هل نوش آفرین دو مثقالی
نوش آفرین

ویژگی ها نوع : هل - وزن : 2 مثقال - مدت ماندگاری : 24 ماه - بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
جشنواره

۱۶,۳۰۰ تومان

۱۳,۰۴۰ تومان

زعفران نوش آفرین نیم مثقالی
نوش آفرین

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 0.5 مثقال - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
جشنواره

۳۰,۳۰۰ تومان

۲۴,۲۴۰ تومان

زعفران نوش آفرین یک مثقالی
نوش آفرین

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 1 مثقال - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
جشنواره

۶۰,۱۰۰ تومان

۴۸,۰۸۰ تومان