ریزسبزی شاهی برگچه ۲۰۰ گرمی
برگچه

ویژگی ها نوع : شاهی - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط

۳۳ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۰۶ تومان

ریزسبزی گشنیز برگچه ۲۰۰ گرمی
برگچه

ویژگی ها نوع : گشنیز - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۳۳ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۳,۳۴۰ تومان

ریز سبزی خوردن برگچه ۲۰۰ گرمی
برگچه

ویژگی ها نوع : سبزی خوردن - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۳۳ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۳,۳۴۰ تومان

ریز سبزی شوید برند برگچه ۲۰۰ گرمی
برگچه

ویژگی ها نوع : شوید - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط

۳۳ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۳,۳۴۰ تومان

ریز سبزی ریحان برگچه ۲۰۰ گرمی
برگچه

ویژگی ها نوع : ریحون - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۳۳ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۱۶,۶۷۵ تومان

ریز سبزی ریحان برگچه ۶۰ گرمی
برگچه

ویژگی ها نوع : ریحون - وزن : 60 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : ریحان - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

ریزسبزی پیازچه و تربچه برگچه ۶۰ گرمی
برگچه

ویژگی ها نوع : پیازچه و تربچه - وزن : 60 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : پیازچه و تربچه - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

ریزسبزی گشنیز برگچه ۶۰ گرمی
برگچه

ویژگی ها نوع : گشنیز - وزن : 60 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : گشنیز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

ریزسبزی شاهی برگچه ۶۰ گرمی
برگچه

ویژگی ها نوع : شاهی - وزن : 60 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

ریز سبزی کلم قرمز برگچه ۶۰ گرمی
برگچه

ویژگی ها نوع : کلم قرمز - وزن : 60 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

ریز سبزی تربچه برگچه ۲۰۰ گرمی
برگچه

ویژگی ها نوع : تربچه - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

ریزسبزی جعفری برند برگچه ۲۰۰ گرمی
برگچه

ویژگی ها نوع : جعفری - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : جعفری - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

ریزسبزی نخودسبز برگچه ۲۰۰ گرمی
برگچه

ویژگی ها نوع : نخودسبز - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : سبزی نخود سبز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

ریز سبزی تربچه ۲۰۰ گرمی + ریز سبزی خوردن ۲۰۰ گرمی رایگان برگچه
برگچه

ویژگی ها نوع : تربچه - مدت ماندگاری : 7 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

ریز سبزی شاهی ۲۰۰ گرمی + ریز سبزی خوردن ۲۰۰ گرمی رایگان برگچه
برگچه

ویژگی ها نوع : شاهی - مدت ماندگاری : 7 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

ریزسبزی گشنیز ۲۰۰ گرمی + ریز سبزی خوردن ۲۰۰ گرمی رایگان برگچه
برگچه

ویژگی ها نوع : گشنیز - مدت ماندگاری : 7 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

۲ عدد ریز سبزی شاهی ۶۰ گرمی + ۱عدد ریز سبزی خوردن ۲۰۰ گرمی رایگان برگچه
برگچه

ویژگی ها نوع : شاهی - مدت ماندگاری : 7 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

۲عدد ریز سبزی گشنیر۶۰ گرمی + ۱عدد ریز سبزی خوردن ۲۰۰ گرمی رایگان برگچه
برگچه

ویژگی ها نوع : گشنیز - مدت ماندگاری : 7 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین