چای سبز رویال تی هایا ۱۰۰ گرمی
تی هایا

ویژگی ها نوع : دمنوش مخلوط - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 47/11359

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۳,۰۵۰ تومان

چای صبحانه تی هایا ۱۰۰ گرمی
تی هایا

ویژگی ها نوع : چای سیاه - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 11359/47

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

مخلوط چای سیاه، به و گل سرخ تی هایا ۱۰۰ گرمی
تی هایا

ویژگی ها نوع : دمنوش مخلوط - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 47/11359

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۲۰۰ تومان

مخلوط چای سیاه و بهارنارنج تی هایا ۱۰۰ گرمی
تی هایا

ویژگی ها نوع : چای مخلوط - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 47/11359

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۲۰۰ تومان

مخلوط چای سیاه، بهارنارنج و گل سرخ تی هایا ۱۰۰ گرمی
تی هایا

ویژگی ها نوع : دمنوش مخلوط - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 47/11359

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۵۰ تومان

چای سبز تی هایا ۲۰۰ گرمی
تی هایا

ویژگی ها نوع : چای سبز - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 47/11359

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۶,۱۰۰ تومان

چای ممتاز صادراتی تی هایا ۵۰۰ گرمی
تی هایا

ویژگی ها نوع : چای سیاه - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 11359/47

۲۵ %
جشنواره

۳۸,۰۰۰ تومان

۲۸,۵۰۰ تومان

چای عصرانه ممتاز تی هایا ۴۵۰ گرمی
تی هایا

ویژگی ها نوع : چای سیاه - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 11359/47

۲۵ %
جشنواره

۴۵,۰۰۰ تومان

۳۳,۷۵۰ تومان

پک سه تایی چای طعم دار تی هایا
تی هایا

ویژگی ها نوع : چای مخلوط - مدت ماندگاری : 24 ماه - ترکیبات : چای صبحانه- سبز- سیاه و بهارنارنج - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۲۵ %
جشنواره

۴۷,۵۰۰ تومان

۳۵,۶۲۵ تومان

چای صبحانه تی هایا ۴۵۰ گرمی
تی هایا

ویژگی ها نوع : چای سیاه - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 11359/47

۲۵ %
جشنواره

۴۹,۸۸۰ تومان

۳۷,۴۱۰ تومان

پک ۴ تایی چای طعم دار تی هایا
تی هایا

ویژگی ها نوع : چای مخلوط - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : چای سیاه با به و گل سرخ- چای سیاه با بهارنارنج و گل سرخ- چای سبز با به لیمو و گل سرخ- چای صبحانه - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۲۵ %
جشنواره

۶۶,۰۰۰ تومان

۴۹,۵۰۰ تومان

چای ممتاز صادراتی تی هایا ۱ کیلوگرمی
تی هایا

ویژگی ها نوع : چای سیاه - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 11359/47

۲۵ %
جشنواره

۷۱,۰۰۰ تومان

۵۳,۲۵۰ تومان

پک چای ممتاز ۵۰۰ گرمی + ۳ چای طعم دار تی هایا
تی هایا

ویژگی ها نوع : چای مخلوط - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : چای ممتاز 500 گرمی- چای سیاه با به و گل سرخ- چای سیاه با بهار نارنج و گل سرخ- چای سبز با به لیمو و گل سرخ - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۲۵ %
جشنواره

۸۹,۰۰۰ تومان

۶۶,۷۵۰ تومان

پک چای دوقلو صبحانه + عصرانه تی هایا
تی هایا

ویژگی ها نوع : چای سیاه - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : چای صبحانه 450 گرمی - چای عصرانه 450 گرمی - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۲۵ %
جشنواره

۹۴,۸۸۰ تومان

۷۱,۱۶۰ تومان

پک چای صبحانه ۴۵۰ گرمی + ۳ چای طعم دار تی هایا
تی هایا

ویژگی ها نوع : چای مخلوط - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : چای صبحانه 450 گرمی- چای سیاه با به و گل سرخ- چای سیاه با بهارنارنج و گل سرخ- چای سبز با به لیمو و گل سرخ - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۲۵ %
جشنواره

۱۰۰,۸۰۰ تومان

۷۵,۶۰۰ تومان

پک چای ممتاز ۱ کیلویی + ۳ چای طعم دار تی هایا
تی هایا

ویژگی ها نوع : چای مخلوط - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : چای ممتاز 1 کیلویی- چای سیاه با به و گل سرخ- چای سیاه با بهارنارنج و گل سرخ- چای سبز با به لیمو و گل سرخ - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۲۵ %
جشنواره

۱۲۲,۰۰۰ تومان

۹۱,۵۰۰ تومان

چای ممتاز خانواده تی هایا ۲ کیلوگرمی
تی هایا

ویژگی ها نوع : چای سیاه - وزن : 2000 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 11359/47

۲۵ %
جشنواره

۱۶۶,۰۰۰ تومان

۱۲۴,۵۰۰ تومان

پک چای خانواده + ۳ چای طعم دار تی هایا
تی هایا

ویژگی ها نوع : چای مخلوط - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : چای خانواده- چای سیاه با به و گل سرخ- چای سیاه با بهار نارنج و گل سرخ- چای سبز با به لیمو و گل سرخ - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۲۵ %
جشنواره

۲۱۷,۰۰۰ تومان

۱۶۲,۷۵۰ تومان