مقایسه

پرتقال آبگیری شمال اقتصادی سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۴,۷۲۵ تومان

مقایسه

پرتقال والنسیا دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

مقایسه

پرتقال تامسون شمال اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال آبگیری اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

نارنگی اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : نارنگی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال درهم سبدی (وزن تقریبی بین ۶ تا ۸کیلوگرم) باغ فدک
باغ فدک

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 6 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال تامسون شمال دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

نارنگی دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : نارنگی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

نارنگی شمال اقتصادی سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : نارنگی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال طرح زنجير گل ناز
گل ناز

ویژگی ها نوع : پرتقال - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال طرح شکوفه گل ناز
گل ناز

ویژگی ها نوع : پرتقال - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

نارنگی بسته بندی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : نارنگی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال تامسون شمال دستچین طبسی
طبسی

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال تامسون جنوب اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

نارنگی اقتصادی میولند
میولند

ویژگی ها نوع : نارنگی - وزن : 1 کیلوگرم - ترکیبات : نارنگی - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال تامسون شمال اقتصادی سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

نارنگی ممتاز میولند
میولند

ویژگی ها نوع : نارنگی - وزن : 1 کیلوگرم - ترکیبات : نارنگی - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

نارنگی شمال دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : نارنگی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال برند تازه دستچین وزن ۹۰۰ گرمی
تازه

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

نارنگی فجر شمال اقتصادی طبسی
طبسی

ویژگی ها نوع : نارنگی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

نارنگی دستچین میولند
میولند

ویژگی ها نوع : نارنگی - وزن : 1 کیلوگرم - ترکیبات : نارنگی - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال خونی اقتصادی سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال تامسون جنوب اقتصادی سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال تامسون جنوب دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

نارنگی فجر شمال دستچین طبسی
طبسی

ویژگی ها نوع : نارنگی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

نارنگی برند تازه دستچین وزن ۹۰۰ گرمی
تازه

ویژگی ها نوع : نارنگی - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال طرح سبد انار گل ناز
گل ناز

ویژگی ها نوع : پرتقال - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال تامسون جنوب دستچین طبسی
طبسی

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال تامسون شمال دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال دستچین ۹۰۰ گرمی آرین
آرین

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 900 گرم - ترکیبات : پرتقال - مدت ماندگاری : 6 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال تامسون دستچین مجلسی باغ داریوش
باغ داریوش

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 1000 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال خونی دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

نارنگی دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : نارنگی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال خونی دستچین باغ داریوش
باغ داریوش

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 1000 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال تامسون شمال مسترفروت ۸۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال خونی مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : پرتقال - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

نارنگی دستچین ۶۵۰ گرمی آرین
آرین

ویژگی ها نوع : نارنگی - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال تامسون جنوب دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال تامسون شمال مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : پرتقال - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

نارنگی جنوب دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : نارنگی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال خونی شمال مسترفروت ۸۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

نارنگی بندری دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : نارنگی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پرتقال ارگانیک ۱ کیلوگرمی کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

نارنگی ارگانیک ۱ کیلوگرمی دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : نارنگی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

پرتقال و نارنگی

نارنگی

میوه ای نارنجی رنگ از خانواده مرکبات، که از پرتقال کوچکتر است. در مقایسه با پرتقال پوست نارنگی آسان تر کنده می شود. مزه ی آن نیز شیرین تر است.

 

خواص نارنگی

مواد مغذی موجود در 100 گرم نارنگی:

 • انرژی              53 کیلوکالری
 • کربوهیدرات     13 گرم
 • قند                  11 گرم
 • سدیم               2 میلی گرم
 • ویتامین سی      44% نیاز روزانه
 • پتاسیم              166 میلی گرم
 • ویتامین آ          13% نیاز روزانه

 

در ادامه برخی از فواید مصرف نارنگی را با هم بررسی می کنیم.

نارنگی عملکردهای شناختی را بهبود می بخشد

برخی از مواد موجود در نارنگی، مثل پتاسیم، ویتامین B1، و تعدادی از آنتی اکسیدان ها برای سلامت دستگاه عصبی مفید هستند. ویتامین B1 احتمال ابتلا به بیماری آلزایمر را کاهش می دهد. پتاسیم جریان خون را به مغز افزایش می دهد و در نتیجه حواس و تمرکز فرد بالا می رود.

همچنین، نارنگی ها سرشار از ویتامین B6 هستند. کمبود این ویتامین در بدن موجب حالت تهوع و افسردگی می شود.

نارنگی فشار خون را متعادل می سازد

نارنگی ها سرشار از پتاسیم و مقدار کمی سدیم هستند. نارنگی به جهت داشتن پتاسیم زیاد شناخته شده است. یک نارنگی بزرگ حاوی 199 میلی گرم پتاسیم است. در مقایسه با پتاسیم، 2.4 میلی گرم سدیم در نارنگی وجود دارد.

 نارنگی سلامت قلب را بهبود می بخشد

فیبر، ویتامین C، ویتامین B6، و پتاسیم، سلامتی قلب شما را حفظ می کنند. مطالعات نشان می دهند افرادی که 4069 میلی گرم پتاسیم در روز مصرف می کنند، 49 درصد کمتر از دیگران به بیماری های قلبی دچار می شوند.

نارنگی در برابر عفونت ها مقاومت ایجاد می کند

یک عدد نارنگی بزرگ، 53% نیاز روزانه بدنتان را به ویتامین C تامین می کند. ویتامین C یک آنتی اکسیدان قوی محلول در آب است که به شکل گیری مقاومت بدن در برابر عوامل عفونت زا کمک می کند، و رادیکال های آزاد سرطان زا در از بین می برد.

نارنگی به فعالیت منظم دستگاه گوارش کمک می کند

نارنگی منبع مناسبی برای فیبر به شمار می رود. مصرف روزانه فیبر در زنان و مردان، به ترتیب حدود 25 و 38 گرم است. فیبر مانع از یبوست در افراد می شود، و به بهبود دستگاه گوارش کمک می کند.

نارنگی برای طراوت و شادابی پوست و مو بسیار مفید است

جذب ویتامین C به مقدار کافی، نه تنها به مقابله با عفونت ها کمک می کند، بلکه نوعی پروتئین به نام کلاژن را به وجود می آورد، که این پروتئین در پوست و مو یافت می شود. همچنین نارنگی حاوی ویتامین A است. ویتامین A با افزایش تولید چربی پوست، رطوبت مو را حفظ می کند.

 

پرتقال

پرتقال در بین خوش طعم ترین میوه های دنیا جایگاه ویژه ای دارد. خاستگاه اصلی پرتقال به صورت یک راز باقیمانده است، اما کاشت آن به نظر هزاران سال پیش در شرق آسیا آغاز شد. امروزه در مناطق گرم تر جهان رشد می کند، و به شکل میوه های تازه یا آبمیوه مصرف می شود.

پرتقال منبع فیبر، ویتامین C، تیامین (ویتامین B1)، فولات (ویتامین B9) و آنتی اکسیدان ها است. در کنار مزه ی دلنشین آن، پرتقال فواید مختلفی برای سلامتی دارد.

 

خواص پرتقال

مواد مغذی موجود در یک عدد پرتغال با وزن 100 گرم:

 • انرژی             47 کیلوکالری
 • کربوهیدرات   8 گرم
 • قند                9 گرم
 • فیبر               4 گرم
 • ویتامین سی   88% نیاز روزانه
 • پتاسیم           181 میلی گرم
 • ویتامین آ        4% نیاز روزانه

 

کربوهیدرات

بیشتر حجم پرتقال از کربوهیدرات و آب ساخته شده است، و مقدار ناچیزی پروتئین و چربی در خود دارد. همچنین کالری آن نیز پایین است.

قندهای ساده، از قبیل گلوکز، فروکتوز، و ساکاروز، شکل های اصلی کربوهیدرات در پرتقال هستند. برخلاف مقدار قند موجود در آن، شاخص گلیسمی (حضور گلوکز در خون) پایینی دارد.

ویتامین ها و مواد معدنی

پرتقال منبع خوبی برای ویتامین ها و مواد معدنی است؛ به خصوص ویتامین C، A، B1 و پتاسیم.

ویتامین C: پرتقال ها منابع غنی ویتامین C هستند. یک پرتقال بزرگ می تواند بیش از 100% نیاز روزانه بدن به این ویتامین را تامین کند. برای تامین ویتامین C بدن، روزی یک عدد پرتقال بخورید.

پتاسیم: پرتقال سرشار از پتاسیم است. پتاسیم در افراد با فشار خون بالا، موجب کاهش فشار خون می شود و در سلامت قلب و عروق نقش دارد.

 

فواید مصرف پرتقال

جلوگیری از سنگ کلیه

پرتقال منبع اسید سیتریک و سیترات است، که از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری می کند. پزشکان اغلب برای بیماران سنگ کلیه پتاسیم سیترات تجویز می کنند.

جلوگیری از کم خونی

کم خونی، شامل کاهش گلبول های قرمز خون یا هموگلوبین در خون است، که اغلب از فقدان آهن ناشی می شود.

اگرچه پرتقال ها منبع خوبی برای آهن نیستند؛ ولی منبع عالی اسیدهای ارگانیک از قبیل ویتامین C و اسید سیتریک به شمار می روند.

ویتامین C و اسید سیتریک جذب آهن در دستگاه گوارش را افزایش می دهند.

پرتقال و آب پرتقال

آب پرتقال یک نوشیدنی محبوب بین مردم است. از نظر ارزش تغذیه، تفاوت اصلی بین پرتقال و آب پرتقال در مقدار فیبر موجود است، که آب پرتقال فیبر کمتری دارد.

یک لیوان آب پرتقال به اندازه دو عدد پرتقال قند طبیعی دارد و حس سیری کمتری به مصرف کنندگان می دهد. به همین جهت، زیاده روی در مصرف آب پرتقال، می تواند منجر به اضافه وزن شود.

 

به روزرسان با ارائه ی انواع پرتقال و نارنگی مجلسی،دستچین، درجه یک، اقتصادی و ارزان قیمت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .