عرق اکالیپتوس ارگانیک ۸۵۰ سی سی دارامان
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق اکالیپتوس - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین