لوبیا سفید کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لوبیا سفید - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۲,۷۰۰ تومان

۱۲,۰۶۵ تومان

لوبیا قرمز کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لوبیا قرمز - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۴,۶۰۰ تومان

۱۳,۸۷۰ تومان

لوبیا چیتی کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لوبیا چیتی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۵,۴۵۰ تومان

۱۴,۶۷۸ تومان

لوبیا چشم بلبلی مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : لوبیا چشم بلبلی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۵,۹۶۰ تومان

لوبیا چیتی مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : لوبیا چیتی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۵,۹۶۰ تومان

لوبیا سفید مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : لوبیا سفید - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۵,۹۶۰ تومان

مخلوط لوبیا سفید و نخود کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : مخلوط - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۸,۹۵۰ تومان

۱۸,۰۰۲ تومان

لوبیا سفید اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : لوبیا سفید - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۲۴,۱۰۰ تومان

۱۹,۲۸۰ تومان

لوبیا قرمز ایرانی اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : لوبیا قرمز - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۳۴,۶۰۰ تومان

۲۷,۶۸۰ تومان

لوبیا چیتی ایرانی اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : لوبیا چیتی - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۳۵,۳۰۰ تومان

۲۸,۲۴۰ تومان

لوبیا چیتی کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لوبیا چیتی - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۳۰,۳۰۰ تومان

۲۸,۷۸۵ تومان

لوبیا سفید غذای سالم ۱۰۰۰گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : لوبیا سفید - وزن : 1000 گرم - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۴۱,۴۰۰ تومان

۳۹,۳۳۰ تومان

لوبیا قرمز آفرین ۳۰ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : لوبیا قرمز - وزن : 30000 گرم - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۹۹۵,۰۰۰ تومان

۷۹۶,۰۰۰ تومان

لوبیا چیتی آفرین ۳۲ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : لوبیا چیتی - وزن : 32000 گرم - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان

۸۴۸,۰۰۰ تومان

لوبیا چشم بلبلی غذای سالم ۱۰۰۰گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : لوبیا چشم بلبلی - وزن : 1000 گرم - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین