خرما ربی چکوپالم ۵۰۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 500 گرم - ترکیبات : خرما - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۸۷۵ تومان

چیپس خرما ساده چکوپالم ۳۰۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : چیپس خرما - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۵ %
جشنواره

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۳,۶۰۰ تومان

چیپس خرما کاکائویی چکوپالم ۳۰۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : چیپس خرما - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۰ %
جشنواره

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۲۰۰ تومان

شکلات خرمایی بادامی چکوپالم بانکه ۱۵۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-بادام - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۷ %
جشنواره

۲۳,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۹۰ تومان

خرما ربی چکوپالم ۱۰۰۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 1000 گرم - ترکیبات : خرما - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۷۵۰ تومان

شکلات خرمایی بدون مغز چکوپالم ۵۰۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۹ %
جشنواره

۳۷,۷۵۰ تومان

۳۰,۵۷۸ تومان

چیپس خرمای ساده چکوپالم
چکوپالم

ویژگی ها نوع : چیپس خرما - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۷ %
جشنواره

۴۳,۰۰۰ تومان

۳۵,۶۹۰ تومان

شکلات خرمایی بادامی چکوپالم بانکه ۳۵۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات -خرما -بادام - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۷ %
جشنواره

۴۵,۰۰۰ تومان

۳۷,۳۵۰ تومان

شکلات خرمایی بادامی کادویی چکوپالم ۲۵۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-بادام - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۶ %
جشنواره

۴۵,۰۰۰ تومان

۳۷,۸۰۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز بادام چکوپالم ۵۰۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات - خرما-مغز بادام - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۲۰ %
جشنواره

۵۲,۰۰۰ تومان

۴۱,۶۰۰ تومان

چیپس خرمای زنجبیلی چکوپالم
چکوپالم

ویژگی ها نوع : چیپس خرما - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۶ %
جشنواره

۵۲,۰۰۰ تومان

۴۳,۶۸۰ تومان

چیپس خرمای دارچینی چکوپالم
چکوپالم

ویژگی ها نوع : چیپس خرما - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۶ %
جشنواره

۵۲,۰۰۰ تومان

۴۳,۶۸۰ تومان

چیپس خرمای کاکائویی چکوپالم
چکوپالم

ویژگی ها نوع : چیپس خرما - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۶ %
جشنواره

۵۴,۰۰۰ تومان

۴۵,۳۶۰ تومان

شکلات خرمایی کادویی بادامی چکوپالم ۴۰۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-بادام - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۶ %
جشنواره

۵۸,۵۰۰ تومان

۴۹,۱۴۰ تومان

شکلات خرمایی بدون مغز چکوپالم ۱۰۰۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات - خرما - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۹ %
جشنواره

۷۵,۵۰۰ تومان

۶۱,۱۵۵ تومان

شکلات خرمایی با مغز بادام چکوپالم ۱۰۰۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات- خرما-مغز بادام - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۲۰ %
جشنواره

۱۰۴,۰۰۰ تومان

۸۳,۲۰۰ تومان