پونه وحشی خشک مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : ریحان - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۰,۵۰۰ تومان

۲۸,۹۷۵ تومان

جعفری خشک مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : جعفری - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۳,۰۰۰ تومان

۳۱,۳۵۰ تومان

سبزی آش خشک مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : آش - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۴,۵۰۰ تومان

۳۲,۷۷۵ تومان

اسفناج خشک مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : اسفناج - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۴,۵۰۰ تومان

۳۲,۷۷۵ تومان

شنبلیله خشک مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : گشنیز - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۴,۵۰۰ تومان

۳۲,۷۷۵ تومان

ترخون خشک مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : ترخون - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۷,۵۲۵ تومان

مرزه خشک مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : مرزه - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۷,۵۲۵ تومان

سبزی خشک ریحان غذای سالم ۴۰ گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : ریحان - وزن : 40 گرم - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

اسفناج خشک شده با فناوری انجمادی میویتا ۳۵ گرمی
میویتا

ویژگی ها نوع : اسفناج - فرآوری : انجمادی - وزن : 35 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/17280

فاقد برنامه تأمین

جعفری خشک شده با فناوری انجمادی میویتا ۳۵ گرمی
میویتا

ویژگی ها نوع : جعفری - فرآوری : انجمادی - وزن : 35 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/17280

فاقد برنامه تأمین

گشنیز خشک شده با فناوری انجمادی میویتا ۳۵ گرمی
میویتا

ویژگی ها نوع : گشنیز - فرآوری : انجمادی - وزن : 35 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/17280

فاقد برنامه تأمین

سبزی کوکو خشک شده با فناوری انجمادی میویتا ۳۶ گرمی
میویتا

ویژگی ها نوع : کوکو - فرآوری : انجمادی - وزن : 36 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/17702

فاقد برنامه تأمین

سبزی پلو خشک شده با فناوری انجمادی میویتا ۳۶ گرمی
میویتا

ویژگی ها نوع : پلو - فرآوری : انجمادی - وزن : 36 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/17702

فاقد برنامه تأمین

سبزی آش خشک شده با فناوری انجمادی میویتا ۳۶ گرمی
میویتا

ویژگی ها نوع : آش - فرآوری : انجمادی - وزن : 36 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/17702

فاقد برنامه تأمین

سبزی قورمه خشک شده با فناوری انجمادی میویتا ۳۶ گرمی
میویتا

ویژگی ها نوع : قورمه - فرآوری : انجمادی - وزن : 36 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/17702

فاقد برنامه تأمین

شوید خشک مزه کده ۱۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : شوید - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

تره فرنگی خشک شده با فناوری انجمادی میویتا ۶۰ گرمی
میویتا

ویژگی ها نوع : تره فرنگی - فرآوری : انجمادی - وزن : 60 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/17280

فاقد برنامه تأمین

ترخون خشک شده با فناوری انجمادی میویتا ۳۵ گرمی
میویتا

ویژگی ها نوع : ترخون - فرآوری : انجمادی - وزن : 35 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/17280

فاقد برنامه تأمین

شوید خشک شده با فناوری انجمادی میویتا ۴۰ گرمی
میویتا

ویژگی ها نوع : شوید - فرآوری : انجمادی - وزن : 40 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/17280

فاقد برنامه تأمین

ریحان خشک شده با فناوری انجمادی میویتا ۳۵ گرمی
میویتا

ویژگی ها نوع : ریحان - فرآوری : انجمادی - وزن : 35 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/17280

فاقد برنامه تأمین

نعناء خشک شده با فناوری انجمادی میویتا ۳۵ گرمی
میویتا

ویژگی ها نوع : نعنا - فرآوری : انجمادی - وزن : 35 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/17280

فاقد برنامه تأمین

نعنا خشک مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : نعنا - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین