شاخه گل رز دور صورتی درجه یک برند اعمار
اعمار

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

شاخه گل رز گلبهی درجه یک برند اعمار
اعمار

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

شاخه گل رز سفید درجه یک برند اعمار
اعمار

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

شاخه گل رز زرد درجه یک برند اعمار
اعمار

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

شاخه گل رز بنفش درجه یک برند اعمار
اعمار

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

دسته گل لیسین توس ترکیبی درجه یک برند اعمار ۵ شاخه ای
اعمار

ویژگی ها نوع : دسته گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 5 - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

دسته گل رز بنفش درجه یک برند اعمار ۱۱ شاخه ای
اعمار

ویژگی ها نوع : دسته گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 11 - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

دسته گل رز قرمز درجه یک برند اعمار ۱۴ شاخه ای
اعمار

ویژگی ها نوع : دسته گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 14 - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

دسته گل رز گلبهی درجه یک برند اعمار ۲۰ شاخه ای
اعمار

ویژگی ها نوع : دسته گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 20 - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

دسته گل رز دور صورتی درجه یک برند اعمار۲۰ شاخه ای
اعمار

ویژگی ها نوع : دسته گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 20 - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

دسته گل رز سفید درجه یک برند اعمار ۲۰ شاخه ای
اعمار

ویژگی ها نوع : دسته گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 20 - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

دسته گل رز زرد درجه یک برند اعمار ۲۰ شاخه ای
اعمار

ویژگی ها نوع : دسته گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 20 - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین