کشمش ارگانیک چشمه بهار ۳۵۰ گرمی
چشمه بهار

ویژگی ها نوع : کشمش - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای محیط

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۰,۲۵۰ تومان

شیره انگور ارگانیک قوچان چشمه بهار۵۰۰ گرمی
چشمه بهار

ویژگی ها نوع : انگور - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۴۹,۰۰۰ تومان

۴۶,۵۵۰ تومان

پسته ارگانیک (فندقی) چشمه بهار ۳۴۰ گرمی
چشمه بهار

ویژگی ها نوع : پسته - وزن : 340 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۸۷,۰۰۰ تومان

۸۲,۶۵۰ تومان

شیره انگور ارگانیک قوچان چشمه بهار ۱۰۰۰ گرمی
چشمه بهار

ویژگی ها نوع : انگور - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۸۹,۰۰۰ تومان

۸۴,۵۵۰ تومان

پسته ارگانیک (احمد آقایی) چشمه بهار۳۴۰ گرمی
چشمه بهار

ویژگی ها نوع : پسته - وزن : 340 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۹۲,۰۰۰ تومان

۸۷,۴۰۰ تومان

پسته ارگانیک (احمدآقایی برشته) چشمه بهار ۳۴۰ گرمی
چشمه بهار

ویژگی ها نوع : پسته - وزن : 340 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی

۵ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۹۰,۲۵۰ تومان

پسته ارگانیک (کله قوچی) چشمه بهار ۳۴۰ گرمی
چشمه بهار

ویژگی ها نوع : پسته - وزن : 340 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

پسته ارگانیک (اکبری) چشمه بهار ۳۴۰ گرمی
چشمه بهار

ویژگی ها نوع : پسته - وزن : 340 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین