نخود ایرانی اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : نخود - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۱۵,۸۰۰ تومان

۱۲,۶۴۰ تومان

هل نوش آفرین دو مثقالی
نوش آفرین

ویژگی ها نوع : هل - وزن : 2 مثقال - مدت ماندگاری : 24 ماه - بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
جشنواره

۱۶,۳۰۰ تومان

۱۳,۰۴۰ تومان

عدس ریز اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : عدس - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۲۱,۸۰۰ تومان

۱۷,۴۴۰ تومان

لوبیا سفید اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : لوبیا سفید - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۲۴,۱۰۰ تومان

۱۹,۲۸۰ تومان

عدس ایرانی اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : عدس - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۲۹,۱۰۰ تومان

۲۳,۲۸۰ تومان

زعفران نوش آفرین نیم مثقالی
نوش آفرین

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 0.5 مثقال - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
جشنواره

۳۰,۳۰۰ تومان

۲۴,۲۴۰ تومان

لوبیا قرمز ایرانی اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : لوبیا قرمز - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۳۴,۶۰۰ تومان

۲۷,۶۸۰ تومان

لوبیا چیتی ایرانی اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : لوبیا چیتی - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۳۵,۳۰۰ تومان

۲۸,۲۴۰ تومان

لپه ایرانی اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : لپه - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۳۶,۷۸۰ تومان

۲۹,۴۲۴ تومان

زعفران نوش آفرین یک مثقالی
نوش آفرین

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 1 مثقال - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
جشنواره

۶۰,۱۰۰ تومان

۴۸,۰۸۰ تومان

برنج ایرانی دم سیاه آفرین ۵ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : برنج - وزن : 5 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱۵۶,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی عنبر بو آفرین ۱۰ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : برنج - وزن : 10 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی فجر آفرین ۱۰ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : برنج - وزن : 10 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۲۱۶,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی دم سیاه هیزمی آفرین ۱۰ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : برنج - وزن : 10 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۳۹۱,۰۰۰ تومان

۳۱۲,۸۰۰ تومان

برنج ایرانی دم سیاه زر دم کنفی آفرین ۱۰ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : برنج - وزن : 10 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
جشنواره

۴۱۰,۰۰۰ تومان

۳۲۸,۰۰۰ تومان

نخود آفرین ۳۰ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : نخود - وزن : 300000 گرم - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۴۶۰,۰۰۰ تومان

۳۶۸,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی لاشه (نیم دانه) هاشمی آفرین ۲۰ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : برنج - وزن : 20 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

عدس آفرین ۳۰ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : عدس - وزن : 30000 گرم - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۸۵۶,۰۰۰ تومان

۶۸۴,۸۰۰ تومان

لوبیا قرمز آفرین ۳۰ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : لوبیا قرمز - وزن : 30000 گرم - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۹۹۵,۰۰۰ تومان

۷۹۶,۰۰۰ تومان

لوبیا چیتی آفرین ۳۲ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : لوبیا چیتی - وزن : 32000 گرم - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان

۸۴۸,۰۰۰ تومان

لپه آفرین ۳۳ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : لپه - وزن : 33000 گرم - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۱,۱۶۵,۰۰۰ تومان

۹۳۲,۰۰۰ تومان