فیله میگو سوخاری ۳۵۰ گرمی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : میگوسوخاری - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : فیله میگو - آرد سوخاری - ادویه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۴۷,۷۰۰ تومان

۳۸,۱۶۰ تومان

فیله میگو سوخاری پروانه ای ۳۰۰ گرمی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : میگوسوخاری - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : میگو - آرد سوخاری - ادویه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۴۸,۰۰۰ تومان

۳۸,۴۰۰ تومان

فیله ماهی حسون ۷۰۰ گرمی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : فیله حسون - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 4737/3

۲۰ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۳۹,۶۰۰ تومان

قزل سالمون ایرانی منجمد ۳۰۰ گرمی شارین
شارین

ویژگی ها نوع : سالمون - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, HACCP - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۵۱,۰۰۰ تومان

۴۰,۸۰۰ تومان

فیله ماهی تیلاپیا منجمد ۶۰۰ گرمی شارین
شارین

ویژگی ها نوع : تیلاپیا - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, HACCP - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۵۶,۰۰۰ تومان

۴۴,۸۰۰ تومان

قزل سالمون دودی منجمد ۲۰۰ گرمی شارین
شارین

ویژگی ها نوع : سالمون - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۵۹,۴۰۰ تومان

۴۷,۵۲۰ تومان

فیله ماهی سارم ممتاز ۵۰۰ گرمی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : سارم - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۶۲,۴۰۰ تومان

۴۹,۹۲۰ تومان

میگو پلویی منجمد ۵۰۰ گرمی شارین
شارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 25706

۲۰ %
تخفیف

۶۲,۸۰۰ تومان

۵۰,۲۴۰ تومان

استیک قزل سالمون منجمد ۵۰۰ گرمی شارین
شارین

ویژگی ها نوع : سالمون - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۶۳,۰۰۰ تومان

۵۰,۴۰۰ تومان

فیله ماهی گیش ممتاز ۵۰۰ گرمی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : گیش - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 4737/3

۲۰ %
تخفیف

۶۳,۶۰۰ تومان

۵۰,۸۸۰ تومان

قزل آلا منجمد وکیوم آبشش زده شکم خالی ۱ کیلویی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : قزل آلا - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۶۵,۵۰۰ تومان

۵۲,۴۰۰ تومان

فیله ماهی کوتر ممتاز ۵۰۰ گرمی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : کوتر - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۶ %
تخفیف

۶۹,۳۰۰ تومان

۵۸,۲۱۲ تومان

قزل سالمون ایرانی منجمد ۵۰۰ گرمی شارین
شارین

ویژگی ها نوع : سالمون - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۷۷,۰۰۰ تومان

۶۱,۶۰۰ تومان

میگو ۹۰-۷۱ رگ گیری شده PD پاکتی ۵۰۰ گرمی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۹۲,۷۰۰ تومان

۷۴,۱۶۰ تومان

فیله ماهی شوریده جنوب ۷۰۰ گرمی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : شوریده - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۲۰ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۷۶,۰۰۰ تومان

میگو ۷۰-۶۱ رگ گیری شده PD پاکتی ۵۰۰ گرمی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 61-70 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۱۰۲,۴۰۰ تومان

۸۱,۹۲۰ تومان

استیک ماهی شیر خلیج ۷۰۰ گرمی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : شیر - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311150

۲۰ %
تخفیف

۱۰۶,۳۰۰ تومان

۸۵,۰۴۰ تومان

میگو ۶۰-۵۱ رگ گیری شده PD پاکتی ۵۰۰ گرمی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 51-60 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۱۱۰,۳۰۰ تومان

۸۸,۲۴۰ تومان

میگو ۵۰-۴۱ رگ گیری شده PD پاکتی ۵۰۰ گرمی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 41-50 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۱۱۹,۵۰۰ تومان

۹۵,۶۰۰ تومان

میگو ۶۰-۵۱ رگ گیری شده PD پاکتی ۱ کیلویی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 1000 گرم - سایز : 51-60 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۲۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷۵,۲۰۰ تومان

میگو ۵۰-۴۱ رگ گیری شده PD پاکتی ۱ کیلویی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۲۳۷,۵۰۰ تومان

۱۹۰,۰۰۰ تومان