سورل قرمز برند مزرعه ارگانیک ۱۰۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : سورل - فرآوری : پاک شده - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۷۵ تومان

رزماری برند مزرعه ارگانیک ۱۰۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : رزماری - فرآوری : پاک شده - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۷۵ تومان

نعناع سیب مزرعه ارگانیک ۱۴۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : نعنا - فرآوری : پاک شده - وزن : 140 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۱۰,۴۵۰ تومان

نعناع موهیتو برند مزرعه ارگانیک ۱۴۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : نعنا - فرآوری : پاک شده - وزن : 140 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۱۰,۴۵۰ تومان

نعناع فلفلی برند مزرعه ارگانیک ۱۴۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : نعنا - فرآوری : پاک شده - وزن : 140 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۱۰,۴۵۰ تومان

بیبی اسفناج برند مزرعه ارگانیک ۱۴۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : اسفناج - فرآوری : پاک شده - وزن : 140 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۳,۱۱۰ تومان

آروگولا برند مزرعه ارگانیک(روکولا) ۱۴۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : روکولا - فرآوری : پاک شده - وزن : 140 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۳,۱۱۰ تومان

کیل سبز برند مزرعه ارگانیک ۱۶۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کیل - فرآوری : پاک شده - وزن : 160 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۳,۱۱۰ تومان

میکس کاهوهای فانتزی برند مزرعه ارگانیک ۲۵۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کاهو - فرآوری : پاک شده - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۳,۱۱۰ تومان

ریحان ایتالیایی برند مزرعه ارگانیک ۱۴۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : ریحون - فرآوری : پاک شده - وزن : 140 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۵,۸۰۰ تومان

۱۵,۰۱۰ تومان

جعفری مجعد برند مزرعه ارگانیک ۱۴۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : جعفری - فرآوری : پاک شده - وزن : 140 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۵,۸۰۰ تومان

۱۵,۰۱۰ تومان

نعناع موهیتو برند مزرعه ارگانیک ۲۰۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : نعنا - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۶,۴۹۰ تومان

نعناع فلفلی مزرعه ارگانیک ۲۰۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : نعنا - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۶,۴۹۰ تومان

خردل قرمز برند مزرعه ارگانیک ۲۰۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : خردل - فرآوری : پاک شده - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۶,۴۹۰ تومان

رزماری برند مزرعه ارگانیک ۲۰۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : رزماری - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۶,۴۹۰ تومان

میکس ویژه سالادی برند مزرعه ارگانیک (مدیترانه ای) ۲۴۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : سالاد سبزیجات - وزن : 240 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : یکبارمصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۲۵ تومان

سورل قرمز برند مزرعه ارگانیک ۲۰۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : سورل - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۸,۴۳۰ تومان

کاهو لیتل جم برند مزرعه ارگانیک قرمز بوته ای ۵۰۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کاهو - فرآوری : پاک شده - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۴۰۰ تومان

کاهو فرانسه برند مزرعه ارگانیک قرمز بوته ای ۵۰۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کاهو - فرآوری : پاک شده - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۴۰۰ تومان

کاهو فرانسه برند مزرعه ارگانیک سبز بوته ای ۵۰۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کاهو - فرآوری : پاک شده - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۴۰۰ تومان

بیبی اسفناج برند مزرعه ارگانیک ۲۵۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : اسفناج - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۲۱,۲۵۰ تومان

۲۰,۶۱۲ تومان

روکولا برند مزرعه ارگانیک ۲۵۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : روکولا - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۲۱,۲۵۰ تومان

۲۰,۶۱۲ تومان

کیل سبز برند مزرعه ارگانیک ۲۵۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کیل - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۲۱,۲۵۰ تومان

۲۰,۶۱۲ تومان

سوییس چارد برند مزرعه ارگانیک ۲۵۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : سوئیس چارد - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۲۱,۲۵۰ تومان

۲۰,۶۱۲ تومان

میکس کاهو های فانتزی برند مزرعه ارگانیک ۵۰۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کاهو - فرآوری : پاک شده - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۱,۳۴۰ تومان

ریحان ایتالیایی برند مزرعه ارگانیک ۲۵۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : ریحون - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۱,۸۲۵ تومان

کرنبری خشک برند مزرعه ارگانیک ۱۲۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 120 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : ظروف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۵,۲۲۰ تومان

میکس بلوبری و کرنبری خشک برند مزرعه ارگانیک ۱۲۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : مخلوط - وزن : 120 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : ظروف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۳۱,۰۴۰ تومان

میکس ویژه سالادی برند مزرعه ارگانیک (مدیترانه ای) ۵۰۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : سالاد سبزیجات - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : بیبی اسفناج، روکولا ، سوییس چارد ، کیل ، سورل ، خردل ،کاهو فانتزی . - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۳۷,۵۰۰ تومان

۳۶,۳۷۵ تومان

بلوبری خشک برند مزرعه ارگانیک ۱۲۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 120 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : ظروف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۳۷,۸۳۰ تومان

مارچوبه برند مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : مارچوبه - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین