گوجه فرنگی درهم سبدی برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۷۵۰ تومان

گوجه فرنگی دستچین برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۷۰۰ تومان

گوجه فرنگی اقتصادی آرین
آرین

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۶,۸۰۰ تومان

۶,۱۲۰ تومان

گوجه فرنگی دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۷۵۰ تومان

گوجه فرنگی ۸۵۰ گرمی دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 850 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۶۵۰ تومان

گوجه گیلاسی ۲۰۰ گرمی دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : گوجه گیلاسی - وزن : 200 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

گوجه گیلاسی برند سیب سبز ۴۰۰ گرمی
سیب سبز

ویژگی ها نوع : گوجه گیلاسی - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۳,۳۰۰ تومان

گوجه گیلاسی اقتصادی آرین
آرین

ویژگی ها نوع : گوجه گیلاسی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

گوجه فرنگی مسترفروت ۸۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۴,۷۰۰ تومان

۱۳,۹۶۵ تومان

گوجه گیلاسی دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : گوجه گیلاسی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۵۰ تومان

گوجه فرنگی گلخانه ای مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۸,۷۰۰ تومان

۱۷,۷۶۵ تومان

گوجه گیلاسی مسترفروت ۳۵۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : گوجه گیلاسی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۸,۸۰۰ تومان

۱۷,۸۶۰ تومان

گوجه فرنگی ارگانیک ۱ کیلوگرمی دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

گوجه گیلاسی ارگانیک کشاورزی رضوانی ۵۰۰ گرمی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : گوجه گیلاسی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۲۳,۳۳۳ تومان

۲۱,۰۰۰ تومان

گوجه گیلاسی خوشه ای مسترفروت ۴۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : گوجه گیلاسی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۸,۰۲۵ تومان

گوجه فرنگی اقتصادی توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

گوجه خوشه ای دستچین برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : گوجه گیلاسی - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

گوجه فرنگی سبدی درهم باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : وزن تقریبی بین 15 تا 20 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

گوجه فرنگی دستچین توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 500 گرم - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

گوجه دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 500 گرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

گوجه فرنگی اقتصادی باغ داریوش
باغ داریوش

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

گوجه فرنگی اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

گوجه فرنگی دستچین میوکات ۱ کیلوگرمی
میوکات

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف

فاقد برنامه تأمین

گوجه گیلاسی ۴۰۰ گرمی توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : گوجه گیلاسی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

گوجه فرنگی دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

گوجه فرنگی دستچین باغ داریوش
باغ داریوش

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : HACCP

فاقد برنامه تأمین

گوجه فرنگی بسته بندی میولند
میولند

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 6 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

گوجه فرنگی فله دستچین طبسی
طبسی

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

گوجه فرنگی برند تازه دستچین وزن ۹۰۰ گرمی
تازه

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

گوجه زیتونی اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

گوجه خوشه ای فله اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

گوجه فرنگی محلی شمال کاندس ۵۰۰ گرمی
کاندس

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 49/1130

فاقد برنامه تأمین

گوجه زیتونی دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

گوجه خوشه ای دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

گوجه خوشه ای بسته بندی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

گوجه فرنگی، گوجه گیلاسی

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی از خانواده بادمجانیان محسوب می شود و خاستگاه آن آمریکای لاتین است. با وجود اینکه از نظر علمی نوعی میوه است، معمولاً آن را در دسته ی سبزیجات طبقه بندی می کنند. گوجه فرنگی ها منبع اصلی آنتی اکسیدان لیکوپن محسوب می شوند. این آنتی اکسیدان ها با کاهش ابتلا به سرطان مرتبط هستند. همچنین این گلوله های قرمز سرشار از ویتامین سی، پتاسیم، و ویتامین K به شمار می روند.

خواص گوجه فرنگی

مواد مغذی موجود در 100 گرم گوجه فرنگی:

 • انرژی              18 کیلوکالری
 • کربوهیدرات    9 گرم
 • پروتئین           9 گرم
 • پتاسیم            300 میلی گرم
 • سدیم             1 میلی گرم
 • قند                 6 گرم
 • ویتامین سی    14 میلی گرم
 • فیبر                2 گرم

بیشتر حجم گوجه فرنگی را آب تشکیل می دهد. باقیمانده ی آن از کربوهیدرات و فیبر ساخته می شود. یک عدد گوجه فرنگی متوسط 22 کیلوکالری انرژی دارد. شما می توانید از گوجه فرنگی در غذاهای گوناگون استفاده کنید. بد نیست بدانید، هرچه رنگ گوجه فرنگی قرمزتر باشد، لیکوپن آن بیشتر است. سس کچاپ، آب گوجه فرنگی، و انواع سس گوجه فرنگی سرشار از لیکوپن هستند.

ویتامین C

ماده ی مغذی ضروری و آنتی اکسیدان؛ یک گوجه فرنگی متوسط، حدود 28% نیاز روزانه بدن به این ویتامین را تامین می کند.

پتاسیم

یک ماده معدنی مفید و اساسی جهت کنترل فشار خون و جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی است.

ویتامین K1

این ویتامین در فرآیند انعقاد خون و سلامت استخوان نقش موثری ایفا می کند.

فولات B9

از ویتامین های گروه B به شمار می رود و برای رشد بافت و عملکرد عادی سلول لازم است.

حقایقی در مورد گوجه فرنگی

 • قرار دادن گوجه فرنگی در رژیم غذایی از سرطان جلوگیری می کند. فشار خون را ثابت نگاه می دارد و گلوگز (قند) خون را در افراد دیابتی کاهش می دهد.
 • گوجه فرنگی حاوی کاراتینوئیدهایی از قبیل لوتئین و لیکوپن است. این مواد از چشم در مقابل آسیب نور محافظت می کنند.
 • به ساندویچ، سالسا یا سس گوجه فرنگی اضافه کنید. گاهی برای تنوع، گوجه فرنگی را بپزید یا کباب کنید.
 • گوجه فرنگی در بین 10 میوه و سبزیجاتی جای دارد، که سموم آفت کش روی پوست آن باقی می ماند. بنابراین، پیش از مصرف آن را بشویید.

 

 

گوجه گیلاسی

شیرین و مینیاتوری، گوجه گیلاسی می تواند مهمان خوبی کنار سالاد وعده ی شام باشد. اگرچه اصولا یک میوه است، اما از نظر تغذیه ای با آوردن نام آن، بیشتر سبزیجات به ذهن خطور می کند. این بدان معنی است، که کالری آن اندک و مواد مغذی زیادی دارند که برای سلامتی مفید هستند.

فواید گوجه گیلاسی

مواد مغذی موجود در 100 گرم گوجه گیلاسی:

 • انرژی             26 کیلوکالری
 • کربوهیدرات    6 گرم
 • پروتئین          1 گرم
 • پتاسیم            300 میلی گرم
 • سدیم              25 میلی گرم
 • قند                 6 گرم
 • ویتامین سی    15 میلی گرم
 • فیبر                3 گرم

پتاسیم و فشار خون

10 عدد گوجه گیلاسی، به اندازه ی یک موز متوسط با 400 میلی گرم پتاسیم دارد. خوردن غذاهای حاوی پتاسیم فشار خون شما را کاهش دهد. مقادیر بالای پتاسیم می تواند موجب دفع سدیم شود، و به تعادل مایعات بدن و کاهش فشار به جداره ی رگ ها منجر شود.

افراد بزرگسال روزانه به 4700 میلی گرم پتاسیم نیاز دارند، و با خوردن گوجه گیلاسی حدود 10 درصد این نیاز برطرف می شود. البته اگر دچار ناراحتی کلیه هستید، بهتر است پیش از مصرف غذاهای سرشار از پتاسیم با پزشک خود مشورت نمایید.

مقابله در برابر رادیکال های آزاد

گوجه حاوی برخی مواد مغذی مانند ویتامین C، لیکوپن و بتا-کاراتن است که به عنوان آنتی اکسیدان شناخته می شوند. این آنتی اکسیدان ها از بدن در مقابل بیماری های مزمن، از جمله سرطان و بیماری های قلبی جلوگیری می کنند.

لیکوپن، مخصوصا احتمال ابتلا به سرطان ریه، معده و پروستات را کاهش می دهد. گوجه فرنگی و گوجه گیلاسی، بهترین منابع برای جذب لیکوپن هستند. به شما مصرف کنندگان عزیز پیشنهاد می کنیم، برای جذب بهتر لیکوپن موجود در گوجه گیلاسی، آن را با کمی چربی میل کنید. برای مثال، از سس سالاد محبوب خود روی آن بریزید و یا گوجه ها را در مقداری روغن زیتون بخوابانید.

پیشنهادات مصرف

 • به ساندویچ خود گوجه اضافه کنید.
 • از کنسرو یا گوجه خرد شده در سوپ استفاده نمایید.
 • با ترکیب گوجه خرد شده، پیاز، فلفل هالوپینو و آب لیمو تازه یک سس تند و خوشمزه ی خانگی درست کنید.
 • گوجه تازه را برش دهید، با لوبیا ترکیب کنید و با برنج میل کنید.
 • برای یک صبحانه ی خوشمزه گوجه فرنگی، تخم مرغ و کمی پیاز را با هم مخلوط کنید و یک املت خوشمزه درست کنید. می توانید آن را با سبزیجات مختلف از جمله جعفری تزئین کنید.

 

به روزرسان با ارائه ی انواع گوجه فرنگی و گوجه گیلاسی دستچین باکیفیت و اقتصادی ارزان در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .