هندوانه بزرگ آرین
آرین

ویژگی ها نوع : هندوانه - وزن : 8 -12 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۱۵۰ تومان

هندوانه متوسط آرین
آرین

ویژگی ها نوع : هندوانه - وزن : 7-10 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۱۵۰ تومان

هندوانه کوچک آرین
آرین

ویژگی ها نوع : هندوانه - وزن : 5 -9 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۱۵۰ تومان

هندوانه بزرگ برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : هندوانه - وزن : 12-8 کیلو گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۲۵ تومان

هندوانه متوسط برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : هندوانه - وزن : 10-7 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۲۵ تومان

هندوانه کوچک برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : هندوانه - وزن : 7-5 کیلو گرم . - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۲۵ تومان

خربزه متوسط آرین
آرین

ویژگی ها نوع : خربزه - وزن : بین 2 تا 8کیلوگرم - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۸,۲۰۰ تومان

۷,۳۸۰ تومان

خربزه بزرگ آرین
آرین

ویژگی ها نوع : خربزه - وزن : بین 4 تا 8 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۶۵۰ تومان

خربزه دستچین سوپر میوه تک
سوپر میوه تک

ویژگی ها نوع : خربزه - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۸۴۰ تومان

خربزه متوسط باغ کیان
باغ کیان

ویژگی ها نوع : خربزه - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۸,۴۰۰ تومان

۷,۹۸۰ تومان

خربزه مشهد بزرگ دستچین برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : خربزه - وزن : 4 - 7 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۷۵ تومان

خربزه بزرگ باغ کیان
باغ کیان

ویژگی ها نوع : خربزه - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۸,۸۰۰ تومان

۸,۳۶۰ تومان

هندوانه ارگانیک دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : هندوانه - وزن : بین 5 تا 10 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۶۰۰ تومان

۹,۵۴۰ تومان

هندوانه متوسط دستچین توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : هندوانه - وزن : 8-7 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

هندوانه بسته بندی میولند
میولند

ویژگی ها نوع : هندوانه - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

ظرف نگین هندوانه و ملون ۱۳۰ گرمی میوکات
میوکات

ویژگی ها نوع : میوه خرد شده - وزن : 130 گرم - مدت ماندگاری : 1 روز - نوع بسته بندی : ظرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پک هندوانه خرد شده نگین ۱۳۰ گرمی میوکات
میوکات

ویژگی ها نوع : میوه خرد شده - وزن : 130 گرم - مدت ماندگاری : 1 روز - نوع بسته بندی : ظرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000

فاقد برنامه تأمین

هندوانه بزرگ برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : هندوانه - وزن : 8-11 کیلوگرم . - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

هندوانه ممتاز آرین
آرین

ویژگی ها نوع : هندوانه - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پک هندوانه و ملون خرد شده ۲۵۰ گرمی میوکات
میوکات

ویژگی ها نوع : میوه خرد شده - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 1 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000

فاقد برنامه تأمین

هندوانه کوچک هایپر میوه نارمک
هایپر میوه نارمک

ویژگی ها نوع : هندوانه - وزن : 7-5 کیلو گرم . - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

هندوانه بزرگ هایپر میوه نارمک
هایپر میوه نارمک

ویژگی ها نوع : هندوانه - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

هندوانه متوسط هایپر میوه نارمک
هایپر میوه نارمک

ویژگی ها نوع : هندوانه - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

خربزه بسته بندی میولند
میولند

ویژگی ها نوع : خربزه - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 6 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پک هندوانه خرد شده ۲۵۰ گرمی میوکات
میوکات

ویژگی ها نوع : میوه خرد شده - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 1 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پک هندوانه و ملون خرد شده ۳۵۰ گرمی میوکات
میوکات

ویژگی ها نوع : میوه خرد شده - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 1 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000

فاقد برنامه تأمین

خربزه متوسط دستچین برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : خربزه - وزن : 2-4 کیلو گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

هندوانه کوچک برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : هندوانه - وزن : 4-6 کیلوگرم . - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

هندوانه متوسط برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : هندوانه - وزن : 8-5 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پک هندوانه خرد شده ۳۵۰ گرمی میوکات
میوکات

ویژگی ها نوع : میوه خرد شده - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 1 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000

فاقد برنامه تأمین

خربزه متوسط اقتصادی هایپر میوه نارمک
هایپر میوه نارمک

ویژگی ها نوع : خربزه - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

خربزه بزرگ دستچین هایپر میوه نارمک
هایپر میوه نارمک

ویژگی ها نوع : خربزه - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

خربزه بزرگ دستچین برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : خربزه - وزن : 4-7 کیلو گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

هندوانه شب یلدا برند سیب سبز (متوسط)
سیب سبز

ویژگی ها نوع : هندوانه - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : فله

فاقد برنامه تأمین

هندوانه شب یلدا برند سیب سبز (بزرگ)
سیب سبز

ویژگی ها نوع : هندوانه - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

هندوانه، خربزه

هندوانه

یک روز گرم تابستانی را تصور کنید که از سر کار به خانه برگشته اید. درب یخچال را باز می کنید، و با قاچ های هندوانه مواجه می شوید. هندوانه میوه ای خوشمزه است که به شما نیرویی تازه می بخشد. تقریبا تمام حجم آن از آب تشکیل می شود. سرشار از ویتامین های C، A و مواد معدنی است. بد نیست بدانید، دلیل حس سیری که بعد از خوردن میوه و سبزیجات به ما دست می دهد، به فیبر و آب مربوط می شود.

 

خواص هندوانه

مواد مغذی موجود در 100 گرم هندوانه:

ارزش غذایی موجود در 100 گرم هندوانه   

انرژی30 کیلو کالری
چربی کل2 گرم
کربوهیدرات کل8 گرم
سدیم1 میلی گرم
پتاسیم112 میلی گرم
پروتئین 6 گرم
آهن1% نیاز روزانه*
منیزیم2% نیاز روزانه*
ویتامین آ11% نیاز روزانه*
ویتامین ث13% نیاز روزانه*

 

 

هرم غذایی

 

*نیاز روزانه بدن در رژیم غذایی معمولی 2000 کالری است. مقادیر روزانه شما ممکن است بسته به نیازهای کالری شما بالاتر یا پایین تر باشد.

 

فواید هندوانه

حفظ رطوبت بدن

نوشیدن آب راه موثری برای حفظ رطوبت بدن محسوب می شود. البته نوشیدن آب نیز راهی برای حفظ رطوبت بدن محسوب می شود. نکته جالب توجه اینکه 92% هندوانه از آب تشکیل شده است. ترکیب آب و فیبر به معنای آن است که بدون دریافت کالری اضافی حجم مناسبی غذا مصرف کردید.

هندوانه حاوی مواد مغذی و ترکیبات مفید گیاهی

در بین همه میوه ها، هندوانه یکی از کم کالری ها است؛ مقداری برابر با 46 کیلو کالری در هر 154 گرم. این مقدار حتی از توت ها هم کمتر است. یک لیوان هندوانه، مواد مغذی مختلفی دارد که شامل این ویتامین ها و مواد معدنی است:

ویتامین سی: 21% نیاز روزانه

ویتامین آ: 18% نیاز روزانه

پتاسیم: 5% نیاز روزانه

منیزیم: 4% نیاز روزانه

ویتامین ب، ب5، و ب6: 3% نیاز روزانه

هندوانه حاوی مواد مغذی که از سرطان جلوگیری می کند

 تحقیقات نشان می دهند که ترکیبات گیاهی موجود در هندوانه اثر ضد سرطان دارند. یکی از این ترکیبات گیاهی لیکوپن نام دارد که با کاهش عامل رشد شبه انسولین (IGF)، پروتئینی که در تقسیم سلولی نقش دارند، احتمال ابتلا به سرطان را کاهش می دهد.

هندوانه و بهبود سلامت قلب

بیشترین علت مرگ و میر در دنیا ناشی از بیماری های قلبی است. نوع شیوه زندگی، از جمله رژیم غذایی، می تواند با کاهش کلسترول و فشار خون موجب کاهش بیماری های قلبی و سکته در افراد شود. برخی از مواد معدنی موجود در هندوانه برای سلامت قلب مفید هستند.

هندوانه و سلامت پوست و مو

ویتامین A و C برای سلامت پوست و مو لازم هستند. ویتامین C به بدن در ساخت کلاژن کمک می کند؛ کلاژن پروتئینی است که موجب طراوت پوست و استحکام مو خصوصاً در بارداری می شود.

ویتامین A هم با ترمیم بافت سلولی به سلامت پوست کمک می کند.

 

فواید هندوانه برای ورزشکاران

تحقیقات زیادی نشان داده اند که خوردن هندوانه قبل از تمرینات ورزشی اثرات معجزه آسایی با خود به همراه دارد. قطعا شما هم با بدن دردی که روز پس از ورزش کردن به سراغتان می آید آشنایی دارید که متناسب با شدت تمرینی که داشته اید و سابقه ورزش کردنتان، بین 1 الی 7 روز ممکن است همراه شما بماند؛ خوردن هندوانه 1 ساعت قبل از تمرین می تواند از درد گرفتن ماهیچه ها و زمان لازم برای بازیابی توان ماهیچه ها بکاهد، همچنین می تواند ظرفیت هوازی و عملکرد تمارین هوازی و غیر هوازی شما را افزایش دهد. وجود اسید آمینه‌ای غیر ضروری به نام ال-سیترولین، الکترولیت هایی همچون پتاسیم، منیزیم، کلسیم و چند مورد دیگر و همچنین این نکته‌ی مهم که بیش از 90% هندوانه از آب تشکیل شده است، همگی عناصر دخیل در فواید ذکر شده هستند.

 

ال-سیترولین در هندوانه و فواید آن

سیترولین از واژه‌ی لاتین سیترولوس برگرفته شده است که به معنای هندوانه است. سیترولین یک اسید آمینه‌ی غیر ضروری است که در هندوانه به وفور یافت می شود و خواص متعددی دارد. هنگامی که ال-سیترولین وارد بدن ما می شود در ابتدا به اسید آمینه‌ی دیگری به نام ال-آرژنین تبدیل می شود. ال-آلرژنینی که از تبدیل ال-سیترولین بدست می آید نسبت به دریافت آن از منابع دیگر هم پایدار بوده و هم مقدار بیشتری دارد. یکی از فواید ال-آرژنین کمک به دفع آمونیاک است. وقتی که سیترولین به آرژنین تبدیل می شود، تولید نیتریک اکسید در بدنمان افزایش می یابد. نیتریک اکسید به اصطلاح پزشکی، یک رگ‌گشا است که با آرام کردن عروق خونی در سراسر بدن باعث افزایش جریان خون و پمپاژ موثر تر آن می شود.
تمام مواردی که به طور خلاصه ذکر شده باعث می شوند تا احساس خستگی و درد در عضلات بسیار کاهش پیدا کند و همچنین کاهش و تعادل سطح اسید لاکتیک را با خود به همراه دارد که کمک شایانی به عملکرد ورزشکاران می کند.
هندوانه یکی از بهترین منابع دریافت ال-سیترولین می باشد و بد نیست بدانیم که در گوشته، هسته و پوسته‌ی هندوانه مقادیر مختلفی از آن وجود دارد و بیشترین مقدار آن در پوست هندوانه یعنی قسمت های صورتی و سبزر رنگ داخل قرار دارد.

 

خواص هندوانه برای مردان

ال-سیترولین، ال-آرژنین و نیتریک اکسیدی که پس از خوردن هندوانه وارد بدن می شوند، بعلت عملکردشان از جمله اثر رگ‌گشایی و رفع خستگی جسمی و ذهنی که به کمک نیتریک اکسید صورت می گیرد و تقویت جریان خون در سراسر بدن که به کمک ال-آرژنین و ال-سیترولین صورت می گیرد، می توانند به طور طبیعی به سلامت پروستات و کاهش فشار خون و دیگر موارد کمک کنند.
آنتی اکسیدان موجود در هندوانه به نام لیکوپن، تا 25 درصد احتمال ابتلا به سرطان پروستات و 44 درصد احتمال ابتلا به دیگر سرطان ها را کاهش می دهد، همچنین به سلامت پروستات و کاهش فشار خون کمک می کند.

 

هندوانه در طب سنتی

طبع هندوانه سرد و تر می باشد و از این روی افرادی که سرد مزاج هستند باید به مقدار کمتری از آن مصرف کنند زیرا باعث درد مفاصل می شود.
زمان میل کردن هندوانه هم از نکاتی است که باید رعایت شود؛ بهترین زمان برای خوردن هندوانه بین دو وعده‌ی غذایی می باشد یعنی هنگامی که وعده‌ی اول غذایی از معده خارج شده است زیرا میل کردن هندوانه بلافاصله پس از غذا باعث فاسد شدن هضم می شود. هندوانه نباید ناشتا خورده شود ( و ه طور کلی مواقعی که معده خالی می باشد) زیرا باعث ایجاد سستی اندام می شود و همچنین نباید پس از ورزش کردن خورده شود زیرا در این دو حالت دمای معده بالا می باشد.

 

خربزه

خربزه در شکل ها و اندازه های متنوعی وجود دارد. از نظر ظاهر شبیه به طالبی است، اما از آن بزرگتر و روی پوست آن پر از نقطه های مختلف است. میوه رسیده خربزه، به رنگ طلایی است و زمانیکه آن را قاچ کنید، عطر شیرین مسخ کننده ای به مشامتان می رسد. خربزه گوشتی آبدار، بافتی کره ای و در عین حال سفت دارد. یک خربزه رسیده نسبت به اندازه اش سنگین به نظر می رسد. این میوه در فصل تابستان در دسترس است.

 

خواص خربزه

خربزه منبع عالی بتا کاراتن، فولیک اسید، پتاسیم، ویتامین C و فیبر به شمار می رود. مواد مغذی موجود در 100 گرم خربزه:

ارزش غذایی موجود در 100 گرم خربزه

انرژی34 کیلو کالری
کربوهیدرات8 گرم
پروتئین8 گرم
فیبر9 گرم
ویتامین آ67% نیاز روزانه
پتاسیم267 میلی گرم
سدیم16 میلی گرم
قند10 گرم
ویتامین سی61% نیاز روزانه
منیزیم2% نیاز روزانه[1]

 

 

هرم غذایی

 

*نیاز روزانه بدن در رژیم غذایی معمولی 2000 کالری است. مقادیر روزانه شما ممکن است بسته به نیازهای کالری شما بالاتر یا پایین تر باشد.            

 

موارد مصرف خربزه

به همان شیوه ی مصرف طالبی و سایر ملون ها خربزه بخورید. خربزه به عنوان چاشنی شیرین برخی دسرها نیز استفاده می شود. گاهی برای کارامل کردن قند خربزه، آن را در ماهیتابه کمی تفت می دهند. یکی از نوشیدنی های سنتی ما ایرانیان، تهیه نوعی فالوده با خربزه است؛ در این نوشیدنی خربزه را با مقداری شکر داخل مخلوط کن می ریزیم، به آن آب و کمی نعنا اضافه می کنیم. نوشیدنی تابستانی ما آماده است.

شیرینی خربزه به خوبی با انواع مرکبات، نعناع، زنجبیل، آووکادو، توت فرنگی و حتی گوشت مرینت شده همخوانی دارد.

 

خاستگاه خربزه کجاست؟

این میوه برای اولین بار، در ایران پدید آمد. خربزه، طی سالیان سال تکامل پیدا کرد و به شکل امروزی آن به دست ما رسید. در سال 1824 میلادی برای اولین بار راهی اروپا شد. داخل باغ ها و مزارع کشت آنجا کشت شده و مصرف آن در سال های اخیر گسترش پیدا کرده است.

 

روش نگهداری خربزه چگوه است ؟

خربزه کامل، تا دو هفته در دمای اتاق قابل نگهداری است. همچنین می توانید خربزه قاچ شده را، درون پلاستیک بین 3 تا 5 روز داخل یخچال نگهداری نمایید.

 

 

 به روزرسان با ارائه ی انواع میوه باکیفیت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .