مقایسه

خاویار بری میراث ۲۰ گرمی
میراث خاویار کاسپین ایرانیان

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 20 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : ظرف شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲ %
تخفیف

۱۵۹,۰۰۰ تومان

۱۵۵,۸۲۰ تومان

مقایسه

خاویار بری میراث ۳۰ گرمی
میراث خاویار کاسپین ایرانیان

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 30 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : ظرف شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲ %
تخفیف

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۲۱۵,۶۰۰ تومان

مقایسه

خاویار بلوگا امپریال میراث ۲۰ گرمی
میراث خاویار کاسپین ایرانیان

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 20 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : ظرف شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲ %
تخفیف

۲۲۹,۰۰۰ تومان

۲۲۴,۴۲۰ تومان

مقایسه

خاویار بلوگا امپریال میراث ۳۰ گرمی
میراث خاویار کاسپین ایرانیان

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 30 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : ظرف شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲ %
تخفیف

۳۳۰,۰۰۰ تومان

۳۲۳,۴۰۰ تومان

مقایسه

خاویار بری میراث ۵۰ گرمی
میراث خاویار کاسپین ایرانیان

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : ظرف شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲ %
تخفیف

۳۴۳,۰۰۰ تومان

۳۳۶,۱۴۰ تومان

مقایسه

خاویار بلوگا امپریال میراث ۵۰ گرمی
میراث خاویار کاسپین ایرانیان

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : ظرف شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲ %
تخفیف

۵۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۹,۶۰۰ تومان

مقایسه

خاویار بلوگا نگین آستارا خزر۵۰ گرمی
نگین آستارا خزر

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 180 روز - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : ظرف شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۴۵ %
تخفیف

۱,۱۴۲,۸۵۷ تومان

۶۲۸,۵۷۱ تومان

مقایسه

خاویار بلوگا نگین آستارا خزر۱۰۰ گرمی
نگین آستارا خزر

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۴۵ %
تخفیف

۲,۴۷۶,۱۹۰ تومان

۱,۳۶۱,۹۰۴ تومان

مقایسه

تخم فرآوری شده ماهی قزل آلا کیان ماهی خزر ۱۰۰ گرمی
کیان ماهی خزر

ویژگی ها نوع : تخم فرآوری شده - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : تخم ماهی قزل آلا- نمک - نوع بسته بندی : ظرف شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 02-120

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خاویارنگین آستارا خزر ۱۰ گرمی
نگین آستارا خزر

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 10 گرم - مدت ماندگاری : 180 روز - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خاویار بری میراث ۱۰ گرمی
میراث خاویار کاسپین ایرانیان

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 10 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خاویار سوروگا میراث ۱۰ گرمی
میراث خاویار کاسپین ایرانیان

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 10 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خاویار بری میراث ۱۵ گرمی
میراث خاویار کاسپین ایرانیان

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 15 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : ظرف شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خاویار بلوگا امپریال میراث ۱۰ گرمی
میراث خاویار کاسپین ایرانیان

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 10 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : ظرف شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خاویار سوروگا میراث ۱۵ گرمی
میراث خاویار کاسپین ایرانیان

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 15 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : ظرف شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خاویار بلوگا امپریال میراث ۱۵ گرمی
میراث خاویار کاسپین ایرانیان

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 15 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : ظرف شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خاویار سوروگا میراث ۲۰ گرمی
میراث خاویار کاسپین ایرانیان

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 20 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : ظرف شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خاویار بری تلاژن ۳۰ گرمی
تلاژن

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 30 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خاویارنگین آستارا خزر۳۰ گرمی
نگین آستارا خزر

ویژگی ها وزن : 30 گرم - مدت ماندگاری : 180 روز - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خاویار سوروگا میراث ۳۰ گرمی
میراث خاویار کاسپین ایرانیان

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 30 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : ظرف شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خاویار بلوگا امپریال تلاژن ۳۰ گرمی
تلاژن

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 30 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خاویار بری تلاژن ۵۰ گرمی
تلاژن

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خاویار سوروگا میراث ۵۰ گرمی
میراث خاویار کاسپین ایرانیان

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : ظرف شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پک خاویار بلوگا امپریال میراث خاویار۵۰ گرمی
میراث خاویار کاسپین ایرانیان

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : ظرف شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خاویار بلوگا امپریال تلاژن ۵۰ گرمی
تلاژن

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

خاویار

 در کنار مزه و بافت منحصر به فردش، خاویار مواد مغذی زیادی از قبیل پروتئین ها، چربی ها و ویتامین هایی که برای عملکرد بدن مؤثر هستند، در اختیار دارد. خاویار منبع ویتامین ها و مواد معدنی، از جمله امگا-3 است که منجر به بهبود دستگاه عصبی می شود. مصرف یک وعده خاویار تمام نیاز بدن یک فرد بزرگسال به ویتامین B12 را پوشش می دهد.

 

مواد مغذی موجود در 100 گرم خاویار

 • انرژی              264 کیلوکالری
 • چربی              4.1 گرم
 • کلسترول         588 میلی گرم
 • سدیم              1500 میلی گرم
 • پتاسیم            181 میلی گرم
 • کربوهیدرات     4 گرم
 • پروتئین            25 گرم
 • ویتامین آ          18%
 • کلسیم             27%
 • ویتامین دی      29%
 • کوبالامین         333%
 • آهن                 66%
 • ویتامین ب6      15%
 • منیزیم              75%

 

خواص خاویار

عملکرد آنتی اکسیدانی

خاویار سرشار از ویتامین A است که به ترمیم بافت های آسیب دیده ی بدن کمک می کند. همچنین ویتامین E موجود در خاویار برای گردش خون موثر بوده و می تواند از بیماری پارکینسون در سنین پیری جلوگیری نماید. ویتامین های A و E برای جوانی پوست، چشم، تقویت دستگاه ایمنی، ضروری هستند و خواص ضد سرطان دارند. بنابراین خاویار یکی از قوی ترین آنتی اکسیدان ها در طبیعت به شمار می رود.

کاهش فشار خون

خاویار حاوی پتاسیم زیادی است و فشار خون را کاهش می دهد. اگر فشار خون بالایی دارید، به شما توصیه می کنیم، خاویار مصرف کنید.

جلوگیری از حملات قلبی

به لطف وجود امگا-3 فراوان، خاویار احتمال ابتلا به حملات قلبی را کاهش می دهد. همچنین برخی بر این باورند که مصرف خاویار از آلزایمر نیز پیشگیری می کند.

مقابله در برابر ویروس ها

یکی دیگر از ویتامین های موجود در خاویار، ویتامین D است. این عامل موثر، از سیستم ایمنی بدن محافظت می کند و موجب ارتباط و عملکرد صحیح سلول های ایمنی می شود.

تولید هموگلوبین

هموگلوبین جزئی از خون است که به انتقال اکسیژن در سراسر بدن کمک می کند. مصرف خاویار مقدار هموگلوبین را در خون افزایش می دهد. از این رو، مصرف خاویار به بیمارانی که شیمی درمانی می کنند و همچنین به افراد پس از عمل جراحی توصیه می شود.

رشد ماهیچه ها

خاویار به سبب برخورداری از مقادیر بالای پروتئین برای رشد ماهیچه ها مفید است. مصرف غذاهای سرشار از پروتئین، از جمله خاویار، در دوران کودکی و نوجوانی به افراد توصیه می شود. زیرا که در این مراحل به مقدار بیشتری پروتئین نیاز است.

تاثیر ضد افسردگی

خاویار با داشتن روغن امگا-3 فراوان، منجر به کاهش استرس و اختلالات دو قطبی می شود و برای بهبود حال و حوصله افراد توصیه می شود. این مسئله نشان می دهد خاویار نه تنها برای سلامت جسم، بلکه برای احساس خوشحالی و سلامت روحی فرد نیز مؤثر است.

سلامت استخوان ها

خاویار منبع غنی کلسیم است. به همین جهت غذایی مناسب برای تقویت استخوان ها به شمار می رود. مصرف خاویار در دوره بارداری به سبب اهمیت این ماده برای بدن به افراد توصیه می شود.

همراه ورزشکاران

مقدار بسیار بالای آهن در خاویار، آن را به غذایی مناسب برای جلوگیری از کم خونی تبدیل کرده است. از این رو این ماده مغذی به افرادی که به شکل حرفه ای و یا سنگین ورزش می کنند، توصیه می شود.

ضد استرس و ضد میگرن

غذاهای سرشار از ویتامین B2 یا ریبوفلاوین مانند خاویار، برای بهبود مشکلات عصبی از جمله بی خوابی، اضطراب یا استرس مؤثر هستند. علاوه بر این، ویتامین های B2 و B5 به فراوانی در خاویار یافت می شوند، که از میگرن و سردردهای عصبی پیشگیری می کنند.

 

 فروشگاه اینترنتی به روز رسان با ارائه ی این محصولات باکیفیت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .