همبرگر گوشت قرمز ۳۰% بون آدو ۴۵۰ گرمی
بون آدو

ویژگی ها نوع : همبرگر - درصد گوشت : 30 - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت قرمز30%- سویا32%-پیاز23%-آردسوخاری-فیبرگندم-روغن گیاهی(آفتابگردان)-نمک تصفیه شده خوراکی-پودرتخم گشنیز-پودرسیر-فلفل سیاه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/11419

۲۰ %
جشنواره

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۴,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری بون آدو ۲۸۰ گرمی
بون آدو

ویژگی ها نوع : فیله سوخاری - وزن : 280 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : فیله مرغ-آرد-آردسوخاری_نمک-روغن گیاهی_ادویه - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12486

۲۰ %
جشنواره

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۱,۶۰۰ تومان

کراکت مرغ وپنیر بون آدو ۴۰۰ گرمی
بون آدو

ویژگی ها نوع : کراکت - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ-ژامبون گوشت-آردگندم-آردسوخاری-پنیرپروسس-هویچ-فلفل دلمه ای-روغن گیاهی-نمک وادویه ها - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/19081

۲۰ %
جشنواره

۲۷,۸۰۰ تومان

۲۲,۲۴۰ تومان

ناگت مرغ بون آدو ۴۵۰ گرمی
بون آدو

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ70%-آردگندم-آردسوخاری-روغن گیاهی-پیاز-فیبرگندم-نشاسته گندم فوق تصفیه- نمک-پودرسیر-فلفل سفید - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17997

۲۰ %
جشنواره

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۳,۶۰۰ تومان

فلافل منجمد بون آدو ۹۵۰ گرمی
بون آدو

ویژگی ها نوع : فلافل - وزن : 950 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : نخودسیب زمینی-پیاز-آردسوخاری-روغن گیاهی-سبزیجات معطر-نمک وادویه - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/19075

۲۰ %
جشنواره

۳۴,۵۰۰ تومان

۲۷,۶۰۰ تومان

ناگت کودکان بون آدو ۴۵۰ گرمی
بون آدو

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ70%-آردگندم-آردسوخاری-روغن گیاهی -پیاز-فیبرگندم_نشاسته گندم فوق تصفیه_نمک _پودرسیر-فلفل سفید - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17997

۲۰ %
جشنواره

۳۵,۴۰۰ تومان

۲۸,۳۲۰ تومان

مرغ لقمه سوخاری بون آدو ۴۵۰ گرمی
بون آدو

ویژگی ها نوع : مرغ لقمه - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ70%-آردسوخاری_آردگندم_روغن گیاهی_پیاز-فیبرگندم-نشاسته گندم فوق تصفیه-نمک-پودرسیر-فلفل قرمز-فلفل سیاه - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17996

۲۰ %
جشنواره

۳۵,۴۰۰ تومان

۲۸,۳۲۰ تومان

شنیسل بی استخوان بون آدو ۴۸۰ گرمی
بون آدو

ویژگی ها نوع : شنیسل - وزن : 480 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت سینه مرغ-آرد-آردسوخاری-روغن گیاهی-نمک وادویه ها - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/13670

۲۰ %
جشنواره

۳۶,۲۰۰ تومان

۲۸,۹۶۰ تومان

همبرگر گوشت قرمز ۶۰% بون آدو ۴۵۰ گرمی
بون آدو

ویژگی ها نوع : همبرگر - درصد گوشت : 60 - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت قرمز60%-پیاز26%- آردسوخاری-فیبرگندم-روغن گیاهی(آفتابگردان)-پودرسیر-نمک-پودرتخم گشنیز-فلفل سیاه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/11422

۲۰ %
جشنواره

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۰,۴۰۰ تومان

ناگت مرغ باپنیرپیتزا بون آدو ۴۵۰ گرمی
بون آدو

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ وپنیر - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ 40%-پنیرموزارلا33%-آردگندم-آردسوخاری_روغن گیاهی_فیبرگندم-نشاسته گندم فوق تصفیه-نمک-پودرسیر-فلفل سفید - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/11638

۲۰ %
جشنواره

۳۸,۶۰۰ تومان

۳۰,۸۸۰ تومان

کوردن بلو بون آدو ۴۸۰ گرمی
بون آدو

ویژگی ها نوع : کوردن بلو - وزن : 480 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ70%-پنیرپیتزاپروسس- ژامبون گوشت90%-آردگندم-آردسوخاری-روغن گیاهی-پیاز-فیبرگندم-نشاسته گندم-نمک تصفیه شده-پودرپیاز-فلفل سفید - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/18678

۲۰ %
جشنواره

۳۹,۰۰۰ تومان

۳۱,۲۰۰ تومان

همبرگر گوشت قرمز ۹۰% بون آدو ۴۵۰ گرمی
بون آدو

ویژگی ها نوع : همبرگر - درصد گوشت : 90 - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت قرمز90%- پیاز-آردسوخاری-فیبرگندم- نمک تصفیه شده خوراکی_پودرتخم گشنیز-پودرسیر- فلفل سیاه - نوع بسته بندی : اسکین پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/11418

۲۰ %
جشنواره

۴۶,۰۰۰ تومان

۳۶,۸۰۰ تومان

شنیسل فرمینگ مرغ بون آدو ۹۵۰ گرمی
بون آدو

ویژگی ها نوع : شنیسل - وزن : 950 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ90%-آردسوخاری-روغن گیاهی سرخ کردنی- آردگندم-فیبرگندم-نمک تصفیه شده خوراکی_نشاسته گندم-سبزیجات معطر-فلفل سفید-پودرسیر-پودرپیاز - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/13663

۲۰ %
جشنواره

۵۵,۰۰۰ تومان

۴۴,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ بون آدو ۹۵۰ گرمی
بون آدو

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 950 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ 70%-سویا-آردگندم_آردسوخاری-روغن گیاهی-فیبرگندم-فیبرسویا-نشاسته گندم-نمک وادویه جات - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17997

۲۰ %
جشنواره

۵۶,۰۰۰ تومان

۴۴,۸۰۰ تومان