روغن کنجد برند تاپ گلدن تصفیه شده حجم ۵۰۰ میلی لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 500 میلی لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن کنجد - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1034

۵ %
تخفیف

۵۶,۵۰۰ تومان

۵۳,۶۷۵ تومان

روغن کنجد فرابکر بیسفود ۵۰۰ سی سی
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 500 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 2046/ظ/50

۵ %
تخفیف

۶۵,۰۰۰ تومان

۶۱,۷۵۰ تومان

روغن کنجد کانولا بیسفود ۹۰۰سی سی
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 900 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1683/ظ/49

۵ %
تخفیف

۶۶,۰۰۰ تومان

۶۲,۷۰۰ تومان

روغن کنجد غذای سالم ۱۰۰۰سی سی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۸۶,۲۵۰ تومان

۸۱,۹۳۸ تومان

روغن کنجد کانولا بیسفود ۱/۵لیتری
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 1500 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1683/ظ/49

۵ %
تخفیف

۹۹,۵۰۰ تومان

۹۴,۵۲۵ تومان

روغن ارده کنجد غذای سالم ۱۰۰۰سی سی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : روغن ارده کنجد - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۰۳,۵۰۰ تومان

۹۸,۳۲۵ تومان

روغن کنجد فرابکر بیسفود ۹۰۰سی سی
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 900 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 2046/ظ/50

۵ %
تخفیف

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۱۲۲,۵۵۰ تومان

روغن کنجد برند تاپ گلدن تصفیه شده حجم ۱ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 1 لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن کنجد - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1034

۵ %
تخفیف

۱۵۸,۵۰۰ تومان

۱۵۰,۵۷۵ تومان

روغن کنجد فرابکر بیسفود ۱/۵ لیتری
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 1500 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 2046/ظ/49

۵ %
تخفیف

۱۸۷,۰۰۰ تومان

۱۷۷,۶۵۰ تومان

روغن کنجد برند تاپ گلدن تصفیه شده حجم ۱/۸ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 1.8 لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1034

۵ %
تخفیف

۲۷۹,۵۰۰ تومان

۲۶۵,۵۲۵ تومان

روغن سرخ کردنی بیسفود ۹۰۰ سی سی
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن آفتابگردان - وزن : 900 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن ذرت-آفتابگردان-کانولا(کلزا)-کنجد-آنتی اکسیدانTBHQ-اسیدسیتریک - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1802/ظ/49

فاقد برنامه تأمین

روغن سرخ کردنی بیسفود ۱/۵ لیتری
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن آفتابگردان - وزن : 1500 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن ذرت- آفتابگردان -کانولا (کلزا) -کنجد -آنتی اکسیدان TBHQ -اسیدسیتریک - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1802/ظ/49

فاقد برنامه تأمین

روغن کنجد تصفیه شده بدون بو بیسفود ۵۰۰ سی سی
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 500 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1576/ظ/49

فاقد برنامه تأمین

روغن کنجد تصفیه شده بدون بو بیسفود ۹۰۰ سی سی
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 900 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1576/ظ/49

فاقد برنامه تأمین

روغن کنجد تصفیه شده بدون بو بیسفود ۱/۵ لیتری
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 1500 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1576/ظ/49

فاقد برنامه تأمین