عسل چهل گیاه کوهستان آبشن ۳۹۰ گرمی
آبشن

ویژگی ها نوع : چهل گیاه - وزن : 390 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/13927

۳۰ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۱۹,۶۰۰ تومان

عسل چهل گیاه کوهستان آبشن ۹۰۰ گرمی
آبشن

ویژگی ها نوع : چهل گیاه - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/13927

۳۰ %
تخفیف

۵۱,۰۰۰ تومان

۳۵,۷۰۰ تومان

عسل گون آبشن ۷۵۰ گرمی
آبشن

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 750 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/13927

۲۰ %
تخفیف

۴۸,۰۰۰ تومان

۳۸,۴۰۰ تومان

عسل آویشن آبشن ۷۵۰ گرمی
آبشن

ویژگی ها نوع : آویشن - وزن : 750 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/13927

۲۰ %
تخفیف

۵۸,۰۰۰ تومان

۴۶,۴۰۰ تومان

عسل گشنیز آبشن ۷۵۰ گرمی
آبشن

ویژگی ها نوع : گشنیز - وزن : 750 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/13927

۲۰ %
تخفیف

۵۸,۰۰۰ تومان

۴۶,۴۰۰ تومان

عسل چهل گیاه کوهستان آبشن ۱۴۰۰ گرمی
آبشن

ویژگی ها نوع : چهل گیاه - وزن : 1400 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/13927

۳۰ %
تخفیف

۷۴,۰۰۰ تومان

۵۱,۸۰۰ تومان

عسل باریجه آبشن ۷۵۰ گرمی
آبشن

ویژگی ها نوع : طبیعی - وزن : 750 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/13927

۲۰ %
تخفیف

۷۵,۰۰۰ تومان

۶۰,۰۰۰ تومان

عسل آویشن با موم آبشن ۱۰۰۰ گرمی
آبشن

ویژگی ها نوع : آویشن, با موم - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/13927

۲۵ %
تخفیف

۸۴,۰۰۰ تومان

۶۳,۰۰۰ تومان

عسل چهل گیاه کوهستان آبشن ۱۸۰۰ گرمی
آبشن

ویژگی ها نوع : چهل گیاه - وزن : 1800 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/13927

۳۰ %
تخفیف

۱۰۴,۰۰۰ تومان

۷۲,۸۰۰ تومان

عسل آویشن با موم آبشن ۵۰۰ گرمی
آبشن

ویژگی ها نوع : آویشن, با موم - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/13927

فاقد برنامه تأمین

عسل کنار با موم آبشن ۵۰۰ گرمی
آبشن

ویژگی ها نوع : با موم, کنار - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/13927

فاقد برنامه تأمین