گیاه آبزی قلبی بزرگ مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - سایز : بزرگ - شرایط نگهداری : هر 7 روز الی 10 روز یکبار بصورت سرریز آب را عوض کنید یا با سرنگ آب رو خارج کنید و آب جدید را از کنار شیشه به آرامی اضافه کنید.

۲۰ %
تخفیف

۵۰,۰۰۰ تومان

۴۰,۰۰۰ تومان

تراریوم بطری دریا مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : تراریوم - شرایط نگهداری : هفته ای یک مرتبه دو اسپری آب به صورت افشانه بزنید و در جایی با نور کاملا غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۵۰,۰۰۰ تومان

۴۷,۵۰۰ تومان

گیاه حشره خوار دروزرا مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان گوشتخوار - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : در رطوبت بالای 50 درصد و نور نسبتا زیاد به صورت غیر مستقیم نگه داری شود

۵ %
تخفیف

۵۰,۰۰۰ تومان

۴۷,۵۰۰ تومان

تراریوم برمودا کوچک مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : تراریوم - سایز : کوچک - شرایط نگهداری : هفته ای یک مرتبه دو اسپری آب به صورت افشانه بزنید و در جایی با نور کاملا غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۲,۲۵۰ تومان

گیاه آبزی به همراه گلدان قلبی فانتزی مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هر 7 روز الی 10 روز یکبار بصورت سرریز آب را عوض کنید یا با سرنگ آب رو خارج کنید و آب جدید را از کنار شیشه به آرامی اضافه کنید.

۲۰ %
تخفیف

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۶,۰۰۰ تومان

تراریوم آنتالیا کوچک مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : تراریوم - سایز : کوچک - شرایط نگهداری : هفته ای یک مرتبه چهار الی هفت اسپری آب به صورت افشانه بزنید و در جایی با نور کاملا غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۶۵,۰۰۰ تومان

۶۱,۷۵۰ تومان

گیاه آبزی آنتالیا کوچک مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - سایز : کوچک - شرایط نگهداری : هر 7 روز الی 10 روز یکبار بصورت سرریز آب را عوض کنید یا با سرنگ آب رو خارج کنید و آب جدید را از کنار شیشه به آرامی اضافه کنید.

۲۰ %
تخفیف

۸۰,۰۰۰ تومان

۶۴,۰۰۰ تومان

تراریوم آمازون قطر ۸ سانتی مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : تراریوم - قطر : 8 - شرایط نگهداری : هفته ای یک مرتبه دو اسپری آب به صورت افشانه بزنید و در جایی با نور کاملا غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۷۰,۰۰۰ تومان

۶۶,۵۰۰ تومان

تراریوم راین مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : تراریوم - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هفته ای یک مرتبه دو اسپری آب به صورت افشانه بزنید و در جایی با نور کاملا غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۷۰,۰۰۰ تومان

۶۶,۵۰۰ تومان

گیاه آبزی رویال بزرگ مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - سایز : بزرگ - شرایط نگهداری : هر 7 روز الی 10 روز یکبار بصورت سرریز آب را عوض کنید یا با سرنگ آب رو خارج کنید و آب جدید را از کنار شیشه به آرامی اضافه کنید.

۲۰ %
تخفیف

۸۵,۰۰۰ تومان

۶۸,۰۰۰ تومان

تراریوم آنتالیا متوسط مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : تراریوم - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هفته ای یک مرتبه دو اسپری آب به صورت افشانه بزنید و در جایی با نور کاملا غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۸۰,۰۰۰ تومان

۷۶,۰۰۰ تومان

تراریوم آمازون قطر ۱۰ سانتی مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : تراریوم - قطر : 10 - شرایط نگهداری : هفته ای یک مرتبه دو اسپری آب به صورت افشانه بزنید و در جایی با نور کاملا غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۸۰,۰۰۰ تومان

۷۶,۰۰۰ تومان

گیاه آبزی آنتالیا متوسط مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هر 7 روز الی 10 روز یکبار بصورت سرریز آب را عوض کنید یا با سرنگ آب رو خارج کنید و آب جدید را از کنار شیشه به آرامی اضافه کنید.

۲۰ %
تخفیف

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۸۰,۰۰۰ تومان

تراریوم رویال سوپر مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : تراریوم - شرایط نگهداری : هفته ای یک مرتبه دو اسپری آب به صورت افشانه بزنید و در جایی با نور کاملا غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۹۰,۰۰۰ تومان

۸۵,۵۰۰ تومان

گیاه آبزی آمازون مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - قطر : 15 - شرایط نگهداری : هر 7 روز الی 10 روز یکبار بصورت سرریز آب را عوض کنید یا با سرنگ آب رو خارج کنید و آب جدید را از کنار شیشه به آرامی اضافه کنید.

۲۰ %
تخفیف

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۸۸,۰۰۰ تومان

تراریوم آمازون قطر ۱۲ سانتی مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : تراریوم - قطر : 12 - شرایط نگهداری : هفته ای یک مرتبه دو اسپری آب به صورت افشانه بزنید و در جایی با نور کاملا غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۹۰,۲۵۰ تومان

تراریوم برمودا بزرگ مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : تراریوم - سایز : بزرگ - شرایط نگهداری : هفته ای یک مرتبه دو اسپری آب به صورت افشانه بزنید و در جایی با نور کاملا غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۹۵,۰۰۰ تومان

تراریوم آنتالیا بزرگ مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : تراریوم - سایز : بزرگ - شرایط نگهداری : هفته ای یک مرتبه چهار الی هفت اسپری آب به صورت افشانه بزنید و در جایی با نور کاملا غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱۰۴,۵۰۰ تومان

تراریوم آمازون قطر ۱۵ سانتی مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : تراریوم - قطر : 15 - شرایط نگهداری : هفته ای یک مرتبه دو اسپری آب به صورت افشانه بزنید و در جایی با نور کاملا غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱۰۴,۵۰۰ تومان

گیاه آبزی آنتالیا بزرگ مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - سایز : بزرگ - شرایط نگهداری : هر 7 روز الی 10 روز یکبار بصورت سرریز آب را عوض کنید یا با سرنگ آب رو خارج کنید و آب جدید را از کنار شیشه به آرامی اضافه کنید.

۲۰ %
تخفیف

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱۱۲,۰۰۰ تومان

تراریوم دو شیشه مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : تراریوم - شرایط نگهداری : هفته ای یک مرتبه دو اسپری آب به صورت افشانه بزنید و در جایی با نور کاملا غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۴۲,۵۰۰ تومان