مقایسه

وابی کوزا مدل ویال ۱۰۰ گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 4 - ارتفاع : 10 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

۳۵ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۱۴,۶۲۵ تومان

مقایسه

وابی کوزا مدل ویال ۱۰۰ گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 4 - ارتفاع : 10 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

۳۵ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۱۴,۶۲۵ تومان

مقایسه

وابی کوزا مدل دریایی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - طول : 5 - قطر : 2 - ارتفاع : 11 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

۳۵ %
تخفیف

۵۲,۵۰۰ تومان

۳۴,۱۲۵ تومان

مقایسه

وابی کوزا مدل پیرکس اشکی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 10 - ارتفاع : 15 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

۳۵ %
تخفیف

۵۲,۵۰۰ تومان

۳۴,۱۲۵ تومان

مقایسه

وابی کوزا پیرکس گرد گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 11 - ارتفاع : 14 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

۳۵ %
تخفیف

۵۲,۵۰۰ تومان

۳۴,۱۲۵ تومان

مقایسه

وابی کوزا مدل دریایی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - طول : 5 - قطر : 2 - ارتفاع : 11 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

۳۵ %
تخفیف

۵۲,۵۰۰ تومان

۳۴,۱۲۵ تومان

مقایسه

وابی کوزا مدل آمازون مینی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 7 - ارتفاع : 12 - شرایط نگهداری : در نور غیر مستقیم و هوای خنک نگهداری شود. هرگز در آفتاب مستقیم قرار داده نشود. آبیاری: هر 30 تا 40 روز یکمرتبه درون بطری بصورت اسپری آبپاشی شود.

۳۵ %
تخفیف

۵۴,۰۰۰ تومان

۳۵,۱۰۰ تومان

مقایسه

وابی کوزا مدل دریا ایستاده گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 5 - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : این مدل هم بصورت آبزی میتوان نگهداری کرد،بدین صورت که داخل آنرا با آب پر کرد و ماهی زبرا درونش انداخت،البته در این صورت باید درب ظرف را برداشت تا گیاهان خراب نشوند.و هم بصورت رطوبتی که هر 30 یا 40 روز داخل آنرا با آب اسپری کرد.

۳۵ %
تخفیف

۵۴,۰۰۰ تومان

۳۵,۱۰۰ تومان

مقایسه

وابی کوزا مدل بالن کوچک به همراه تخته چوب گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 11 - ارتفاع : 15 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

۳۵ %
تخفیف

۶۷,۵۰۰ تومان

۴۳,۸۷۵ تومان

مقایسه

وابی کوزا مدل آمازون ۳ گوش گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - طول : 16 - قطر : 8 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

۳۵ %
تخفیف

۷۲,۰۰۰ تومان

۴۶,۸۰۰ تومان

مقایسه

وابی کوزا مدل بالن گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 15 - ارتفاع : 18 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مربوط

۳۵ %
تخفیف

۸۲,۵۰۰ تومان

۵۳,۶۲۵ تومان

مقایسه

وابی کوزا مدل دریا گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - طول : 20 - قطر : 5 - شرایط نگهداری : در نور غیر مستقیم و هوای خنک نگهداری شود. هرگز در آفتاب مستقیم قرار داده نشود. آبیاری: هر 30 تا 40 روز یکمرتبه درون بطری بصورت اسپری آبپاشی شود.

۳۵ %
تخفیف

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۵,۲۵۰ تومان

مقایسه

وابی کوزا مدل استوا گل آرا
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 8 - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : در نور غیر مستقیم و هوای خنک نگهداری شود. هرگز در آفتاب مستقیم قرار داده نشود. آبیاری: هر 30 تا 40 روز یکمرتبه درون بطری بصورت اسپری آبپاشی شود.

۳۵ %
تخفیف

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۶۸,۲۵۰ تومان

مقایسه

وابی کوزا استوانه ای گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 14 - ارتفاع : 30 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

۳۵ %
تخفیف

۲۰۲,۰۰۰ تومان

۱۳۱,۳۰۰ تومان

مقایسه

وابی کوزا استوانه ای گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 10 - ارتفاع : 18 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

۳۵ %
تخفیف

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۱۷۵,۵۰۰ تومان

  • از
    الی
  • از
    الی