سوسیس آلمانی ۴۰ % گوشت گوشتیران ۲۵۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : آلمانی - درصد گوشت : 40 - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 40 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۱۰,۰۲۵ تومان

۹,۵۲۴ تومان

فلافل منجمد گوشتیران ۴۰۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : فلافل - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : نخود -پیاز- سیب زمینی-روغن مایع سرخ کردنی سویا-ادویه-آرد سوخاری-نمک تصفیه خوراکی - نوع بسته بندی : ترموفرمینگ - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/21125

۵ %
تخفیف

۱۲,۷۲۰ تومان

۱۲,۰۸۴ تومان

همبرگر معمولی ۳۰% گوشت گوشتیران ۵۰۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : همبرگر - درصد گوشت : 30 - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۱۳,۳۰۰ تومان

۱۲,۶۳۵ تومان

سوسیس کوکتل دودی وکیوم گوشتیران ۳۰۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : کوکتل - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/17587

۵ %
تخفیف

۱۷,۰۱۰ تومان

۱۶,۱۶۰ تومان

کالباس ۶۰% مرغ و قارچ وکیوم گوشتیران ۳۰۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : کالباس - درصد گوشت : 60 - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/15418

۵ %
تخفیف

۱۹,۹۵۰ تومان

۱۸,۹۵۲ تومان

سوسیس کوکتل پنیر وکیوم گوشتیران ۳۰۰ گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : کوکتل - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20731

۵ %
تخفیف

۱۹,۹۸۰ تومان

۱۸,۹۸۱ تومان

ناگت مرغ خانواده گوشتیران ۳۸۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 380 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : مرغ - نوع بسته بندی : طلقی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 0تا 4درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۲۱,۳۵۶ تومان

۲۰,۲۸۸ تومان

کالباس ژامبون مرغ وکیوم گوشتیران ۳۰۰ گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : ژامبون - درصد گوشت : 90 - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/21500

۵ %
تخفیف

۲۳,۴۹۰ تومان

۲۲,۳۱۶ تومان

کالباس خشک ساده وکیوم گوشتیران ۳۰۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : کالباس - درصد گوشت : 60 - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/15768

۵ %
تخفیف

۲۶,۱۶۰ تومان

۲۴,۸۵۲ تومان

سوسیس کوکتل ساده ۵۵% گوشت گوشتیران ۵۰۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 55 - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۲۶,۲۰۰ تومان

۲۴,۸۹۰ تومان

سوسیس کوکتل دودی ۵۵% گوشت گوشتیران ۵۰۰ گرمی توری
گوشتیران

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 55 - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۲۶,۲۰۰ تومان

۲۴,۸۹۰ تومان

سوسیس کوکتل بندری ۵۵% گوشت توری گوشتیران ۵۰۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 55 - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۲۶,۳۵۰ تومان

۲۵,۰۳۲ تومان

شنیسل مرغ گوشتیران ۴۷۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 470 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : مرغ - نوع بسته بندی : طلقی - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/15189

۵ %
تخفیف

۲۶,۴۱۴ تومان

۲۵,۰۹۳ تومان

سوسیس کوکتل ژاپنی ۵۵% گوشت ۵۰۰ گرمی گوشتیران
گوشتیران

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 55 - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۲۶,۴۵۰ تومان

۲۵,۱۲۸ تومان

سوسیس کوکتل پنیر ۵۵% گوشت گوشتیران ۵۰۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 55 - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۳۱,۲۰۰ تومان

۲۹,۶۴۰ تومان

همبرگر ممتاز ۶۰% گوشت گوشتیران ۵۰۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : همبرگر - درصد گوشت : 60 - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۳۱,۹۰۰ تومان

۳۰,۳۰۵ تومان

سوسیس آلمانی ۴۰% گوشت گوشتیران ۱۰۰۰گرمی توری
گوشتیران

ویژگی ها نوع : آلمانی - درصد گوشت : 40 - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۳۴,۴۰۰ تومان

۳۲,۶۸۰ تومان

همبرگر مخصوص ۷۵% گوشت گوشتیران ۵۰۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : همبرگر - درصد گوشت : 75 - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۳۸,۱۵۰ تومان

۳۶,۲۴۲ تومان

همبرگر زغالی ۹۰% گوشت گوشتیران ۵۰۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : همبرگر - درصد گوشت : 90 - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۴۴,۱۰۰ تومان

۴۱,۸۹۵ تومان

همبرگر کلاسیک ۹۰% گوشت گوشتیران ۵۰۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : همبرگر - درصد گوشت : 90 - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۴۴,۱۰۰ تومان

۴۱,۸۹۵ تومان

شنیسل مرغ گوشتیران ۱۰۰۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : شنیسل - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/15189

۵ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۲,۷۵۰ تومان

کالباس مخصوص وکیوم گوشتیران ۳۰۰ گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : ژامبون - درصد گوشت : 90 - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20759

۵ %
تخفیف

۴۶,۷۴۰ تومان

۴۴,۴۰۳ تومان

سوسیس کوکتل ساده ۵۵% گوشت توری گوشتیران ۱۰۰۰ گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 55 - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۵۱,۰۰۰ تومان

۴۸,۴۵۰ تومان

سوسیس کوکتل دودی ۵۵% گوشت گوشتیران ۱۰۰۰ گرمی توری
گوشتیران

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 55 - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۵۱,۰۰۰ تومان

۴۸,۴۵۰ تومان

سوسیس کوکتل بندری ۵۵% گوشت توری گوشتیران ۱۰۰۰ گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 55 - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۵۱,۳۰۰ تومان

۴۸,۷۳۵ تومان

سوسیس کوکتل ژاپنی ۵۵% گوشت گوشتیران ۱۰۰۰ گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 55 - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۵۱,۵۰۰ تومان

۴۸,۹۲۵ تومان

استیک برگر ۹۰% گوشت گوشتیران ۵۰۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : استیک برگر - درصد گوشت : 90 - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۵۲,۶۰۰ تومان

۴۹,۹۷۰ تومان

سوسیس کوکتل پنیر ۵۵% گوشت گوشتیران ۱۰۰۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 55 - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۶۱,۰۰۰ تومان

۵۷,۹۵۰ تومان

سوسیس هات داگ ۷۰% گوشت گوشتیران ۱۰۰۰ گرمی توری
گوشتیران

ویژگی ها نوع : هات داگ - درصد گوشت : 70 - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۶۵,۷۰۰ تومان

۶۲,۴۱۵ تومان

سوسیس ۵۵% مرغ با پنیرچیلی توری گوشتیران ۱۰۰۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : مرغ - درصد گوشت : 55 - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۶۵,۷۰۰ تومان

۶۲,۴۱۵ تومان

سوسیس ۹۰% گوشت شکاری توری گوشتیران ۱۰۰۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : شکاری - درصد گوشت : 90 - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۱۲۶,۴۰۰ تومان

۱۲۰,۰۸۰ تومان

سوسیس ۹۰% گوشت کبابی توری گوشتیران ۱۰۰۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : گوشت - درصد گوشت : 90 - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 40 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۱۳۱,۹۰۰ تومان

۱۲۵,۳۰۵ تومان