جوانه گندم ممتاز توتیا ۲۰۰ گرمی
توتیا

ویژگی ها نوع : جوانه گندم - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۵ %
تخفیف

۳,۶۰۰ تومان

۳,۰۶۰ تومان

جوانه گندم ممتاز راوک ۲۰۰ گرمی
راوک

ویژگی ها نوع : جوانه گندم - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 6 روز - ترکیبات : جوانه گندم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 106/7/30134

۱۰ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۱۵۰ تومان

جوانه شبدر ممتاز توتیا ۳۰۰ گرمی
توتیا

ویژگی ها نوع : جوانه شبدر - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۱۰۰ تومان

جوانه شبدر ممتاز راوک ۲۵۰ گرمی
راوک

ویژگی ها نوع : جوانه شبدر - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 روز - ترکیبات : جوانه شبدر - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 106/7/30134

۱۰ %
تخفیف

۵,۷۵۰ تومان

۵,۱۷۵ تومان

جوانه ماش ممتاز توتیا ۳۰۰ گرمی
توتیا

ویژگی ها نوع : جوانه ماش - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : جوانه گندم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۵,۴۴۰ تومان

جوانه ماش ممتاز راوک ۳۳۰ گرمی
راوک

ویژگی ها نوع : جوانه ماش - وزن : 330 گرم - مدت ماندگاری : 6 روز - ترکیبات : جوانه ماش - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 106/7/30134

۱۰ %
تخفیف

۶,۲۵۰ تومان

۵,۶۲۵ تومان

جوانه یونجه ممتاز توتیا ۲۰۰ گرمی
توتیا

ویژگی ها نوع : جوانه یونجه - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۵ %
تخفیف

۶,۹۰۰ تومان

۵,۸۶۵ تومان

جوانه میکس ممتاز توتیا ۲۰۰ گرمی
توتیا

ویژگی ها نوع : جوانه میکس - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : جوانه ماش_جوانه شبدر - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۵ %
تخفیف

۶,۹۰۰ تومان

۵,۸۶۵ تومان

جوانه میکس ممتاز راوک ۳۳۰ گرمی
راوک

ویژگی ها نوع : جوانه میکس - وزن : 330 گرم - مدت ماندگاری : 6 روز - ترکیبات : جوانه ماش- جوانه شبدر - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۰ %
تخفیف

۶,۷۵۰ تومان

۶,۰۷۵ تومان

مقایسه

قارچ دکمه ای ممتاز قارچینو ۲۰۰ گرمی
نامی نو

ویژگی ها نوع : قارچ دکمه ای - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001:2008, ISO10002:2004

۱۵ %
تخفیف

۷,۸۰۰ تومان

۶,۶۳۰ تومان

مقایسه

قارچ دکمه ای ممتاز قارچینو ۴۰۰ گرمی
نامی نو

ویژگی ها نوع : قارچ دکمه ای - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۱۷۵ تومان

مقایسه

قارچ ۲۰۰ گرمی ملارد
قارچ ملارد

ویژگی ها نوع : قارچ دکمه ای - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 10 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 079101211401913

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

قارچ بیبی ۲۰۰ گرمی ملارد
قارچ ملارد

ویژگی ها نوع : قارچ دکمه ای - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 10 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 079101211401913

فاقد برنامه تأمین

جوانه آفتابگردان جوانه نشاط
جوانه نشاط

ویژگی ها نوع : آفتابگردان - وزن : 500 سی سی - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظروف فود گرید درجه 1 - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

قارچ اسلایس شده ۲۵۰ گرمی ملارد
قارچ ملارد

ویژگی ها نوع : قارچ دکمه ای - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 10 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 079101211401913

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

قارچ دکمه ای ممتاز قارچینو ۲۵۰ گرمی
نامی نو

ویژگی ها نوع : قارچ دکمه ای - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001:2008, ISO10002:2004

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

قارچ ۴۰۰ گرمی ملارد
قارچ ملارد

ویژگی ها نوع : قارچ دکمه ای - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 10 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 079101211401913

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

قارچ اسلایس شده ۵۰۰ گرمی ملارد
قارچ ملارد

ویژگی ها نوع : قارچ دکمه ای - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 10 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 0791101211401913

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

قارچ اسلایس شده ۱۰۰۰ گرمی ملارد
قارچ ملارد

ویژگی ها نوع : قارچ دکمه ای - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 10 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 079101211401913

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

قارچ ۱۰۰۰ گرمی ملارد
قارچ ملارد

ویژگی ها نوع : قارچ دکمه ای - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 10 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 079101211401913

فاقد برنامه تأمین

قارچ و جوانه ها

قارچ

قارچ در دنیای گسترده غذاها به عنوان سبزیجات شناخته می شود، اما در حقیقت به هیچ وجه گیاه تلقی نمی شوند. آن ها عضوی از خانواده قارچ (فانگی) به شمار می روند. قارچ ها حاوی چندین ماده مغذی هستند.

خوردن میوه ها و سبزیجات گوناگون، راز رسیدن به ویتامین ها و مواد معدنی از طریق رژیم غذایی است. در بسیاری موارد، غذاهای بی رنگ مواد مغذی چندانی ندارند. اما قارچ خوراکی که معمولا رنگ سفید آن در دسترس افراد قرار دارد، خلاف این امر را ثابت می کند.

 خواص قارچ

مواد مغذی موجود در 100 گرم قارچ:

 • انرژی                22 کیلوکالری
 • کربوهیدرات      3 گرم
 • پروتئین            1 گرم
 • پتاسیم             318 میلی گرم
 • سدیم               5 میلی گرم
 • قند                  2 گرم
 • فیبر                 1 گرم
 • منیزیم             2% نیاز روزانه
 • ویتامین سی     3% نیاز روزانه
 • ویتامین ب-6    5% نیاز روزانه
 • آهن                2% نیاز روزانه[1]

طریقه مصرف قارچ

 • قارچ را با مقداری پیاز در روغن سرخ کنید و یک میان وعده خوشمزه درست کنید.
 • تکه های خام قارچ دکمه ای یا قارچ صدفی را به سالاد خود اضافه کنید.
 • با پر کردن قارچ مواد اولیه دلخواه خود (فلفل دلمه، گوجه فرنگی و ..) قارچ شکم پر درست کنید.
 • برای وعده ی صبحانه یا نهار به املت برش های قارچ اضافه کنید.
 • قارچ را کمی سرخ کنید تا آبدار شود و سپس به عنوان ماده اولیه به ساندویچ خود اضافه کنید.

 قارچ مزه دار شده

برای اینکه از قارچ مزه دار شده نهایت لذت را ببرید، ابتدا قارچ را خوب تمیز کنید. در مرحله ی بعد ریشه آن را جدا کنید. سپس، آن را با روغن زیتون، پیاز، سیر و سرکه مرینت یا مزه دار نمایید. در پایان قارچ را به مدت ده دقیقه زیر حرارت دستگاه کباب پز قرار دهید. همچنین می توانید برای طعم و مزه ای بیشتر به قارچ آویشن و پنیر پیتزا اضافه کنید.

 [1]  نیاز روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری در روز ثبت شده است. نیاز روزانه شما بر حسب رژیم غذایی می تواند بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد.

 

 

جوانه ها

به لطف مواد مغذی بالایی که دارند، معمولا آن ها را نیروگاه مواد مغذی می نامند. برای بهبود دستگاه گوارش و کاهش قند خون استفاده می شوند.

جوانه­ ها چه هستند؟

جوانه­ ها آن دانه هایی هستند که جوانه زده و به گیاهان جوانی تبدیل شده اند. این فرآیند معمولا طی چند ساعت و با خیس خوردن دانه ها آغاز می شود. سپس دانه های خیس خورده باید در معرض دما و رطوبت مناسب قرار بگیرند و بین دو تا هفت روز رشد نمایند.

محصول نهایی، جوانه هایی با 2 الی 5 سانتی متر طول هستند.

قابلیت جوانه زدن در دانه های مختلف به چشم می خورد. در زیر لیستی از آن ها را برای شما آماده کردیم.

 • جوانه لوبیا و نخود: شامل جوانه ماش، عدس، سویا، لوبیا سیاه، لوبیا قرمز و نخود فرنگی است.
 • جوانه سبزیجات: شامل جوانه شبدر، تربچه، بروکلی، چغندر و شاهی است.
 • جوانه بذر­ها و آجیل: شامل جوانه یونجه، کدو، کنجد، آفتابگردان و بادام است.

طریقه مصرف جوانه ها

معمولا جوانه ­ها را به شکل خام مصرف می کنند، اما بهتر است قبل از مصرف کمی پخته شوند. با وجود کالری اندکی دارند، جوانه ­ها سرشار از مواد مغذی و ترکیبات گیاهی به شمارمی روند. ویتامین­ ها و مواد معدنی آن ها نیز بر حسب نوع جوانه ­ها متفاوت است. به طور کلی، فرآیند جوانه زدن مواد مغذی موجود در گیاه را افزایش می دهد. مقادیر پروتئین، فولات، منیزیم، فسفر، منگنز، ویتامین­ های C و K در جوانه به نسبت خود گیاه بیشتر است.

چرا جوانه بخوریم؟

به دلیل وجود خواص مختلف در جوانه ها مانند :

 • کمک به هضم غذا
 • کمک به کاهش وزن
 • بهبود گردش خون
 • بهبود سوی چشم
 • بهبود دستگاه ایمنی

 

به روزرسان با ارائه ی انواع قارچ و جوانه باکیفیت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .

 • از
  الی