بسته پذیرایی صبحانه میوا شماره ۲
میوا

ویژگی ها نوع : صبحانه - محتویات : نان -پنیر -تخم مرغ - کره مربا -آبمیوه -دستمال و کارد - نوع بسته بندی : پک

فاقد برنامه تأمین

بسته پذیرایی صبحانه میوا شماره ۱
میوا

ویژگی ها نوع : صبحانه - محتویات : نان -مربا -کره -عسل -آبمیوه -دستمال و کارد - نوع بسته بندی : پک

فاقد برنامه تأمین