کاکتوس سدوم طلایی گل نرگس
گل نرگس

ویژگی ها نوع : کاکتوس - شرایط نگهداری : هفته ای دو بار آبیاری و نیازمند به نور زیاد و غیر مستقیم میباشد

فاقد برنامه تأمین

کاکتوس سلندریکا گل نرگس
گل نرگس

ویژگی ها نوع : کاکتوس - شرایط نگهداری : هفته ای یک الی دو بار آبیاری و نیازمند نور زیاد و غیر مستقیم میباشد

فاقد برنامه تأمین

کاکتوس خرفه گل نرگس
گل نرگس

ویژگی ها نوع : کاکتوس - شرایط نگهداری : آبیاری هفته ای یک الی دو بار و نیازمند نور زیاد و غیر مستقیم میباشد

فاقد برنامه تأمین

کاکتوس چاماسرئوس گل نرگس
گل نرگس

ویژگی ها نوع : کاکتوس - شرایط نگهداری : آبیاری ده روز یک بار و نیازمند نور زیاد و غیر مستقیم میباشد

فاقد برنامه تأمین

کاکتوس الگانتا گل نرگس
گل نرگس

ویژگی ها نوع : کاکتوس - شرایط نگهداری : ده روز یک بار آبیاری شود و نیاز به نور زیاد و غیر مستقیم میباشد

فاقد برنامه تأمین

کاکتوس مامیلاریا الگانتا گل نرگس
گل نرگس

ویژگی ها نوع : کاکتوس - شرایط نگهداری : ده روز یک بار آبیاری شود و نیازمند نور زیاد و غیر مستقیم میباشد

فاقد برنامه تأمین

کاکتوس فوکوریا گل نرگس
گل نرگس

ویژگی ها نوع : کاکتوس - شرایط نگهداری : هفته ای دو بار آبیاری و نیازمند به نور زیاد و غیر مستقیم میباشد

فاقد برنامه تأمین

کاکتوس فوکوریا گل نرگس
گل نرگس

ویژگی ها نوع : کاکتوس - شرایط نگهداری : ده روز یک بار آبیاری شود و نیاز به نور زیاد و غیر مستقیم میباشد

فاقد برنامه تأمین

کاکتوس فوکوریا گل نرگس
گل نرگس

ویژگی ها نوع : کاکتوس - شرایط نگهداری : ده روز یک بار آبیاری شود و نیاز به نور زیاد و غیر مستقیم میباشد

فاقد برنامه تأمین