عسل چند گیاه دشتی نقره ای بندار ۳۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : چندگیاه - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۶,۰۰۰ تومان

۳۴,۲۰۰ تومان

عسل گون دشتی نقره ای بندار ۳۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۳۷,۰۵۰ تومان

عسل کنار بهاره نقره ای بندار ۳۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۴۴,۰۰۰ تومان

۴۱,۸۰۰ تومان

عسل چند گیاه کوهی طلایی بندار ۳۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : چندگیاه - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۵۶,۰۰۰ تومان

۵۳,۲۰۰ تومان

عسل گون کوهی طلایی بندار ۳۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۷,۰۰۰ تومان

عسل کنار پاییزه طلایی بندار ۳۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۶۶,۰۰۰ تومان

۶۲,۷۰۰ تومان

عسل چند گیاه دشتی نقره ای بندار ۹۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : چندگیاه - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۸۲,۰۰۰ تومان

۷۷,۹۰۰ تومان

عسل گون دشتی نقره ای بندار ۹۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۹۰,۰۰۰ تومان

۸۵,۵۰۰ تومان

عسل کنار بهاره نقره ای بندار ۹۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۱۰۲,۶۰۰ تومان

عسل چند گیاه کوهی طلایی بندار ۹۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : چندگیاه - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۱۳۱,۱۰۰ تومان

عسل گون کوهی طلایی بندار ۹۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۴۷,۰۰۰ تومان

۱۳۹,۶۵۰ تومان

عسل کنارپاییزه طلایی بندار ۹۰۰ گرمی
بندار

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 3 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۶۳,۰۰۰ تومان

۱۵۴,۸۵۰ تومان