مقایسه

وابی کوزا مدل دریایی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - طول : 5 - قطر : 2 - ارتفاع : 11 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

وابی کوزا مدل دریا گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - طول : 20 - قطر : 5 - شرایط نگهداری : در نور غیر مستقیم و هوای خنک نگهداری شود. هرگز در آفتاب مستقیم قرار داده نشود. آبیاری: هر 30 تا 40 روز یکمرتبه درون بطری بصورت اسپری آبپاشی شود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

وابی کوزا استوانه ای گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 14 - ارتفاع : 30 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

وابی کوزا مدل ویال ۱۰۰ گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 4 - ارتفاع : 10 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

وابی کوزا استوانه ای گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 10 - ارتفاع : 18 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

وابی کوزا مدل آمازون ۳ گوش گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - طول : 16 - قطر : 8 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

وابی کوزا مدل ویال ۱۰۰ گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 4 - ارتفاع : 10 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

وابی کوزا مدل بالن گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 15 - ارتفاع : 18 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مربوط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

وابی کوزا مدل بالن کوچک به همراه تخته چوب گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 11 - ارتفاع : 15 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

وابی کوزا مدل دریایی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - طول : 5 - قطر : 2 - ارتفاع : 11 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

وابی کوزا پیرکس گرد گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 11 - ارتفاع : 14 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

وابی کوزا مدل پیرکس اشکی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 10 - ارتفاع : 15 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

وابی کوزا ۶ وجهی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - ارتفاع : 7 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

وابی کوزا مدل آمازون مینی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 7 - ارتفاع : 12 - شرایط نگهداری : در نور غیر مستقیم و هوای خنک نگهداری شود. هرگز در آفتاب مستقیم قرار داده نشود. آبیاری: هر 30 تا 40 روز یکمرتبه درون بطری بصورت اسپری آبپاشی شود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

وابی کوزا ۶ وجهی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - ارتفاع : 7 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

وابی کوزا مدل دریا ایستاده گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 5 - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : این مدل هم بصورت آبزی میتوان نگهداری کرد،بدین صورت که داخل آنرا با آب پر کرد و ماهی زبرا درونش انداخت،البته در این صورت باید درب ظرف را برداشت تا گیاهان خراب نشوند.و هم بصورت رطوبتی که هر 30 یا 40 روز داخل آنرا با آب اسپری کرد.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

وابی کوزا مدل استوا گل آرا
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 8 - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : در نور غیر مستقیم و هوای خنک نگهداری شود. هرگز در آفتاب مستقیم قرار داده نشود. آبیاری: هر 30 تا 40 روز یکمرتبه درون بطری بصورت اسپری آبپاشی شود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

وابی کوزا مدل استوا شیشه ای گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 15 - ارتفاع : 25 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

  • از
    الی
  • از
    الی