شکلات کاکائویی ویژه Extra سایرو ۱۲۸ گرمی
سایرو

ویژگی ها نوع : شکلات کاکائویی - وزن : 128 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر - روغن جایگزین کره کاکائو - پودر کاکائو - شیر خشک - پودر آب پنیر -لسیتین - وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/11669

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز بادام زمینی رادبه بانکه ۱۵۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : مغز بادام زمینی - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

شکلات خرمایی بادامی چکوپالم بانکه ۱۵۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-بادام - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۲ %
جشنواره

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۰,۲۴۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز فندق رادبه بانکه ۱۵۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-فندق - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۲ %
جشنواره

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۱,۵۶۰ تومان

شکلات خرمایی پنج مغز رادبه بانکه ۱۵۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-پنج مغز - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۰ %
جشنواره

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۲,۰۵۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز گردو رادبه بانکه ۱۵۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-گردو - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۱ %
جشنواره

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۲۵۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز پسته رادبه بانکه ۱۵۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-مغزپسته - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۱ %
جشنواره

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۲۵۰ تومان

شکلات شیری سایرو ۲۸۰ گرمی
سایرو

ویژگی ها نوع : شکلات سفید - وزن : 280 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر، روغن جانشین کره کاکائو، پودر کاکائو، شیر خشک، پودر آب پنیر، لسیتین (E322)، وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/11669

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۶۰۰ تومان

۲۴,۸۴۰ تومان

شکلات تلخ ۵۵% سایرو ۲۸۰ گرمی
سایرو

ویژگی ها نوع : شکلات تلخ - وزن : 280 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر، روغن جانشین کره کاکائو، پودر کاکائو، لسیتین (E322)، وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12442

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۶۰۰ تومان

۲۶,۶۴۰ تومان

شکلات خرمایی بدون مغز چکوپالم ۵۰۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۹ %
جشنواره

۳۷,۷۵۰ تومان

۳۰,۵۷۸ تومان

شکلات خرمایی با مغز بادام زمینی رادبه بانکه ۳۵۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : مغز بادام زمینی - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۱ %
جشنواره

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۳,۸۲۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز بادام زمینی رادبه ۵۰۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات - خرما - مغز بادام زمینی - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۵ %
جشنواره

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۵,۷۰۰ تومان

شکلات خرمایی بادامی چکوپالم بانکه ۳۵۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات -خرما -بادام - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۷ %
جشنواره

۴۵,۰۰۰ تومان

۳۷,۳۵۰ تومان

شکلات خرمایی بادامی کادویی چکوپالم ۲۵۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-بادام - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۶ %
جشنواره

۴۵,۰۰۰ تومان

۳۷,۸۰۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز بادام چکوپالم ۵۰۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات - خرما-مغز بادام - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۲۰ %
جشنواره

۵۲,۰۰۰ تومان

۴۱,۶۰۰ تومان

شکلات خرمایی پنج مغز رادبه بانکه ۳۵۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-پنج مغز - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۰ %
جشنواره

۴۷,۰۰۰ تومان

۴۲,۳۰۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز فندق رادبه بانکه ۳۵۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-فندق - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۱ %
جشنواره

۴۹,۰۰۰ تومان

۴۳,۶۱۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز گردو رادبه بانکه ۳۵۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : مغز گردو - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۱ %
جشنواره

۵۱,۰۰۰ تومان

۴۵,۳۹۰ تومان

شکلات خرمایی مخلوط پنج مغز رادبه ۵۰۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات -خرما-پنج مغز - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۳ %
جشنواره

۵۵,۰۰۰ تومان

۴۷,۸۵۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز پسته رادبه بانکه ۳۵۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات - خرما-مغزپسته - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۶ %
تخفیف

۵۱,۰۰۰ تومان

۴۷,۹۴۰ تومان

شکلات خرمایی کادویی بادامی چکوپالم ۴۰۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-بادام - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۶ %
جشنواره

۵۸,۵۰۰ تومان

۴۹,۱۴۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز فندق رادبه ۵۰۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-فندق - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 4210470

۱۴ %
جشنواره

۵۷,۵۰۰ تومان

۴۹,۴۵۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز پسته رادبه ۵۰۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات -خرما-پسته - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 4210470

۱۴ %
جشنواره

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۱,۶۰۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز گردو رادبه ۵۰۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-مغزگردو - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۴ %
جشنواره

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۱,۶۰۰ تومان

شکلات خرمایی بدون مغز چکوپالم ۱۰۰۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات - خرما - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۹ %
جشنواره

۷۵,۵۰۰ تومان

۶۱,۱۵۵ تومان

شکلات خرمایی با مغز بادام زمینی رادبه ۱۰۰۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات -خرما-بادام زمینی - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۵ %
جشنواره

۸۴,۰۰۰ تومان

۷۱,۴۰۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز بادام زمینی رادبه ۱۰۰۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-بادام زمینی - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۵ %
جشنواره

۸۴,۰۰۰ تومان

۷۱,۴۰۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز بادام چکوپالم ۱۰۰۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات- خرما-مغز بادام - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۲۰ %
جشنواره

۱۰۴,۰۰۰ تومان

۸۳,۲۰۰ تومان

شکلات خرمایی مخلوط پنج مغز رادبه ۱۰۰۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-پنج مغز - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۳ %
جشنواره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۹۵,۷۰۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز فندق رادبه ۱۰۰۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-مغزفندق - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 4210470

۱۴ %
جشنواره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۹۸,۹۰۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز پسته رادبه ۱۰۰۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات -خرما -بادام زمینی - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 4210470

۱۴ %
جشنواره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱۰۳,۲۰۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز گردو رادبه ۱۰۰۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-مغز گردو - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۴ %
جشنواره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱۰۳,۲۰۰ تومان

شکلات فرشته مرداس
مرداس

ویژگی ها نوع : شکلات پذیرایی - وزن : 816 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - بسته بندی : جعبه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 12749/39-12746/39-12300/39-12070/39-12076/39-12747/39

فاقد برنامه تأمین

شکلات دارک طلایی ۱۵۰ گرمی مرداس
مرداس

ویژگی ها نوع : شکلات پذیرایی - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 12300/39

فاقد برنامه تأمین

شکلات جرقه ای ۱۵۰ گرمی مرداس
مرداس

ویژگی ها نوع : شکلات پذیرایی - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 12746/39-12749/39

فاقد برنامه تأمین

شکلات جرقه ای ۲۵۰ گرمی مرداس
مرداس

ویژگی ها نوع : شکلات پذیرایی - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 12746/39-12749/39

فاقد برنامه تأمین

شکلات سفیدفله ای ونداد۲۵۰گرمی
ونداد

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : خرما زاهدی-کنجد - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

شکلات بیوتی باکس میکس مرداس
مرداس

ویژگی ها نوع : شکلات پذیرایی - وزن : 185 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 12749/39-12746/39-12300/39-12070/39-12076/39-12747/39

فاقد برنامه تأمین

شکلات دارک ۱۵۰ گرمی ۷۰% مرداس
مرداس

ویژگی ها نوع : شکلات پذیرایی - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 12071/39

فاقد برنامه تأمین

شکلات جرقه ای ۴۵۰ گرمی مرداس
مرداس

ویژگی ها نوع : شکلات پذیرایی - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 12746/39-12749/39

فاقد برنامه تأمین

شکلات کرافت ارتشی ۲۰۰ گرمی ۴۰% مرداس
مرداس

ویژگی ها نوع : شکلات پذیرایی - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 12072/39

فاقد برنامه تأمین

شکلات ارتشی ۷۰% کرافت ۲۰۰ گرمی مرداس
مرداس

ویژگی ها نوع : شکلات پذیرایی - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 12071/39

فاقد برنامه تأمین

شکلات کرافت ارتشی ۲۰۰ گرمی ۸۵% مرداس
مرداس

ویژگی ها نوع : شکلات پذیرایی - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 12071/39

فاقد برنامه تأمین

شکلات کریستال تخت میکس مرداس
مرداس

ویژگی ها نوع : شکلات پذیرایی - وزن : 235 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - بسته بندی : جعبه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 12300/39-12747/39-12070/39-13155/39

فاقد برنامه تأمین

شکلات کریستال تخت جرقه ای مرداس
مرداس

ویژگی ها نوع : شکلات پذیرایی - وزن : 235 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - بسته بندی : جعبه - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 12746/39-12749/39

فاقد برنامه تأمین

شکلات سیب ترش کریستال تخت جرقه ای مرداس
مرداس

ویژگی ها نوع : شکلات پذیرایی - وزن : 235 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - بسته بندی : جعبه - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 12746/39

فاقد برنامه تأمین

شکلات ونداد۳۵۰گرمی بسته ی مقوایی
ونداد

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : خرما زاهدی-کنجد-لسیتین - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 122/22205

فاقد برنامه تأمین

شکلات میکس فانتزی ۱ کیلویی مرداس
مرداس

ویژگی ها نوع : شکلات پذیرایی - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه

فاقد برنامه تأمین