عسل ارگانیک گون سالار خمین ۵۰۰ گرمی
ارگانیک سالار خمین

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت, ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10560

۵ %
تخفیف

۴۳,۰۰۰ تومان

۴۰,۸۵۰ تومان

عسل ارگانیک گشنیز سالار خمین ۵۰۰گرمی
ارگانیک سالار خمین

ویژگی ها نوع : گشنیز - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10560

۵ %
تخفیف

۵۳,۰۰۰ تومان

۵۰,۳۵۰ تومان

عسل ارگانیک آویشن سالار خمین ۵۰۰گرمی
ارگانیک سالار خمین

ویژگی ها نوع : آویشن - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت, ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10560

۵ %
تخفیف

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۵,۱۰۰ تومان

عسل ارگانیک کنار سالار خمین ۵۰۰گرمی
ارگانیک سالار خمین

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت, ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10560

۵ %
تخفیف

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۵,۱۰۰ تومان

عسل كنار ارگانیک برند کوهرنگ وزن ۴۵۰ گرمی
کوهرنگ

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۸,۹۰۰ تومان

عسل جاز ارگانیک برند کوهرنگ وزن ۴۵۰ گرمی
کوهرنگ

ویژگی ها نوع : جاز - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۸,۹۰۰ تومان

عسل ارگانیک گون سالار خمین ۱۰۰۰ گرمی
ارگانیک سالار خمین

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 1000 گرم - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت, ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10560

۵ %
تخفیف

۸۵,۰۰۰ تومان

۸۰,۷۵۰ تومان

عسل كنار ارگانیک برند کوهرنگ وزن ۹۰۰ گرمی
کوهرنگ

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۱۰۲,۶۰۰ تومان

عسل جاز ارگانیک برند کوهرنگ وزن ۹۰۰ گرمی
کوهرنگ

ویژگی ها نوع : جاز - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۱۰۲,۶۰۰ تومان

عسل ارگانیک گون وحشی سالار خمین ۵۰۰ گرمی
ارگانیک سالار خمین

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت, ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10560

۵ %
تخفیف

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱۰۴,۵۰۰ تومان

عسل ارگانیک آویشن سالار خمین ۱۰۰۰ گرمی
ارگانیک سالار خمین

ویژگی ها نوع : آویشن - وزن : 1000 گرم - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت, ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10560

۵ %
تخفیف

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱۰۹,۲۵۰ تومان

عسل ارگانیک کنار سالار خمین ۱۰۰۰ گرمی
ارگانیک سالار خمین

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 1000 گرم - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت, ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10560

۵ %
تخفیف

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱۰۹,۲۵۰ تومان

عسل ارگانیک آویشن زول سالار خمین ۵۰۰ گرمی
ارگانیک سالار خمین

ویژگی ها نوع : طبیعی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت, ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10560

۵ %
تخفیف

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱۲۳,۵۰۰ تومان

عسل ارگانیک مریم گلی سالار خمین ۵۰۰ گرمی
ارگانیک سالار خمین

ویژگی ها نوع : مریم گلی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت, ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10560

۵ %
تخفیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۷۱,۰۰۰ تومان

عسل ارگانیک گون وحشی سالار خمین ۱۰۰۰ گرمی
ارگانیک سالار خمین

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 1000 گرم - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت, ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10560

۵ %
تخفیف

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۹,۰۰۰ تومان

عسل ارگانیک آویشن زول سالار خمین ۱۰۰۰ گرمی
ارگانیک سالار خمین

ویژگی ها نوع : طبیعی - وزن : 1000 گرم - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت, ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10560

۵ %
تخفیف

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۳۷,۵۰۰ تومان