سرکه سیب تخمیری گل آوند ۵۰۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : سرکه سیب - وزن : 500 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

آبغوره گل آوند ۵۰۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : آبغوره - وزن : 500 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۴۰۰ تومان

سرکه سیب تخمیری گل آوند ۹۵۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : سرکه سیب - وزن : 950 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۱۹,۳۵۰ تومان

آبغوره گل آوند ۹۵۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : آبغوره - وزن : 950 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۰,۲۵۰ تومان

روغن کنجد تصفیه شده گل آوند ۴۲۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 420 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۱۰ %
تخفیف

۵۴,۰۰۰ تومان

۴۸,۶۰۰ تومان

روغن کنجد بکر گل آوند ۱۷۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 170 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

شربت نعناع گل آوند ۵۰۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : شربت - حجم : 500 سی سی - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

روغن زیتون بکر گل آوند ۱۷۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 170 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

شربت زعفران گل آوند ۵۰۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : شربت - حجم : 500 سی سی - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

روغن کنجد بکر گل آوند ۴۲۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 420 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

روغن زیتون بکر گل آوند ۴۲۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 420 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

روغن زیتون تصفیه شده گل آوند ۴۲۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 420 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

روغن زیتون بکر گل آوند ۹۵۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 950 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

روغن زیتون تصفیه شده گل آوند ۹۵۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 950 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

روغن کنجد تصفیه شده گل آوند ۹۵۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 950 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین