مقایسه

شلیل دستچین جالیز ۵۰۰ گرمی
جالیز

ویژگی ها نوع : شلیل - وزن : 500 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۸۲۵ تومان

مقایسه

هلو دستچین جالیز ۵۰۰ گرمی
جالیز

ویژگی ها نوع : هلو - وزن : 500 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۳,۶۰۰ تومان

۱۲,۹۲۰ تومان

مقایسه

شلیل اقتصادی میوکات
میوکات

ویژگی ها نوع : شلیل - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲ %
تخفیف

۱۵,۲۰۰ تومان

۱۴,۸۹۶ تومان

مقایسه

هلو اقتصادی آرین
آرین

ویژگی ها نوع : هلو - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۲۰۰ تومان

مقایسه

شلیل اقتصادی باغ کیان
باغ کیان

ویژگی ها نوع : شلیل - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۷,۶۰۰ تومان

۱۶,۷۲۰ تومان

مقایسه

هلو انجیری دستچین جالیز ۵۰۰ گرمی
جالیز

ویژگی ها نوع : هلو - وزن : 500 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

مقایسه

هلو دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : هلو - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۵۰ تومان

مقایسه

شلیل دستچین باغ کیان
باغ کیان

ویژگی ها نوع : شلیل - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۷۵ تومان

مقایسه

هلو دستچین برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : هلو - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۵۰ تومان

مقایسه

هلو دستچین آرین ۷۵۰ گرمی
آرین

ویژگی ها نوع : هلو - وزن : 800 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۵۰۰ تومان

۱۸,۴۵۰ تومان

مقایسه

شلیل انجیری اقتصادی باغ کیان
باغ کیان

ویژگی ها نوع : شلیل - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۹,۸۰۰ تومان

۱۸,۸۱۰ تومان

مقایسه

شلیل دستچین برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : شلیل - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

مقایسه

هلو انجیری دستچین برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : هلو انجیری - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

مقایسه

شلیل دستچین میوکات
میوکات

ویژگی ها نوع : شلیل - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲ %
تخفیف

۱۹,۸۰۰ تومان

۱۹,۴۰۴ تومان

مقایسه

شلیل دستچین آرین ۷۵۰ گرمی
آرین

ویژگی ها نوع : شلیل - وزن : 750 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

مقایسه

شلیل اقتصادی آرین
آرین

ویژگی ها نوع : شلیل - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۰,۷۰۰ تومان

مقایسه

شلیل انجیری دستچین باغ کیان
باغ کیان

ویژگی ها نوع : شلیل - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف

۵ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۱,۸۵۰ تومان

مقایسه

شلیل دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : شلیل - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : فله

۱۰ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۳,۴۰۰ تومان

مقایسه

هلو ارگانیک کشاورزی رضوانی ۵۰۰ گرمی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : هلو - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۷۰۰ تومان

۲۴,۹۳۰ تومان

مقایسه

هلو انجیری دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : هلو انجیری - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۶,۱۰۰ تومان

مقایسه

هلو انجیری اقتصادی باغ کیان
باغ کیان

ویژگی ها نوع : هلو انجیری - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۳۰,۵۰۰ تومان

۲۸,۹۷۵ تومان

مقایسه

هلو انجیری اقتصادی آرین
آرین

ویژگی ها نوع : هلو انجیری - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۳۴,۰۰۰ تومان

۳۰,۶۰۰ تومان

مقایسه

هلو انجیری دستچین آرین ۸۵۰ گرمی
آرین

ویژگی ها نوع : هلو - وزن : 850 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۱,۵۰۰ تومان

مقایسه

هلو انجیری دستچین باغ کیان
باغ کیان

ویژگی ها نوع : هلو انجیری - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۳۳,۲۰۰ تومان

۳۱,۵۴۰ تومان

مقایسه

هلو انجیری اقتصادی برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : هلو انجیری - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هلو اقتصادی برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : هلو - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

شلیل اقتصادی برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : شلیل - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هلو دستچین تازه ۹۰۰ گرمی
تازه

ویژگی ها نوع : هلو - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هلو دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : هلو - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هلو انجیری دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : هلو - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

شلیل دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : شلیل - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هلو انجیری اقتصادی زرین پرور
زرین پرور

ویژگی ها نوع : هلو - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

شلیل دستچین تازه ۹۰۰ گرمی
تازه

ویژگی ها نوع : شلیل - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هلو بسته بندی میولند
میولند

ویژگی ها نوع : هلو - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هلو انجیری بسته بندی میولند
میولند

ویژگی ها نوع : هلو انجیری - وزن : 1 کیلوگرم - ترکیبات : هلو - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

شلیل شمس دستچین برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : شلیل - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

شلیل بسته بندی میولند
میولند

ویژگی ها نوع : شلیل - وزن : 1 کیلوگرم - ترکیبات : شلیل - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

شلیل شبرنگ بسته بندی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : شلیل - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

شلیل اقتصادی هایپر میوه نارمک
هایپر میوه نارمک

ویژگی ها نوع : شلیل - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

شلیل دستچین سوپر میوه تک
سوپر میوه تک

ویژگی ها نوع : شلیل - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

شلیل انجیری دستچین آرین ۸۰۰ گرمی
آرین

ویژگی ها نوع : شلیل - وزن : 800 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

شلیل دستچین هایپر میوه نارمک
هایپر میوه نارمک

ویژگی ها نوع : شلیل - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

هلو، شلیل، شبرنگ

هلو

هلو میوه ای کرک دار و از خانواده استون فروت است؛ که یک دانه (هسته) بزرگ در وسط خود دارند. از جمله این میوه ها می توانیم به گیلاس، زردآلو، آلو و شلیل اشاره کنیم.

مطالعات نشان می دهد استون فروت هایی مانند شلیل، هلو، و آلو می توانند دیابت، اختلال در سوخت و ساز بدن و بیماری های قلبی را مهار کنند. تحقیقات نشان می دهد ترکیبات فنولیک و زیست فعال موجود در هلو، کلسترول بد (LDL) را کاهش می دهد.

فصل هلو

هلو تقریبا در تمامی فصول در دسترس است. البته اوج مصرف هلو در اواخر بهار و اوایل تابستان به چشم می خورد.

فواید هلو

مواد مغذی موجود در 100 گرم هلو:

 • انرژی               39 کیلوکالری
 • کربوهیدرات     10 گرم
 • پروتئین            9 گرم
 • فیبر                  5 گرم
 • ویتامین آ          6% نیاز روزانه
 • پتاسیم             190 میلی گرم
 • سدیم               0 میلی گرم
 • قند                  8 گرم
 • ویتامین سی     11% نیاز روزانه
 • منیزیم             2% نیاز روزانه

خواص هلو

بهترین جوان کننده پوست - آنتی اکسیدان های موجود در هلو، از جمله ویتامین C، موجب کاهش چین و چروک و بهبود بافت پوست می شوند و نیز با آسیب های ناشی از آلودگی و نور آفتاب مقابله می کنند. ویتامین C همچنین نقش موثری در ساخت کلاژن ایفا می کند. کلاژن، سیستم محافظ پوست شما محسوب می شود.

ضددیابت - یافته ها نشان می دهند عصاره ی هلو و آلو در از بین بردن شکل های مختلف سرطان از جمله سرطان سینه موثر هستند. و در این فرآیند به سلول های سالم بدن آسیبی نمی زنند. طبق مطالعات انجام شده، مصرف هلو در افرادی که مبتلا به دیابت نوع اول هستند، سطح قند خون را کاهش می دهد. یک عدد هلو متوسط، حدود 2 گرم فیبر دارد.

تقویت کننده قلب - فیبر، پتاسیم، ویتامین C، و کولین موجود در هلو از سلامت قلب محافظت می کند. افزایش پتاسیم همزمان با کاهش سدیم، موجب تنظیم فشار خون خصوصاً در بارداری می شود.

مقوی چشم - مصرف سه وعده میوه در روز موجب کاهش احتمال ابتلا به تاری دید با افزایش سن می شود. لازم به ذکر است، مصرف سبزیجات و میوه ها از جمله هلو می تواند در این رابطه بسیار مفید واقع شود.

نکاتی در مورد هلو

تابستان بهترین زمان برای مصرف هلو به شمار می رود؛ درست زمانی که از نظر تازگی، ارزش غذایی و طعم، بهترین وضعیت را دارند. سعی کنید میوه ای را انتخاب کنید که پوست آن سفت، و کرک دار باشد و با فشار دست به آهستگی فرو رود. هلوی نرسیده را داخل کیسه کاغذی بگذارید و جلوی آفتاب قرار دهید.

 

شلیل

ظاهر شلیل شبیه به آلو یا هلو است، با این تفاوت که رنگی قرمز-نارنجی دارد. اندازه ی شلیل بزرگتر از آلو و تقریبا به اندازه یک هلوی رسیده به نظر می رسد. یک شلیل متوسط حدود 62 کیلوکالری دارد و منبع به نسبت مناسبی برای جذب مواد معدنی مختلف و ویتامین ها به شمار می رود.

مواد مغذی موجود در 100 گرم شلیل:

 • انرژی                   44 کیلوکالری
 • کربوهیدرات         11 گرم
 • پروتئین                1 گرم
 • پتاسیم                 201 میلی گرم
 • سدیم                   0 میلی گرم
 • منیزیم                 2% نیاز روزانه
 • ویتامین آ              6% نیاز روزانه
 • ویتامین سی         9% نیاز روزانه
 • ویتامین ب-6        0% نیاز روزانه
 • کلسیم                 0% نیاز روزانه
 • آهن                    1% نیاز روزانه[1]

خواص شلیل برای سلامتی چیست؟

هلو و شلیل تقریبا خواص یکسانی دارند. هردو سرشار از ویتامین C، کاراتینوئید و پتاسیم هستند. همچنین حاوی ویتامین E، ویتامین B، کلسیم، فیبر و مقداری آهن هستند. با توجه به مقادیر بالای ویتامین C، فلاونوئید، آنتوسیانین و اسیدهای فنولیک، هم هلو و هم شلیل خواص آنتی اکسیدانی زیادی دارند. ویتامین آ در شلیل تقریبا دو برابر هلو و ویتامین سی و پتاسیم آن نیز کمی بیشتر است.

چطور دسر شلیل درست کنیم؟

مواد لازم برای تهیه دسر شلیل:

 • 6-5 عدد هلو
 • 2 قاشق سوپ خوری نشاسته ذرت
 • 1 قاشق چای خوری عصاره بادام
 • 1 قاشق چای خوری دارچین
 • 4/3 فنجان جو
 • 4/1 فنجان آرد گندم
 • 2 قاشق سوپ خوری سبزیجات معطر
 • 2 قاشق سوپ خوری کره یا مارگارین

دستورالعمل تهیه دسر:

ابتدا دمای گاز را به 350 درجه فارنهایت می رسانیم. سپس ماهیتابه را کمی چرب می کنیم. در یک کاسه متوسط، شلیل ها، نشاسته ذرت، عصاره بادام و دارچین را می ریزیم و با هم ترکیب می کنیم.

سپس در کاسه دیگری جو، آرد و باقی دارچین را مخلوط می کنیم. کره و سبزیجات معطر را اضافه می کنیم و تا جایی که دیگر هیچ یک مشخص نباشند، آن را هم می زنیم.

در مرحله بعد، مخلوط شلیل را داخل ماهیتابه پخش می کنیم و ذرات جو و آرد را روی آن می ریزیم. در دمای تعیین شده بین 35 تا 45 دقیقه آن را می پزیم. سپس آن را در دمای اتاق قرار می دهیم.

به دسر خود دو ساعت استراحت دهید. سپس آن را سرو کنید.

[1]  نیاز روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری در روز ثبت شده است. نیاز روزانه شما بر حسب رژیم غذایی می تواند بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد.

 

 

 به روزرسان با ارائه ی این محصولات باکیفیت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .