زعفران ارگانیک تک قائنات دو گرمی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 2 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۶,۶۰۰ تومان

زرشک ارگانیک تک قائنات ۲۵۰گرمی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زرشک - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۹,۲۵۰ تومان

۲۷,۷۸۸ تومان

زعفران ارگانیک طرح خاتم تک قائنات دو گرمی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 2 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : طرح خاتم - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۸,۵۰۰ تومان

عناب ارگانیک تک قائنات ۵۰۰گرمی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : عناب - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۲,۷۵۰ تومان

زرشک ارگانیک تک قائنات ۵۰۰گرمی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زرشک - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۵۸,۵۰۰ تومان

۵۵,۵۷۵ تومان

زرشک ارگانیک پاکتی تک قائنات ۵۰۰گرمی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زرشک - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۵۸,۵۰۰ تومان

۵۵,۵۷۵ تومان

زعفران ارگانیک تک قائنات یک مثقالی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 1 مثقال - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۶۱,۰۰۰ تومان

۵۷,۹۵۰ تومان

زعفران ارگانیک طرح خاتم تک قائنات یک مثقالی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 1 مثقال - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : طرح خاتم - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۶۵,۰۰۰ تومان

۶۱,۷۵۰ تومان

عناب ارگانیک تک قائنات یک کیلوگرمی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : عناب - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۹۰,۰۰۰ تومان

۸۵,۵۰۰ تومان

زرشک ارگانیک تک قائنات یک کیلوگرمی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زرشک - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 24 - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۱۷,۰۰۰ تومان

۱۱۱,۱۵۰ تومان

زعفران ارگانیک طرح خاتم تک قائنات دو مثقالی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 2 مثقال - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : طرح خاتم - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۱۲۱,۶۰۰ تومان