مقایسه

گیاه وابی کوزا مدل ویال ۱۰۰ گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 4 - ارتفاع : 10 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

۳۵ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۹,۷۵۰ تومان

مقایسه

گیاه وابی کوزا مدل ویال ۱۰۰ گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 4 - ارتفاع : 10 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

۳۵ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۹,۷۵۰ تومان

مقایسه

وابی کوزا(اکوسیستم رطوبتی) پلنت لند
پلنت لند

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - عرض : 10 سانتی متر - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : یک یا دو بار در ماه اسپری آب کنید. در مکانی بدون نور قرار گیرد. جای گرم نباشد.

۱۵ %
تخفیف

۱۴۲,۰۰۰ تومان

۱۲۰,۷۰۰ تومان

مقایسه

وابی کوزا(اکوسیستم رطوبتی)پلنت لند
پلنت لند

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - عرض : 12 سانتی متر - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : یک یا دو بار در ماه آب اسپری کنید. در مکانی بدون نور قرار گیرد. در جای گرم نباشد.

۱۵ %
تخفیف

۱۵۳,۰۰۰ تومان

۱۳۰,۰۵۰ تومان

مقایسه

گیاه وابی کوزا پلنت لند
پلنت لند

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - عرض : 12 سانتی متر - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : 1 الی 2 بار در ماه اسپری آب کنید در مکانی بدون نور قرار گیرد ، جای گرم نباشد .

۱۵ %
تخفیف

۱۸۸,۸۰۰ تومان

۱۶۰,۴۸۰ تومان

مقایسه

وابی کوزا(اکوسیستم رطوبتی)پلنت لند
پلنت لند

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - عرض : 15 سانتی متر - ارتفاع : 30 - شرایط نگهداری : یک یا دو بار در ماه آب اسپری کنید. در مکانی بدون نور قرار گیرد. در جای گرم نباشد.

۱۵ %
تخفیف

۲۲۴,۰۰۰ تومان

۱۹۰,۴۰۰ تومان

مقایسه

وابی کوزا(اکوسیستم رطوبتی) پلنت لند
پلنت لند

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - عرض : 20 سانتی متر - ارتفاع : 21 - شرایط نگهداری : یک یا دو بار در ماه اسپری آب کنید. در مکانی بدون نور قرار گیرد. در جای گرم نباشد.

۱۵ %
تخفیف

۲۹۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۷۵۰ تومان

مقایسه

وابی کوزا (اکوسیستم رطوبتی)پلنت لند
پلنت لند

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - عرض : 21 سانتی متر - ارتفاع : 40 - شرایط نگهداری : یک یا دو بار در ماه اسپری آب کنید. در مکانی بدون نور قرار گیرد. در جای گرم نباشد.

۱۵ %
تخفیف

۴۷۱,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۳۵۰ تومان

مقایسه

گیاه وابی کوزا ۶ وجهی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - ارتفاع : 7 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه وابی کوزا ۶ وجهی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - ارتفاع : 7 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه وابی کوزا مدل دریایی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - طول : 5 - قطر : 2 - ارتفاع : 11 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه وابی کوزا مدل دریایی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - طول : 5 - قطر : 2 - ارتفاع : 11 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه وابی کوزا پیرکس گرد گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 11 - ارتفاع : 14 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه وابی کوزا مدل پیرکس اشکی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 10 - ارتفاع : 15 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه وابی کوزا مدل دریا ایستاده گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 5 - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : این مدل هم بصورت آبزی میتوان نگهداری کرد،بدین صورت که داخل آنرا با آب پر کرد و ماهی زبرا درونش انداخت،البته در این صورت باید درب ظرف را برداشت تا گیاهان خراب نشوند.و هم بصورت رطوبتی که هر 30 یا 40 روز داخل آنرا با آب اسپری کرد.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه وابی کوزا مدل آمازون مینی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 7 - ارتفاع : 12 - شرایط نگهداری : در نور غیر مستقیم و هوای خنک نگهداری شود. هرگز در آفتاب مستقیم قرار داده نشود. آبیاری: هر 30 تا 40 روز یکمرتبه درون بطری بصورت اسپری آبپاشی شود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه وابی کوزا مدل بالن کوچک به همراه تخته چوب گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 11 - ارتفاع : 15 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه وابی کوزا مدل آمازون ۳ گوش گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - طول : 16 - قطر : 8 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه وابی کوزا مدل بالن گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 15 - ارتفاع : 18 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مربوط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه وابی کوزا مدل دریا گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - طول : 20 - قطر : 5 - شرایط نگهداری : در نور غیر مستقیم و هوای خنک نگهداری شود. هرگز در آفتاب مستقیم قرار داده نشود. آبیاری: هر 30 تا 40 روز یکمرتبه درون بطری بصورت اسپری آبپاشی شود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه وابی کوزا مدل استوا گل آرا
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 8 - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : در نور غیر مستقیم و هوای خنک نگهداری شود. هرگز در آفتاب مستقیم قرار داده نشود. آبیاری: هر 30 تا 40 روز یکمرتبه درون بطری بصورت اسپری آبپاشی شود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه وابی کوزا استوانه ای گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 14 - ارتفاع : 30 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه وابی کوزا مدل استوا شیشه ای گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 15 - ارتفاع : 25 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه وابی کوزا استوانه ای گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 10 - ارتفاع : 18 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

وابی کوزا

وابی کوزا گونه ی جدید گیاه است که از ژاپن به جهان معرفی شده است، وابی کوزا مانند یک آکواریوم بدون ماهی می باشد، این گیاه که در شیشه ای کوچک قرار گرفته است و حتی می تواند مقداری آب نیز در خود داشته باشد، می تواند از نظر زیبایی مانند آکواریوم های کوچک باشد و حتی جایگزین آن ها شود، چرا که علاوه بر زیبایی به سبب زنده بودن گیاهان، تصویر بسیار زیبایی برای افراد به وجود می آورد.

 

معنی لغت وابی کوزا

وابی کوزا کلمه ای ژاپنی می باشد که هیچ ترجه ی انگلیسی برای آن داده نشده است. اما شاید جالب باشد که بدانید کلمه وابی به معنای زیبایی بیش از حد و طبیعی بودن می باشد و کوزا نیز به علف و گاها گیاه گفته می شود. فرهنگ لغت انگلیسی نیز نتوانست واژه ای بیابد که نوصیف ای حجم از زیبایی باشد به همین دلیل نام وابی کوزا را بدون تغییر استفاده می کند.

 

آکوا اسکیپینگ، نوع جدیدی از وابی کوزا

سبک جدیدی از وابی کوزا به نام آکوا اسکیپینگ وجود دارد، این نوع از وابی کوزا حاوی باغچه ای زیبا در ظرفی کوچک و شفاف می باشد و نیاز به نگهداری در طول زمان دارد. این نوع از وابی کوزا در شیشه های کوچک هم رشد می کنند و زیبایی بسیار زیادی به محیط شما می دهند.

 

شرایط نگهداری وابی کوزا

نور: به نور مستقیم نیاز ندارد، فقط کافیست در کنار پنجره باشد تا نور کمی به آن بتابد.

رطوبت: نیاز به میزان رطوبت نسبتا بالا دارد.

آبیاری: بهتر است با آبپاش آبیاری شود و آب مستقیما بر روی آن نریزد.

دما: دمای محیط برای نگهداری از وابی کوزا مناسب می باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

بازار آنلاین بروزرسان، با ارائه انواع گیاهان در اندازه ها و شکل های مختلف، با هدف ایجاد رفاه حال مصرف کنندگان و با فراهم کردن امکان خرید آنلاین و خدمات ارسال رایگان، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه ارائه انواع گل و گیاه به صورت آنلاین بردارد.

  • از
    الی