مقایسه

کره گیاهی ۱۰۰گرمی مهگل
مهگل

ویژگی ها نوع : کره گیاهی - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن گیاهی، پودر شیرخشک بدون چربی، امولسیفایر، بتاکاروتن، نمک خوراکی، طعم دهنده مجاز کره، اسیدی کننده مجاز خوراکی،آنتی،لسیتین - نوع بسته بندی : فویل آلومینیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/18863

۴ %
تخفیف

۱,۷۸۰ تومان

۱,۷۰۹ تومان

مقایسه

کره گیاهی لیوانی ۱۵۰ گرمی مهگل
مهگل

ویژگی ها نوع : کره گیاهی - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - ترکیبات : روغن گیاهی، پودر شیرخشک بدون چربی، امولسیفایر، بتاکاروتن، نمک خوراکی، طعم دهنده مجاز کره، اسیدی کننده مجاز خوراکی،آنتی،لسیتین - نوع بسته بندی : لیوانی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17792

۴ %
تخفیف

۳,۴۲۰ تومان

۳,۲۸۳ تومان

مقایسه

کره گیاهی مارگارین کم چرب ۱۵۰ گرمی مهگل
مهگل

ویژگی ها نوع : کره مارگارین - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/23120

۴ %
تخفیف

۴,۷۰۰ تومان

۴,۵۱۲ تومان

مقایسه

کره گیاهی لیوانی ۲۵۰ گرمی مهگل
مهگل

ویژگی ها نوع : کره گیاهی - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - ترکیبات : روغن گیاهی، پودر شیرخشک بدون چربی، امولسیفایر، بتاکاروتن، نمک خوراکی، طعم دهنده مجاز کره، اسیدی کننده مجاز خوراکی،آنتی،لسیتین - نوع بسته بندی : لیوانی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17792

۴ %
تخفیف

۴,۸۰۰ تومان

۴,۶۰۸ تومان

مقایسه

کره گیاهی فنجانی حلاوت ۲۵۰ گرمی
حلاوت

ویژگی ها نوع : کره مارگارین - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 8 ماه - ترکیبات : روغن.امولسیفایر.لسیتین.اسانس.شیرخشک.سوربات پتاسیم.تارتارات سدیم.ویتامین A,D - نوع بسته بندی : لیوانی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۳ %
تخفیف

۴,۸۰۰ تومان

۴,۶۵۶ تومان

مقایسه

کره گیاهی مارگارین کم چرب ۲۵۰ گرمی مهگل
مهگل

ویژگی ها نوع : کره مارگارین - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/23120

۴ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۶,۲۴۰ تومان

مقایسه

کره گیاهی ۱۰ گرمی مهگل
مهگل

ویژگی ها نوع : کره گیاهی - وزن : 10 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن گیاهی، پودر شیرخشک بدون چربی، امولسیفایر، بتاکاروتن، نمک خوراکی، طعم دهنده مجاز کره، اسیدی کننده مجاز خوراکی،آنتی،لسیتین - نوع بسته بندی : فویل آلومینیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/18863

۴ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۷۲۰ تومان

مقایسه

کره گیاهی فویل حلاوت ۱۰ گرمی
حلاوت

ویژگی ها نوع : کره مارگارین - وزن : 10 گرم - درصد چربی : 60 درصد - مدت ماندگاری : 8 ماه - ترکیبات : روغن.امولسیفایر.لسیتین.اسانس.شیرخشک.سوربات پتاسیم.تارتارات سدیم.ویتامین A,D - نوع بسته بندی : فویل آلومینیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۳ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۹۱۵ تومان

مقایسه

کره گیاهی کم چرب ۱۰ گرمی مهگل
مهگل

ویژگی ها نوع : کره گیاهی - وزن : 10 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - ترکیبات : روغن گیاهی، پودر شیرخشک بدون چربی، امولسیفایر، بتاکاروتن، نمک خوراکی، طعم دهنده مجاز کره، اسیدی کننده مجاز خوراکی،آنتی،لسیتین - نوع بسته بندی : فرم سیل - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/18863

۴ %
تخفیف

۲۰,۵۰۰ تومان

۱۹,۶۸۰ تومان

مقایسه

کره گیاهی زعفرانی ۱۰ گرمی مهگل
مهگل

ویژگی ها نوع : کره گیاهی - وزن : 10 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - ترکیبات : روغن گیاهی، پودر شیرخشک بدون چربی، امولسیفایر، بتاکاروتن، نمک خوراکی، طعم دهنده مجاز کره، اسیدی کننده مجاز خوراکی،آنتی،لسیتین - نوع بسته بندی : فرم سیل - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/18984

۴ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

کره گیاهی ۱۵ گرمی مهگل
مهگل

ویژگی ها نوع : کره گیاهی - وزن : 15 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : فویل آلومینیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/18863

۴ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۷,۸۴۰ تومان

مقایسه

کره گیاهی حلاوت ۱۵ گرمی
حلاوت

ویژگی ها نوع : کره گیاهی - وزن : 15 گرم - درصد چربی : 60 درصد - مدت ماندگاری : 8 ماه - ترکیبات : روغن.امولسیفایر.لسیتین.اسانس.شیرخشک.سوربات پتاسیم.تارتارات سدیم.ویتامین A,D - نوع بسته بندی : فویل آلومینیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۳ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۸,۱۳۰ تومان

مقایسه

کره گیاهی ۲۵ گرمی مهگل
مهگل

ویژگی ها نوع : کره گیاهی - وزن : 25 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن گیاهی، پودر شیرخشک بدون چربی، امولسیفایر، بتاکاروتن، نمک خوراکی، طعم دهنده مجاز کره، اسیدی کننده مجاز خوراکی،آنتی،لسیتین - نوع بسته بندی : فویل آلومینیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/18863

۴ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۴,۱۶۰ تومان

مقایسه

کره گیاهی حلاوت ۲۵ گرمی
حلاوت

ویژگی ها نوع : کره گیاهی - وزن : 25 گرم - درصد چربی : 60 درصد - مدت ماندگاری : 8 ماه - ترکیبات : روغن.امولسیفایر.لسیتین.اسانس.شیرخشک.سوربات پتاسیم.تارتارات سدیم.ویتامین A,D - نوع بسته بندی : فویل آلومینیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۳ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۴,۶۲۰ تومان

مقایسه

کره گیاهی حلاوت ۲۵۰ گرمی
حلاوت

ویژگی ها نوع : کره مارگارین - وزن : 250 گرم - درصد چربی : 60 درصد - مدت ماندگاری : 8 ماه - ترکیبات : روغن.امولسیفایر.لسیتین.اسانس.شیرخشک.سوربات پتاسیم.تارتارات سدیم.ویتامین A,D - نوع بسته بندی : فویل آلومینیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۳ %
تخفیف

۴۹,۳۲۰ تومان

۴۷,۸۴۰ تومان

مقایسه

کره گیاهی حلاوت ۱۰۰ گرمی
حلاوت

ویژگی ها نوع : کره گیاهی - وزن : 100 گرم - درصد چربی : 60 درصد - مدت ماندگاری : 8 ماه - ترکیبات : روغن.امولسیفایر.لسیتین.اسانس.شیرخشک.سوربات پتاسیم.تارتارات سدیم.ویتامین A,D - نوع بسته بندی : فویل آلومینیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۳ %
تخفیف

۵۳,۴۰۰ تومان

۵۱,۷۹۸ تومان

مقایسه

کره گیاهی ۵۰ گرمی مهگل
مهگل

ویژگی ها نوع : کره مارگارین - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن گیاهی، پودر شیرخشک بدون چربی، امولسیفایر، بتاکاروتن، نمک خوراکی، طعم دهنده مجاز کره، اسیدی کننده مجاز خوراکی،آنتی،لسیتین - نوع بسته بندی : فویل آلومینیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/18863

۴ %
تخفیف

۵۴,۹۰۰ تومان

۵۲,۷۰۴ تومان

مقایسه

کره گیاهی حلاوت ۵۰ گرمی
حلاوت

ویژگی ها نوع : کره مارگارین - وزن : 50 گرم - درصد چربی : 60 درصد - مدت ماندگاری : 8 ماه - ترکیبات : روغن.امولسیفایر.لسیتین.اسانس.شیرخشک.سوربات پتاسیم.تارتارات سدیم.ویتامین A,D - نوع بسته بندی : فویل آلومینیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۳ %
تخفیف

۵۴,۹۰۰ تومان

۵۳,۲۵۳ تومان

کره مارگارین

 

مارگارین به عنوان جایگزین غیر لبنی کره، در غذا و آشپزی استفاده می شود. مارگارین به عنوان منبعی غنی از ویتامین های محلول در چربی، از قبیل ویتامین A، D و مقادیر ناچیز اسیدهای چرب اشباع نقش مهمی در رژیم غذایی افراد ایفا می کند. مارگارین بدون کلسترول است. علاوه بر این، محصولات جدید مارگارین از اسیدهای ترانس چرب کمتری برخوردار بوده و نیز در برخی موارد چربی و انرژی کمتری دارند. بعضی از انواع مارگارین، به عنوان غذایی کاربردی تلقی می شوند؛ مارگارین ها با استرول های گیاهی غنی شده اند. استرول ها موادی هستند که سطح کلسترول خون را پایین می آورند.

کره طبیعی حاوی مقادیر بالایی از کاروتن، مواد مغذی غیر معمول و ضروری برای انسان، است. کاروتن به دو روش به سلامت انسان کمک می کند: تبدیل شدن به آنتی اکسیدان ها و یا تبدیل شدن به ویتامین A؛ از منظر آنتی اکسیدان ها، حدود 60 درصد از کاروتن جذب شده توسط بدن، به این ترکیبات که با بیماری ها مقابله می کنند، تبدیل می شود. این آنتی اکسیدان ها ضد عفونت هستند و می توانند سیستم ایمنی فرد را ارتقا دهند. از آنجا که ویتامین A محلول در چربی است، می تواند به بخش هایی از بدن که دارای غشاء سلولی با ساختار چربی هستند، از قبیل پوست، چشم ها، دهان، گلو و همچنین دستگاه های ادراری و گوارشی، سود برساند. در این بخش ها، ویتامین A می تواند رشد و بازسازی سلول را بهبود بخشد، و از آن در مقابل عفونت ها محافظت کند.

علاوه بر این، ویتامین A سیستم ایمنی را با تحریک تولید لنفوسیت ها، گروهی از سلول های دفاعی سیستم ایمنی که از بدن در برابر ویروس ها و بیماری های مختلف محافظت می کند، تقویت می کند. سطح بالایی از ویتامین A می تواند دفاع بدن را در برابر عفونت های تنفسی و همچنین بیماری های خود ایمنی مثل ایدز بهبود بخشد.

 

خواص مارگارین 

مواد مغذی در هر 100 گرم کره مارگارین:

 • انرژی                      717 کیلو کالری
 • چربی                      81 گرم
 • کلسترول                0 میلی گرم
 • سدیم                     2 میلی گرم
 • پتاسیم                    18 میلی گرم
 • کربوهیدرات            0.7 گرم
 • پروتئین                   0.2 گرم
 • ویتامین آ                71%

 

مارگارین سرشار از ویتامین A است. ویتامین A موجود در مارگارین، نقش موثری در عملکردهای مغزی ایفا می کند. همچنین موجب بهبود سلامت پوست، قلب، کلیه ها، بینایی، و سیستم ایمنی می شود

ویتامین A یک آنتی اکسیدان قدرتمند به شمار می رود. همزمان با حرکت این ویتامین درون بدن، آسیب هایی را که رادیکال های آزاد بر جای گذاشته اند، بر طرف کرده و با التهاب مقابله می کنند. ویتامین A موجب حفظ و بهبود سیستم ایمنی بدن می شود.

قیمت، طعم، و مواد مغذی که در مارگارین وجود دارد، آن را به انتخابی مناسب برای مصرف کنندگان تبدیل می کند.

 

فروشگاه اینترنتی به روز رسان با ارائه ی این محصولات باکیفیت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .

 • از
  الی
 • از
  الی