عسل چند گیاه دشتی نقره ای بندار ۳۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : چندگیاه - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۱,۸۵۰ تومان

عسل گون دشتی نقره ای بندار ۳۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۴,۷۰۰ تومان

عسل کنار بهاره نقره ای بندار ۳۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۷,۵۵۰ تومان

عسل چند گیاه کوهی طلایی بندار ۳۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : چندگیاه - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۶,۰۰۰ تومان

۳۴,۲۰۰ تومان

عسل گون کوهی طلایی بندار ۳۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۸,۰۰۰ تومان

عسل کنار پاییزه طلایی بندار ۳۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۵۰,۰۰۰ تومان

۴۷,۵۰۰ تومان

عسل چند گیاه دشتی نقره ای بندار ۹۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : چندگیاه - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۶۷,۰۰۰ تومان

۶۳,۶۵۰ تومان

عسل گون دشتی نقره ای بندار ۹۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۷۷,۰۰۰ تومان

۷۳,۱۵۰ تومان

عسل کنار بهاره نقره ای بندار ۹۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۸۷,۰۰۰ تومان

۸۲,۶۵۰ تومان

عسل چند گیاه کوهی طلایی بندار ۹۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : چندگیاه - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۱۰۲,۶۰۰ تومان

عسل گون کوهی طلایی بندار ۹۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱۱۴,۰۰۰ تومان

عسل کنارپاییزه طلایی بندار ۹۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۱۲۸,۲۵۰ تومان