روغن ذرت برند تاپ گلدن تصفیه شده حجم ۱ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن ذرت - وزن : 1 لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن ذرت - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1035

۵ %
تخفیف

۲۸,۶۵۰ تومان

۲۷,۲۱۸ تومان

روغن ذرت برند تاپ گلدن تصفیه شده حجم ۱/۸ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن ذرت - وزن : 1.8 لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1035

۵ %
تخفیف

۴۹,۸۰۰ تومان

۴۷,۳۱۰ تومان

روغن سرخ کردنی برند تاپ گلدن حجم ۱ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن سرخ کردنی کنجد - وزن : 1 لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن کلزا-روغن ذرت-روغن افتابگردان وروغن کنجد - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1045

۵ %
تخفیف

۵۲,۶۵۰ تومان

۵۰,۰۱۸ تومان

روغن کنجد برند تاپ گلدن تصفیه شده حجم ۵۰۰ میلی لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 500 میلی لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن کنجد - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1034

۵ %
تخفیف

۵۶,۵۰۰ تومان

۵۳,۶۷۵ تومان

روغن کنجد و کانولا برند تاپ گلدن حجم ۱ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن کنجد و کانولا - وزن : 1 لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن کنجدوروغن کانولا - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1044

۵ %
تخفیف

۷۷,۴۸۰ تومان

۷۳,۶۰۶ تومان

روغن زیتون بکر برند تاپ گلدن حجم ۵۰۰ میلی لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 500 میلی لیتر - مدت ماندگاری : 15 ماه - ترکیبات : روغن زیتون - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 38/1616

۵ %
تخفیف

۸۶,۵۰۰ تومان

۸۲,۱۷۵ تومان

روغن مخصوص سرخ کردنی برند تاپ گلدن حجم ۱/۸ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن سرخ کردنی کنجد - وزن : 1.8 لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1045

۵ %
تخفیف

۹۲,۳۰۰ تومان

۸۷,۶۸۵ تومان

روغن کنجد برند تاپ گلدن تصفیه شده حجم ۱ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 1 لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن کنجد - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1034

۵ %
تخفیف

۱۵۸,۵۰۰ تومان

۱۵۰,۵۷۵ تومان

روغن زیتون بکر برند تاپ گلدن حجم ۱ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 1 لیتر - مدت ماندگاری : 15 ماه - ترکیبات : روغن زیتون - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 38/1616

۵ %
تخفیف

۱۵۸,۵۰۰ تومان

۱۵۰,۵۷۵ تومان

روغن زیتون برند تاپ گلدن حجم ۱ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 1 لیتر - مدت ماندگاری : 15 ماه - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 38/1617

۵ %
تخفیف

۱۵۸,۵۰۰ تومان

۱۵۰,۵۷۵ تومان

روغن زیتون بکر برند تاپ گلدن حجم ۱/۸ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 1.8 لیتر - مدت ماندگاری : 15 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 38/1616

۵ %
تخفیف

۲۷۹,۵۰۰ تومان

۲۶۵,۵۲۵ تومان

روغن زیتون تصفیه شده برند تاپ گلدن بی بو حجم ۱/۸ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 1.8 لیتر - مدت ماندگاری : 15 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 38/1617

۵ %
تخفیف

۲۷۹,۵۰۰ تومان

۲۶۵,۵۲۵ تومان

روغن کنجد برند تاپ گلدن تصفیه شده حجم ۱/۸ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 1.8 لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1034

۵ %
تخفیف

۲۷۹,۵۰۰ تومان

۲۶۵,۵۲۵ تومان