زعفران نوش آفرین نیم مثقالی
نوش آفرین

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 0.5 مثقال - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
جشنواره

۳۰,۳۰۰ تومان

۲۴,۲۴۰ تومان

زعفران نوش آفرین یک مثقالی
نوش آفرین

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 1 مثقال - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
جشنواره

۶۰,۱۰۰ تومان

۴۸,۰۸۰ تومان

زعفران غذای سالم یک گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 1 گرم - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

زعفران غذای سالم نیم مثقالی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 05 مثقال - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین