مقایسه

سیب گلاب دستچین برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۷۵۰ تومان

مقایسه

سیب قرمز اقتصادی سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب زرد اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب قرمز اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سيب طرح قلب گل ناز
گل ناز

ویژگی ها نوع : سیب - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سيب طرح شکوفه گل ناز
گل ناز

ویژگی ها نوع : سیب - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب قرمز دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب قرمز دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب اقتصادی میولند
میولند

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - ترکیبات : سیب - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب قرمز اقتصادی طبسی
طبسی

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب زرد اقتصادی طبسی
طبسی

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب قرمز بسته بندی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب زرد دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب ممتاز میولند
میولند

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - ترکیبات : سیب - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب سبز برند تازه دستچین وزن ۹۰۰ گرمی
تازه

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب گلاب دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 500 گرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب سبز دستچین برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب قرمز اقتصادی آرین
آرین

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 6 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب بسته بندی میولند
میولند

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - ترکیبات : سیب - مدت ماندگاری : 7 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب زرد اقتصادی سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب زرد بسته بندی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب زرد دستچین طبسی
طبسی

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب قرمز دستچین طبسی
طبسی

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب دستچین میولند
میولند

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - ترکیبات : سیب - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب زرد برند تازه دستچین وزن ۹۰۰ گرمی
تازه

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب قرمز برند تازه دستچین وزن ۹۰۰ گرمی
تازه

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب قرمز دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 6 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب زرد اقتصادی آرین
آرین

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب سرخ مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : سیب - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب قرمز ۹۰۰ گرمی آرین
آرین

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 900 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب زرد دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب زرد مسترفروت ۸۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب زرد مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : سیب - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب قرمزدماوند دستچین درجه۱ باغ داریوش
باغ داریوش

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب زرد ۹۰۰ گرمی آرین
آرین

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 900 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب زرد دستچین باغ داریوش
باغ داریوش

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

به اصفهان اقتصادی سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : به - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب زرد دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 6 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

به مسترفروت ۸۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : به - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

به اصفهان دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : به - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب گلاب ۷۵۰ گرمی دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 750 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب قرمز ارگانیک ۱ کیلوگرمی دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب زرد ارگانیک ۱ کیلو گرمی کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

به اصفهان دستچین درجه ۱ باغ داریوش
باغ داریوش

ویژگی ها نوع : به - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : HACCP

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب گلاب دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : سیب - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

به مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : به - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

سیب و به

سیب

سیب یکی از محبوب ترین میوه ها به شمار می رود. دلیل آن نیز ساده است؛ مزه ی آن. سیب میوه ای خوشمزه است و فواید آن نیز طی سال ها، در تحقیقات مختلف ثابت شده است.

فواید سیب

سیب - میوه ای مغزی

یک عدد سیب با اندازه متوسط برابر 1.5 فنجان میوه است. در رژیم غذایی حاوی 2000 کالری در روز، مصرف 2 فنجان میوه به شما توصیه می شود. مواد مغذی موجود در یک عدد سیب متوسط با وزن 182 گرم، برابر است با:

  • انرژی             95 کیلوکالری
  • کربوهیدرات   25 گرم
  • فیبر               4 گرم
  • ویتامین سی   14% نیاز روزانه بدن
  • پتاسیم           6% نیاز روزانه
  • ویتامین کا      5% نیاز روزانه

علاوه بر این، همین سیب 4-2% نیاز روزانه به منگنز، مس، و ویتامین A، E، B1، B2، و B6 را تامین می کند.

توصیه ما به شما این است که برای استفاده از تمامی خواص موجود در سیب، آن را با پوست میل کنید. نیمی از فیبر سیب در پوست آن قرار دارد.

سیب و سلامت قلب

سیب حاوی فیبر محلول است. این نوع فیبر به کاهش سطح کلسترول خون کمک می کند. مطالعات نشان می دهند، میوه های با گوشت سفید از جمله سیب و گلابی، احتمال وقوع سکته را کاهش می دهد.

سیب و کاهش ابتلا به دیابت

تحقیقات نشان می دهند بین مصرف سیب و کاهش ابتلا به دیابت نوع دوم رابطه نزدیکی وجود دارد. در مطالعاتی که اخیرا انجام شده، خوردن یک عدد سیب در روز، تا 28% احتمال ابتلا به دیابت را کاهش می دهد. خوردن چند عدد سیب در هفته نیز همین نقش را در بدن ایفا می کند.

این احتمال وجود دارد که خوردن سیب به جلوگیری از آسیب بافت به سلول های بتا در پانکراس کمک می کنند. سلول های بتا در پانکراس انسولین تولید می کنند و اغلب در افراد مبتلا به دیابت 2 آسیب می بینند.

سیب و مقابله با آسم

سیب های غنی از آنتی اکسیدان، می توانند از اکسید شدن ریه ها جلوگیری کنند. آزمایش ها نشان می دهند، افرادی که بیشتر سیب می خورند، کمتر دچار بیماری آسم می شوند.

پوست سیب حاوی ماده ای به نام فلاونوئید کورستین است. این ماده به فعالیت منظم دستگاه ایمنی و کاهش التهاب در افراد کمک می کند. این دو عامل، یعنی التهاب و اختلال در دستگاه ایمنی، بر آسم و واکنش های آلرژیک تاثیر می گذارند.

آب سیب و مراقبت از مغز

بیشتر محققان بر پوست و گوشت میوه سیب تمرکز می کنند. هرچند، آب سیب برای مقابله با کاهش توانایی های ذهنی با افزایش سن، مفید است. در مطالعات انجام شده، کنسانتره سیب گونه های اکسیژن واکنش پذیر را در بافت مغز کاهش داده و ضعف توانایی های ذهنی را به حداقل می رساند.

آب سیب موجب حفظ استیل کولین، نوعی انتقال دهنده که پیام های عصبی را حمل می کند، می شود. مقادیر کم استیل کولین در مغز، با بیماری آلزایمر ارتباط دارد.

پیشنهاد مصرف

سیب برای سلامتی شما مفید است و خوردن آن موجب کاهش ابتلا به بیماری دیابت و سرطان می شود.علاوه بر این، محتوای فیبر محلول آن موجب کاهش وزن و بهبود سلامت روده می شود.

شما می توانید از سیب در تهیه انواع مربا، دسر و کیک استفاده کنید. پای سیب از جمله این موارد است. همچنین نوشیدنی آب سیب یکی از خاطره انگیز طعم ها را برای شما به ارمغان می آورد. برای جذب همه مواد مغذی، میوه را با پوست بخورید.

 

 به روزرسان با ارائه ی انواع سیب و سیب گلاب مجلسی، ارزان قیمت و باکیفیت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .