مقایسه

میگو بدون پوست با رگ برند بیستون منجمد سایز ۱۵۰-۱۰۰ وزن ۲۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 200 گرم - سایز : 100-150 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۲۸,۵۲۰ تومان

۲۲,۸۱۶ تومان

مقایسه

میگو سوخاری منجمد ۲۵۰ گرمی مارین
مارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12204

۲۰ %
تخفیف

۳۴,۵۰۰ تومان

۲۷,۶۰۰ تومان

مقایسه

میگو بدون پوست با رگ برند بیستون منجمد سایز ۱۰۰-۸۱ وزن ۲۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 200 گرم - سایز : 81-100 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۳۴,۶۵۰ تومان

۲۷,۷۲۰ تومان

مقایسه

میگو بدون پوست با رگ برند بیستون منجمد سایز ۹۰-۷۱ وزن ۲۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۳۷,۷۰۰ تومان

۳۰,۱۶۰ تومان

مقایسه

میگو منجمد ۲۰۰ گرمی سایز ۱۱۰-۹۱ کالی
کالی

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 200 گرم - سایز : 91-110 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۵ %
تخفیف

۳۶,۲۰۰ تومان

۳۴,۳۹۰ تومان

مقایسه

میگو منجمد ۲۰۰ گرمی سایز ۹۰-۷۱ کالی
کالی

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 200 گرم - سایز : 71-90 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۵ %
تخفیف

۳۷,۷۰۰ تومان

۳۵,۸۱۵ تومان

مقایسه

میگو منجمد ۲۰۰ گرمی سایز ۷۰-۶۱ کالی
کالی

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 200 گرم - سایز : 61-70 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۵ %
تخفیف

۴۲,۲۰۰ تومان

۴۰,۰۹۰ تومان

مقایسه

میگو منجمد ۲۰۰ گرمی سایز ۶۰-۵۱ کالی
کالی

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 200 گرم - سایز : 51-60 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۵ %
تخفیف

۴۴,۲۰۰ تومان

۴۱,۹۹۰ تومان

مقایسه

میگو بدون پوست و رگ برند بیستون منجمد سایز ۳۰-۲۱ وزن ۲۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 200 گرم - سایز : 21-30 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۵۶,۶۰۰ تومان

۴۵,۲۸۰ تومان

مقایسه

میگو منجمد ۲۰۰ گرمی سایز ۵۰-۴۱ کالی
کالی

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 200 گرم - سایز : 41-50 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۵ %
تخفیف

۴۹,۱۰۰ تومان

۴۶,۶۴۵ تومان

مقایسه

میگو سوخاری منجمد ۴۵۰ گرمی مارین
مارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12204

۲۰ %
تخفیف

۶۲,۰۰۰ تومان

۴۹,۶۰۰ تومان

مقایسه

میگو پلویی برند زرافشان جنوب منجمد وزن ۵۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 150-200 - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۲۰ %
جشنواره

۶۲,۸۰۰ تومان

۵۰,۲۴۰ تومان

مقایسه

میگو پلویی منجمد ۵۰۰ گرمی شارین
شارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 25706

۲۰ %
تخفیف

۶۲,۸۰۰ تومان

۵۰,۲۴۰ تومان

مقایسه

میگو پلویی برند بیستون منجمد سایز ۲۰۰-۱۵۰ وزن ۵۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 150-200 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۶۲,۸۰۰ تومان

۵۰,۲۴۰ تومان

مقایسه

میگو منجمد ۲۰۰ گرمی سایز ۳۰-۲۱ کالی
کالی

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 200 گرم - سایز : 21-30 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۵ %
تخفیف

۵۶,۶۰۰ تومان

۵۳,۷۷۰ تومان

مقایسه

میگو بدون پوست و رگ برند بیستون منجمد سایز ۱۱۰-۹۱ وزن ۵۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 91-110 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۸۷,۴۰۰ تومان

۶۹,۹۲۰ تومان

مقایسه

میگو ۹۰-۷۱ رگ گیری شده PD پاکتی ۵۰۰ گرمی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۹۲,۷۰۰ تومان

۷۴,۱۶۰ تومان

مقایسه

میگو بدون پوست و رگ برند بیستون منجمد سایز ۹۰-۷۱ وزن ۵۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 71-90 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۹۲,۷۰۰ تومان

۷۴,۱۶۰ تومان

مقایسه

میگو پلویی برند بیستون منجمد سایز ۲۰۰-۱۵۰ وزن ۸۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 800 گرم - سایز : 150-200 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

میگو بدون پوست و رگ برند بیستون منجمد سایز ۲۰-۱۱ وزن ۲۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 200 گرم - سایز : 11-20 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۲۰ %
تخفیف

۱۰۰,۲۰۰ تومان

۸۰,۱۶۰ تومان

مقایسه

میگو بدون پوست و رگ برند بیستون منجمد سایز ۷۰-۶۱ وزن ۵۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 61-70 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۱۰۲,۴۰۰ تومان

۸۱,۹۲۰ تومان

مقایسه

میگو منجمد ۴۰۰ گرمی سایز ۶۰-۵۱ کالی
کالی

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 400 گرم - سایز : 51-60 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۵ %
تخفیف

۸۸,۸۰۰ تومان

۸۴,۳۶۰ تومان

مقایسه

میگو بدون پوست و رگ برند بیستون منجمد سایز ۶۰-۵۱ وزن ۵۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 51-60 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۱۱۰,۳۰۰ تومان

۸۸,۲۴۰ تومان

مقایسه

میگو رگ گیری شده برند بیستون منجمد سایز ۵۰-۴۱ وزن ۵۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 41-50 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۱۱۹,۵۰۰ تومان

۹۵,۶۰۰ تومان

مقایسه

میگو PD برند زرافشان جنوب منجمد وکیوم سایز۵۱-۶۰ وزن ۵۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 51-60 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۱۰ %
تخفیف

۱۱۰,۳۰۰ تومان

۹۹,۲۷۰ تومان

مقایسه

میگو رگ گیری شده برند بیستون منجمد سایز ۴۰-۳۶ وزن ۵۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 36-40 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۱۲۴,۳۰۰ تومان

۹۹,۴۴۰ تومان

مقایسه

میگو سوخاری منجمد خانواده ۱ کیلو گرمی مارین
مارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12204

۲۰ %
تخفیف

۱۳۶,۰۰۰ تومان

۱۰۸,۸۰۰ تومان

مقایسه

میگو بدون پوست و رگ برند بیستون منجمد سایز ۹۰-۷۱ وزن ۸۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 800 گرم - سایز : 71-90 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۱۴۷,۶۰۰ تومان

۱۱۸,۰۸۰ تومان

مقایسه

میگو منجمد تحفه ۲۰۰ گرمی سایز۷۰ - ۶۱
تحفه

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 200 گرم - سایز : 61-70 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میگو منجمد تحفه ۲۰۰ گرمی سایز ۶۰-۵۱
تحفه

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

فیله میگو سوخاری ۳۵۰ گرمی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : میگوسوخاری - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : فیله میگو - آرد سوخاری - ادویه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

فاقد برنامه تأمین

فیله میگو سوخاری پروانه ای ۳۰۰ گرمی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : میگوسوخاری - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : میگو - آرد سوخاری - ادویه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میگو منجمد مرینت شده با سس جالاپینو کیان ماهی خزر ۲۵۰ گرمی
کیان ماهی خزر

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, OHSAS18001, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت, ISO10002, ISO14001 - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21631/د28/ 96

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میگو منجمد مرینت شده با سس ۴ فلفل کیان ماهی خزر ۲۵۰ گرمی
کیان ماهی خزر

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, OHSAS18001, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت, ISO10002, ISO14001 - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21631/د28/ 96

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میگو منجمد مرینت شده با سس گارلیک باتر کیان ماهی خزر ۲۵۰ گرمی
کیان ماهی خزر

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, OHSAS18001, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت, ISO10002, ISO14001 - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21631/د28/ 96

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میگو منجمد مرینت شده با سس هات چیلی کیان ماهی خزر ۲۵۰ گرمی
کیان ماهی خزر

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, OHSAS18001, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت, ISO10002, ISO14001 - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21631/د28/ 96

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میگو منجمد تحفه ۵۰۰ گرمی سایز ۷۰-۶۱
تحفه

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 60-70 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میگو منجمدتحفه ۵۰۰ گرمی سایز ۹۰-۷۱ مولتی وک
تحفه

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 71-90 - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : مولتی وک - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میگو منجمد تحفه ۵۰۰ گرمی سایز ۹۰-۷۰
تحفه

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 70-90 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میگو منجمد تحفه ۵۰۰ گرمی سایز ۷۰-۶۱ مولتی وک
تحفه

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 61-70 - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : مولتی وک - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میگو منجمد تحفه ۵۰۰ گرمی سایز ۶۰-۵۱ مولتی وک
تحفه

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 51-60 - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : مولتی وک - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میگو منجمدتحفه ۵۰۰ گرمی سایز ۵۰-۴۱
تحفه

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 41-50 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میگو منجمدتحفه ۵۰۰ گرمی سایز ۶۰-۵۱
تحفه

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 51-60 - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میگو دودی کیان ماهی خزر ۲۰۰ گرمی
کیان ماهی خزر

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 2 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, OHSAS18001, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت, ISO10002, ISO14001 - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21631/د28/ 96

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میگو ۷۰-۶۱ رگ گیری شده PD پاکتی ۵۰۰ گرمی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 61-70 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میگو منجمدتحفه ۵۰۰ گرمی سایز ۵۰-۴۱ مولتی وک
تحفه

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 41-50 - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : مولتی وک - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میگو منجمدتحفه ۵۰۰ گرمی سایز ۴۰-۳۰
تحفه

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 30-40 - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میگو PD برند زرافشان جنوب منجمد وکیوم سایز ۹۰-۷۱ وزن ۵۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 71-90 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

میگو

 

یکی دیگر از غذاهای دریایی، میگو است. در شکل های مختلفی از جمله پخته، سرخ شده، یا بخارپز طبخ شده و سهم زیادی از غذاهای دریایی را به خود اختصاص می دهد. اما به نظر شما، میگو چه فوایدی دارد؟ آیا افرادی که میگو مصرف می کنند از فواید بی نظیر آن آگاهی دارند؟

ارزش غذایی میگو

به چه میزان به مواد مغذی غذاهای مصرفی خود اهمیت می دهید؟ مقدار کالری موجود در میگو برابر با وزن آن است. برای مثال یک گرم میگو، یک کیلو کالری انرژی دارد. به همین ترتیب، 85 گرم میگو، حاوی 85 کیلو کالری انرژی است. همچنین 20 گرم پروتئین، کمتر از یک گرم کربوهیدرات و چربی، 120 میلی گرم کلسترول را شامل می شود. حلزون صدف دار نیز همانند میگو سرشار از آستاکسانتین است. رنگدانه قرمزی که رنگ میگو را مشخص می کند و به داشتن اسیدهای چرب امگا-3، سلنیوم، ویتامین B12، فسفر و ویتامین D مشهور است.

 

خواص میگو

  • کاهش وزن

در حالی که میگو پروتئین و ارزش غذایی بالای دارد، کالری موجود در آن اندک است. غذاهایی با پروتئین زیاد و کالری کم، به عنوان مشوق های کاهش وزن و متعادل کننده ی وزن بدن شناخته می شوند.

  • سلامت چشم

آستاکسانتین در حفظ سلامت چشم ها، به خصوص مراقبت از شبکیه چشم در مقابل نور شدید خورشید، نقش مؤثری ایفا می کند. یافته های اخیر نشان می دهند، در کنار سایر مواد مغذی، آستاکسانتین می تواند ناراحتی های مربوط به بخش مرکزی چشم را بهبود بخشد.

  • تقویت استخوان ها

میگو و حلزون صدف دار حاوی ویتامین D و فسفر هستند. در کنار کلسیم، این مواد مغذی می توانند موجب تقویت استخوان ها، و به طبع آن کاهش احتمال ابتلا به پوکی استخوان در دوره پیری شوند.

  • بهبود عملکرد مغز

میگو حاوی تریپتوفان است، ماده ای که موجب رها سازی هورمون سروتونین، بهبود خلق و خوی افراد می شود. ترکیب امگا-3 و ویتامین B12 میگو می تواند عملکرد مغز شما را بالا برده، ذهن شما را هوشیار نگه دارد، و از آلزایمر جلوگیری کند.

  • دفع سرطان

خواص آنتی اکسیدانی قوی آستاکسانتین و اسیدهای چرب امگا-3 می تواند سرطان را مهار کند، در نتیجه رشد سلول های سرطانی کاهش می یابد.

  • مراقبت از پوست

شما می توانید در کنار کرم ضد آفتاب و دیگر مراقبت هایی که از پوست صورت می گیرد، از آستاکسانتین موجود در میگو استفاده نمایید. ترکیب این ها با یکدیگر موجب قابلیت ارتجاعی و رطوبت پوست می شود. آستاکسانتین همچنین آسیب ناشی از اشعه فرا بنفش (UV) خورشید را بر پوست کاهش می دهد.

  • مراقبت از قلب

تحقیقات نشان می دهند، مصرف میگو می تواند از بیماری های قلبی جلوگیری نماید. به لطف وجود اسیدهای چرب امگا-3، مصرف میگو موجب کاهش LDL (کلسترول بد) و تری گلیسیرید می شود، و در عین حال (HDL) کلسترول خوب را در خون افزایش می دهد. میگو با داشتن اسیدهای چرب امگا-3، نقش عمده ای در حفظ سلامت قلب ایفا می کند.

  • سلامت زنان

مصرف میگو می تواند برای سلامت و تندرستی بانوان مفید باشد. آستاکسانتین موجود در میگو، گرگرفتگی بدن، درد مفاصل، و تغییر مداوم خلق و خوی افراد را در بانوان کاهش می دهد. همچنین ترکیبات موجود در اسیدهای چرب می تواند از نوسانات خلقی، هوس های غذایی، خستگی، زود رنجی و افسردگی جلوگیری کند.

 

چرا روش پخت میگو اهمیت دارد؟

با جوشاندن و بخارپز کردن میگو، کالری و چربی میگو ثابت مانده و تغییری نمی کند. اما در روش های دیگر، که میگو در آن سرخ  یا سوخاری می شود، معمولاً کالری بیشتری دریافت می کنید. آنچه مشخص است، طریقه ی طبخ و مصرف میگو تا حدود زیادی به ذائقه ی شما بستگی دارد.  

 

فروشگاه اینترنتی به روز رسان با ارائه ی این محصولات باکیفیت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .