برگه زردآلو غذای سالم
غذای سالم

ویژگی ها نوع : تک میوه - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین