مقایسه

باکس گل گل گیفت ۶ عددی باکس سفید
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 6 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۵۶,۰۰۰ تومان

۱۴۸,۲۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل گل گیفت ۶ عددی باکس آبی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 6 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۵۶,۰۰۰ تومان

۱۴۸,۲۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل رز زردممتاز گلاله
گلاله

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۷۱,۰۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل گل گیفت ۱۰ عددی به همراه باکس جیر صورتی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 10 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۸۲,۰۰۰ تومان

۱۷۲,۹۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل قلبی گل گیفت ۳۰ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : شامل گل فریزیا قرار داده شده در باکس سفید رنگ جیر - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱۸۵,۲۵۰ تومان

مقایسه

باکس گل گل گیفت ۱۵ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 15 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱۸۵,۲۵۰ تومان

مقایسه

باکس گل نقلی گل گیفت
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 7 - شرایط نگهداری : دمای محیط - شرایط نگهداری : نگهداری در محیط خنک و مرطوب برای طراوت بیشتر

۵ %
تخفیف

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱۸۵,۲۵۰ تومان

مقایسه

باکس مستطیل ۱۲ شاخه ای رز هلندی قرمز مسیحا
مسیحا

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 12 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۴۰ %
تخفیف

۳۲۱,۵۰۰ تومان

۱۹۲,۹۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل گل گیفت ۱۲ عددی باکس استوانه ای
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 12 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۰۸,۰۰۰ تومان

۱۹۷,۶۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل گل گیفت ۱۳ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 13 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۲۱,۰۰۰ تومان

۲۰۹,۹۵۰ تومان

مقایسه

باکس گل رز عاشقانه گل گیفت
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط - شرایط نگهداری : نگهداری در محیط خنک و مرطوب برای طراوت بیشتر

۵ %
تخفیف

۲۲۱,۰۰۰ تومان

۲۰۹,۹۵۰ تومان

مقایسه

باکس مربع ۲۰ شاخه رز هلندی قرمز با اسفنج خارجی مسیحا
مسیحا

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 16 تا 20 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۴۰ %
تخفیف

۳۶۹,۱۰۰ تومان

۲۲۱,۴۶۰ تومان

مقایسه

باکس مستطیل ۱۶ شاخه ای رز هلندی پیچ اولانچ مسیحا
مسیحا

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 16 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۴۰ %
تخفیف

۳۶۹,۱۰۰ تومان

۲۲۱,۴۶۰ تومان

مقایسه

باکس مستطیل ۱۵ شاخه ای رز هلندی آبی مسیحا
مسیحا

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 15 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۴۰ %
تخفیف

۳۶۹,۱۰۰ تومان

۲۲۱,۴۶۰ تومان

مقایسه

باکس مستطیل ۱۹ شاخه ای رز هلندی سیلور رد مسیحا
مسیحا

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 19

۴۰ %
تخفیف

۳۶۹,۱۰۰ تومان

۲۲۱,۴۶۰ تومان

مقایسه

باکس مستطیل ۱۵ شاخه ای رز هلندی سفید مسیحا
مسیحا

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 15

۴۰ %
تخفیف

۳۶۹,۱۰۰ تومان

۲۲۱,۴۶۰ تومان

مقایسه

باکس مستطیل ۱۶ شاخه ای رز هلندی اتوپیا مسیحا
مسیحا

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 16 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۴۰ %
تخفیف

۳۶۹,۱۰۰ تومان

۲۲۱,۴۶۰ تومان

مقایسه

باکس مربع ۲۰ شاخه رز هلندی آبی با اسفنج خارجی مسیحا
مسیحا

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 16 تا 20

۴۰ %
تخفیف

۳۶۹,۱۰۰ تومان

۲۲۱,۴۶۰ تومان

مقایسه

باکس مربع ۲۰ شاخه رز هلندی سفید با اسفنج خارجی مسیحا
مسیحا

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 16 تا 20 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۴۰ %
تخفیف

۳۶۹,۱۰۰ تومان

۲۲۱,۴۶۰ تومان

مقایسه

باکس گلدانی ۲۰ شاخه رز هلندی پیچ اولانچ با اسفنج خارجی مسیحا
مسیحا

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 16 تا 20

۴۰ %
تخفیف

۳۶۹,۱۰۰ تومان

۲۲۱,۴۶۰ تومان

مقایسه

باکس قلبی ۲۰ شاخه رز هلندی آبی با اسفنج خارجی مسیحا
مسیحا

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 16 تا 20 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۴۰ %
تخفیف

۳۶۹,۱۰۰ تومان

۲۲۱,۴۶۰ تومان

مقایسه

باکس گرد ۲۰ شاخه رز هلندی قرمز با اسفنج خارجی مسیحا
مسیحا

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 16 تا 20 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۴۰ %
تخفیف

۳۶۹,۱۰۰ تومان

۲۲۱,۴۶۰ تومان

مقایسه

باکس قیفی ۲۰ شاخه رز هلندی آبی با اسفنج خارجی مسیحا
مسیحا

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 16 تا 20 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۴۰ %
تخفیف

۳۶۹,۱۰۰ تومان

۲۲۱,۴۶۰ تومان

مقایسه

باکس قلبی ۲۰ شاخه رز هلندی قرمز با اسفنج خارجی مسیحا
مسیحا

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 16 تا 20 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۴۰ %
تخفیف

۳۶۹,۱۰۰ تومان

۲۲۱,۴۶۰ تومان

مقایسه

باکس گرد ۲۰ شاخه رز هلندی ترکیبی با اسفنج خارجی مسیحا
مسیحا

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 16 تا 20 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۴۰ %
تخفیف

۳۶۹,۱۰۰ تومان

۲۲۱,۴۶۰ تومان

مقایسه

باکس مربع ۲۰ شاخه رز هلندی ترکیبی با اسفنج خارجی مسیحا
مسیحا

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 16 تا 20 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۴۰ %
تخفیف

۳۶۹,۱۰۰ تومان

۲۲۱,۴۶۰ تومان

مقایسه

باکس گرد جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۲۸۶,۰۰۰ تومان

۲۲۸,۸۰۰ تومان

مقایسه

باکس گرد قرمز جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۲۸۶,۰۰۰ تومان

۲۲۸,۸۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل ممتازگلاله
گلاله

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۳۷,۵۰۰ تومان

مقایسه

باکس مستطیل کشویی جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۳۱۸,۰۰۰ تومان

۲۵۴,۴۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل ممتازگلاله
گلاله

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۲۵۶,۵۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل گل گیفت ۱۲ عددی باکس درب دار
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 12 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۷۳,۰۰۰ تومان

۲۵۹,۳۵۰ تومان

مقایسه

باکس گل رز سفید گل گیفت ۹ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 9 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۷۳,۰۰۰ تومان

۲۵۹,۳۵۰ تومان

مقایسه

باکس گل عاشقانه گل گیفت
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط - شرایط نگهداری : نگهداری در محیط خنک و مرطوب برای طراوت بیشتر

۵ %
تخفیف

۲۷۳,۰۰۰ تومان

۲۵۹,۳۵۰ تومان

مقایسه

باکس گل گل گیفت قلبی ۲۵ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 25 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۸۶,۰۰۰ تومان

۲۷۱,۷۰۰ تومان

مقایسه

باکس مخروطی بهاره جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۲۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

باکس مستطیل جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۳۶۶,۰۰۰ تومان

۲۹۲,۸۰۰ تومان

مقایسه

باکس مخروطی جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۳۶۶,۰۰۰ تومان

۲۹۲,۸۰۰ تومان

مقایسه

سطل ترکیبی بهاره جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۳۶۶,۰۰۰ تومان

۲۹۲,۸۰۰ تومان

مقایسه

رز هلندی ممتاز شاخه ای فلاورشاپ باکس ۲۰ عددی
فلاورشاپ

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 20 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
تخفیف

۳۶۶,۰۰۰ تومان

۲۹۲,۸۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل گل گیفت ۷ عددی به همراه شکلات
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 7 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۳۱۲,۰۰۰ تومان

۲۹۶,۴۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل خورشید درخشان گل گیفت
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۳۱۲,۰۰۰ تومان

۲۹۶,۴۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل آفتابگردان گل گیفت
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۳۱۲,۰۰۰ تومان

۲۹۶,۴۰۰ تومان

مقایسه

سطل ترکیبی بهاره جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۳۸۰,۰۰۰ تومان

۳۰۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل طلایی ممتاز گلاله
گلاله

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۳۲۰,۰۰۰ تومان

۳۰۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل گل گیفت ۲۵ عددی به همراه باکس جیر آبی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 25 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۳۰۸,۷۵۰ تومان

مقایسه

باکس گل مرمر آبی گل گیفت
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۳۰۸,۷۵۰ تومان

مقایسه

باکس گل جاذبه صورتی گل گیفت
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - شرایط نگهداری : دمای محیط - شرایط نگهداری : نگهداری در محیط خنک و مرطوب برای طراوت بیشتر

۵ %
تخفیف

۳۳۸,۰۰۰ تومان

۳۲۱,۱۰۰ تومان

باکس گل


پیش از اینکه به عزیزان خود باکس گل هدیه دهید، چه قدر به معنای آن فکر می کنید؟ طی سالیان، رز هلندی الهام بخش مردمی بوده است که در نهایت با القای معنا به رنگ، گوناگونی و تعداد شاخه های آن، زبان رزها را به وجود آوردند. گل رز را به عنوان گل عشق در نظر می گیرند. هیچ چیز جای باکس گل رز در بیان "دوستت دارم" روز ولنتاین را نمی گیرد.

خرید باکس گل بروزرسان

 

گل ها چه پیام هایی را منتقل می کنند؟

گل بنفش

بنفش رنگی اشرافی که نمایانگر شکوه و احترام است. باکس گل بنفش مضمونی رمانتیک را به همراه دارد که آن را با جذابیتی قابل توجه نمایان می سازد. این مضمون می تواند به مفهوم عشق در نگاه اول باشد و بگوید: "من تو را تحسین و ستایش می کنم."

 

گل قرمز

بدون شک، قرمز رنگ شور و اشتیاق است. یک باکس گل قرمز عشق قدرتمندی را به مخاطب منتقل می کند. باکس گل قرمز، با سرخی رنگ قلب، اغوا و اشتیاق را با خود به همراه دارد. رز قرمز، ژربرا قرمز یا لاله قرمز را امتحان کنید.

 

گل صورتی

صورتی رنگ حساس بودن و معصومیت است، و بسیار رمانتیک به شمار می رود. هرچند گل های قرمز به معنای عشق و اشتیاق، گل های صورتی نیز می توانند عشقی عمیق و آرام را به تصویر بکشند. باکس گل صورتی همچنین می تواند تقدیر، شادمانی، و لذت را نشان دهد. رز صورتی، لیلیوم صورتی و آزالیا را امتحان نمایید.

 

گل سبز

رنگ پول و طبیعت، رنگ سبز همیشه برای مخاطب، بخت و اقبال خوب و هارمونی می فرستد. رنگ سبز همچنین رنگ سلامتی، جوانی و رفاه است. با تقدیم این گل به دوستان و عزیزان خود، به آن ها می گویید که مایلید رابطه تان ادامه یابد.

 

گل زرد

رنگ اعتماد، مهربانی، و هارمونی است. باکس گل زرد، انتخابی مناسب بین عشق و دوستی محسوب می شود. گل های زرد در اجتماعات خانوادگی و محل کار، به محبوبیت زیادی دست پیدا کرده است. این گل ها، مفهوم همدردی، با فکری، و عشق دوستانه را می رسانند. رز هلندی زرد، لاله زرد یا پژونیا را امتحان کنید.

 

به روزرسان با ارائه ی امکان خرید گل طبیعی تازه و باکیفیت به صورت شاخه گل، دسته گل، باکس گل و گیاهان متنوع، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین انواع گل از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و ارائه ی خدمات ارسال رایگان با ماشین های یخچال دار تا درب منزل، سعی بر این دارد که گامی جدید را در راه رفاه مصرف کنندگان عزیز بردارد .

  • از
    الی