زعفران ارگانیک تک قائنات دو گرمی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 2 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۵ %
جشنواره

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵,۵۰۰ تومان

زرشک ارگانیک تک قائنات ۲۵۰گرمی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زرشک - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۵ %
جشنواره

۳۱,۷۵۰ تومان

۲۶,۹۸۸ تومان

زعفران ارگانیک طرح خاتم تک قائنات دو گرمی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 2 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : طرح خاتم - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۵ %
جشنواره

۳۲,۰۰۰ تومان

۲۷,۲۰۰ تومان

عناب ارگانیک تک قائنات ۵۰۰گرمی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : عناب - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۴۹,۰۰۰ تومان

۳۹,۲۰۰ تومان

زرشک ارگانیک پاکتی تک قائنات ۵۰۰گرمی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زرشک - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۵ %
جشنواره

۶۳,۵۰۰ تومان

۵۳,۹۷۵ تومان

زرشک ارگانیک تک قائنات ۵۰۰گرمی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زرشک - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۵ %
جشنواره

۶۳,۵۰۰ تومان

۵۳,۹۷۵ تومان

زعفران ارگانیک تک قائنات یک مثقالی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 1 مثقال - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۵ %
جشنواره

۶۶,۰۰۰ تومان

۵۶,۱۰۰ تومان

زعفران ارگانیک طرح خاتم تک قائنات یک مثقالی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 1 مثقال - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : طرح خاتم - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۵ %
جشنواره

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۹,۵۰۰ تومان

عناب ارگانیک تک قائنات یک کیلوگرمی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : عناب - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۹۸,۰۰۰ تومان

۷۸,۴۰۰ تومان

زرشک ارگانیک تک قائنات یک کیلوگرمی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زرشک - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 24 - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۵ %
جشنواره

۱۲۷,۰۰۰ تومان

۱۰۷,۹۵۰ تومان

زعفران ارگانیک طرح خاتم تک قائنات دو مثقالی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 2 مثقال - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : طرح خاتم - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۵ %
جشنواره

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۱۱۷,۳۰۰ تومان