نخود کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : نخود - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۷,۴۰۰ تومان

۷,۰۳۰ تومان

دال عدس کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : دال عدس - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۰,۹۰۰ تومان

۱۰,۳۵۵ تومان

عدس درشت کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : عدس - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۲,۱۵۰ تومان

۱۱,۵۴۲ تومان

عدس ریز کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : عدس - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۲,۳۰۰ تومان

۱۱,۶۸۵ تومان

ماش کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : ماش - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۲,۴۰۰ تومان

۱۱,۷۸۰ تومان

لوبیا سفید کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لوبیا سفید - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۲,۷۰۰ تومان

۱۲,۰۶۵ تومان

نخود ایرانی اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : نخود - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۱۵,۸۰۰ تومان

۱۲,۶۴۰ تومان

عدس مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : عدس - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۳,۳۰۰ تومان

نخود کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : نخود - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۴,۲۵۰ تومان

۱۳,۵۳۸ تومان

لوبیا قرمز کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لوبیا قرمز - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۴,۶۰۰ تومان

۱۳,۸۷۰ تومان

لوبیا چیتی کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لوبیا چیتی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۵,۴۵۰ تومان

۱۴,۶۷۸ تومان

لپه کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لپه - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۵,۲۰۰ تومان

دال عدس مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : دال عدس - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۵,۹۶۰ تومان

لوبیا چشم بلبلی مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : لوبیا چشم بلبلی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۵,۹۶۰ تومان

لوبیا چیتی مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : لوبیا چیتی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۵,۹۶۰ تومان

لوبیا سفید مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : لوبیا سفید - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۵,۹۶۰ تومان

عدس ریز اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : عدس - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۲۱,۸۰۰ تومان

۱۷,۴۴۰ تومان

مخلوط لوبیا سفید و نخود کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : مخلوط - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۸,۹۵۰ تومان

۱۸,۰۰۲ تومان

لوبیا سفید اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : لوبیا سفید - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۲۴,۱۰۰ تومان

۱۹,۲۸۰ تومان

عدس ریز کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : عدس - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۲۱,۸۰۰ تومان

۲۰,۷۱۰ تومان

عدس درشت کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : عدس - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۲۳,۷۰۰ تومان

۲۲,۵۱۵ تومان

ماش کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : ماش - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۲۴,۲۰۰ تومان

۲۲,۹۹۰ تومان

عدس ایرانی اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : عدس - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۲۹,۱۰۰ تومان

۲۳,۲۸۰ تومان

لوبیا سفید کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لوبیا سفید - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۲۴,۸۰۰ تومان

۲۳,۵۶۰ تومان

لوبیا قرمز کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لوبیا قرمز - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۲۸,۶۰۰ تومان

۲۷,۱۷۰ تومان

لوبیا قرمز ایرانی اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : لوبیا قرمز - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۳۴,۶۰۰ تومان

۲۷,۶۸۰ تومان

لوبیا چیتی ایرانی اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : لوبیا چیتی - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۳۵,۳۰۰ تومان

۲۸,۲۴۰ تومان

نخود غذای سالم ۱۰۰۰گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : نخود - وزن : 1000 گرم - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۸,۴۰۵ تومان

لوبیا چیتی کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لوبیا چیتی - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۳۰,۳۰۰ تومان

۲۸,۷۸۵ تومان

لپه ایرانی اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : لپه - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۳۶,۷۸۰ تومان

۲۹,۴۲۴ تومان

لپه کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لپه - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۳۱,۴۰۰ تومان

۲۹,۸۳۰ تومان

نخود ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : نخود - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۳۳,۷۰۰ تومان

۳۰,۳۳۰ تومان

عدس ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : عدس - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۵,۵۵۰ تومان

لپه ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : لپه - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۷۰۰ تومان

۳۵,۷۳۰ تومان

لوبیا سفید ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : لوبیا سفید - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۸۰۰ تومان

۳۵,۸۲۰ تومان

لوبیا چشم بلبلی ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : لوبیا چشم بلبلی - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۸۰۰ تومان

۳۵,۸۲۰ تومان

لوبیا قرمز ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : لوبیا قرمز - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۸۰۰ تومان

۳۵,۸۲۰ تومان

لوبیا چیتی ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : لوبیا چیتی - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۸۰۰ تومان

۳۵,۸۲۰ تومان

عدس غذای سالم ۱۰۰۰گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : عدس - وزن : 1000 گرم - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۳۷,۹۵۰ تومان

۳۶,۰۵۲ تومان

لوبیا سفید غذای سالم ۱۰۰۰گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : لوبیا سفید - وزن : 1000 گرم - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۴۱,۴۰۰ تومان

۳۹,۳۳۰ تومان

نخود آفرین ۳۰ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : نخود - وزن : 300000 گرم - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۴۶۰,۰۰۰ تومان

۳۶۸,۰۰۰ تومان

عدس آفرین ۳۰ کیلوگرمی
آفرین

ویژگی ها نوع : عدس - وزن : 30000 گرم - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۸۵۶,۰۰۰ تومان

۶۸۴,۸۰۰ تومان

لوبیا قرمز آفرین ۳۰ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : لوبیا قرمز - وزن : 30000 گرم - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۹۹۵,۰۰۰ تومان

۷۹۶,۰۰۰ تومان

لوبیا چیتی آفرین ۳۲ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : لوبیا چیتی - وزن : 32000 گرم - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان

۸۴۸,۰۰۰ تومان

لپه آفرین ۳۳ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : لپه - وزن : 33000 گرم - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۱,۱۶۵,۰۰۰ تومان

۹۳۲,۰۰۰ تومان

جو پوست کنده کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : جو - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

فاقد برنامه تأمین

گندم پوست کنده کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : گندم - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

فاقد برنامه تأمین

بلغور جو کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : بلغور جو - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

فاقد برنامه تأمین