دمنوش برگ به غذای سالم ۵۶ گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : دمنوش برگ به - وزن : 56 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - ترکیبات : برگ به - نوع بسته بندی : زیپ کیف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۳,۱۱۰ تومان

دمنوش آویشن غذای سالم ۳۰ گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : دمنوش آویشن - وزن : 30 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - ترکیبات : آویشن - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۴,۹۵۰ تومان

۱۴,۲۰۲ تومان

دمنوش مخلوط زنجبیل ارگانیک دلژین ۱۵ عددی
دلژین

ویژگی ها نوع : دمنوش زنجبیل - وزن : 28 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/21266

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۲۰۰ تومان

۱۸,۱۸۰ تومان

دمنوش مخلوط نعنا فلفلی ارگانیک دلژین ۱۵ عددی
دلژین

ویژگی ها نوع : دمنوش نعنا فلفلی - وزن : 28 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/21296

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۲۰۰ تومان

۱۸,۱۸۰ تومان

دمنوش مخلوط به لیمو ارگانیک دلژین ۱۵ عددی
دلژین

ویژگی ها نوع : دمنوش به لیمو - وزن : 28 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/21296

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۲۰۰ تومان

۱۸,۱۸۰ تومان

دمنوش مخلوط مرکبات ارگانیک دلژین ۱۵ عددی
دلژین

ویژگی ها نوع : دمنوش مرکبات - وزن : 28 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/21296

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۲۰۰ تومان

۱۸,۱۸۰ تومان

دمنوش مخلوط بابونه ارگانیک دلژین ۱۵ عددی
دلژین

ویژگی ها نوع : دمنوش بابونه - وزن : 28 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/21296

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۲۰۰ تومان

۱۸,۱۸۰ تومان

دمنوش اعتدال مزاج غذای سالم ۸۰ گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : دمنوش اعتدال مزاج - وزن : 80 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : زیپ کیف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۹,۵۵۰ تومان

۱۸,۵۷۲ تومان

دمنوش به غذای سالم ۱۰۰ گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : دمنوش سیب و به - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۰,۷۰۰ تومان

۱۹,۶۶۵ تومان

دمنوش مخلوط بهار نارنج ارگانیک دلژین ۱۵ عددی
دلژین

ویژگی ها نوع : دمنوش بهارنارنج - وزن : 28 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/21296

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۱۹,۷۱۰ تومان

دمنوش مخلوط اسطوخودوس ارگانیک دلژین ۱۵ عددی
دلژین

ویژگی ها نوع : دمنوش اسطوخدوس - وزن : 28 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/21296

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۱۹,۷۱۰ تومان

دمنوش مخلوط آویشن ارگانیک دلژین ۱۵ عددی
دلژین

ویژگی ها نوع : دمنوش آویشن - وزن : 28 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/21296

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۱۹,۷۱۰ تومان

مخلوط دمنوش بادرنجبویه ارگانیک دلژین ۱۵ عددی
دلژین

ویژگی ها نوع : دمنوش بادرنجبویه - وزن : 28 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/21296

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۱۹,۷۱۰ تومان

دمنوش مخلوط گل گاو زبان با استویا ارگانیک دلژین ۱۵ عددی
دلژین

ویژگی ها نوع : دمنوش گل گاوزبان - وزن : 28 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/21296

۱۰ %
تخفیف

۲۳,۹۰۰ تومان

۲۱,۵۱۰ تومان

دمنوش گل محمدی غذای سالم ۵۰ گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : غنچه گل - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : زیپ کیف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۱,۸۵۰ تومان

دمنوش مخلوط انرژی ارگانیک دلژین ۱۵ عددی
دلژین

ویژگی ها نوع : دمنوش انرژی - وزن : 28 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/21296

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۹۰۰ تومان

۲۳,۳۱۰ تومان

دمنوش میوه ای ایمنی ویتاچیپس ۲۰۰ گرمی
ویتاچیپس

ویژگی ها نوع : دمنوش میوه ای - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : سیب-پرتقال-آویشن - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 31/10223

۱۰ %
تخفیف

۲۶,۵۰۰ تومان

۲۳,۸۵۰ تومان

دمنوش میوه ای تندرستی ویتاچیپس ۲۰۰ گرمی
ویتاچیپس

ویژگی ها نوع : دمنوش میوه ای - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : سیب- شیرین بیان-بهار نارنج-میخک - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 31/10223

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۴,۳۰۰ تومان

دمنوش میوه ای سلامتی ویتاچیپس ۲۰۰ گرمی
ویتاچیپس

ویژگی ها نوع : دمنوش میوه ای - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : سیب-گزنه-دارچین-چای ترش - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 31/10223

۱۰ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۰۰۰ تومان

دمنوش میوه ای تناسب ویتاچیپس ۲۰۰ گرمی
ویتاچیپس

ویژگی ها نوع : دمنوش میوه ای - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : سیب-چای سبز-چای ترش - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 31/10223

۱۰ %
تخفیف

۳۱,۰۰۰ تومان

۲۷,۹۰۰ تومان

شیر ماسالا (ماسالا چای) مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : ماسالا - وزن : 250 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۸,۰۲۵ تومان

دمنوش میوه ای آرامش ویتاچیپس ۲۰۰ گرمی
ویتاچیپس

ویژگی ها نوع : دمنوش میوه ای - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : سیب-بهار نارنج-گل گاو زبان - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 31/10223

۱۰ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۱,۵۰۰ تومان

دمنوش لیمو عسل ۱۶ تایی مزه کده
مزه کده

ویژگی ها نوع : دمنوش مخلوط - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۳۷,۵۰۰ تومان

۳۵,۶۲۵ تومان

دمنوش میوه ای انرژی ویتاچیپس ۲۰۰ گرمی
ویتاچیپس

ویژگی ها نوع : دمنوش میوه ای - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : سیب دارچین-زنجبیل-جینسینگ - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 31/10223

۱۰ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۶,۰۰۰ تومان

دمنوش میوه ای شادابی ویتاچیپس ۲۰۰ گرمی
ویتاچیپس

ویژگی ها نوع : دمنوش میوه ای - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : سیب-به-هل - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 31/10223

۱۰ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۷,۸۰۰ تومان

دمنوش میوه ای جوانی ویتاچیپس ۲۰۰ گرمی
ویتاچیپس

ویژگی ها نوع : دمنوش میوه ای - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : سیب-دارچین-سیاهدانه-هل - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 31/10223

۱۰ %
تخفیف

۴۳,۰۰۰ تومان

۳۸,۷۰۰ تومان

دمنوش پودر هسته خرمای بود داده ارگانیک فلاوینا ۲۰۰ گرمی
فلاوینا

ویژگی ها نوع : چای سبز - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1509/ظ/15

۵ %
تخفیف

۴۹,۰۰۰ تومان

۴۶,۵۵۰ تومان

خشکبار رمضان آیزادفود
آیزاد فود

ویژگی ها نوع : مخلوط - ترکیبات : موز ، لیمو خشک ، آلو بخارا ، انجیر و 6 عدد دمنوش گیاهی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۹۰,۲۵۰ تومان

دمنوش نشاط مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : دمنوش انرژی - وزن : 75 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

دمنوش به لیمو غذای سالم ۵۰ گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : دمنوش به لیمو - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : زیپ کیف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

دمنوش سیب و دارچین ویتاچیپس ۱۲۵ گرمی
ویتاچیپس

ویژگی ها نوع : دمنوش سیب و دارچین - وزن : 125 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

دمنوش سیب ویتاچیپس ۱۲۵ گرمی
ویتاچیپس

ویژگی ها نوع : دمنوش سیب - وزن : 125 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

دمنوش سیب و به لیمو ویتاچیپس ۱۲۵ گرمی
ویتاچیپس

ویژگی ها نوع : دمنوش سیب و به لیمو - وزن : 125 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

دمنوش سیب و بهارنارنج ویتاچیپس ۱۲۵ گرمی
ویتاچیپس

ویژگی ها نوع : دمنوش سیب و بهارنارنج - وزن : 125 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

دمنوش سیب و پرتقال ویتاچیپس ۱۲۵ گرمی
ویتاچیپس

ویژگی ها نوع : دمنوش میوه ای سیب و پرتقال - وزن : 125 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

دمنوش سیب و به ویتاچیپس ۱۲۵ گرمی
ویتاچیپس

ویژگی ها نوع : دمنوش سیب و به - وزن : 125 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

دمنوش بابونه خشک غذای سالم ۱۰۰ گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : دمنوش بابونه خشک - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : زیپ کیف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

دمنوش میوه ای مزه کده ۱۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : دمنوش مخلوط - وزن : 200 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

دمنوش لاغری مزه کده ۱۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : دمنوش لاغری - وزن : 150 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

دمنوش گلابی دارچین مزه کده ۱۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : دمنوش مخلوط - وزن : 150 گرم - سایز : خانواده - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

دمنوش دارچین غذای سالم ۲۴۰گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : دمنوش دارچین - وزن : 240 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : HACCP

فاقد برنامه تأمین