فیله ماهی حسون منجمد شارین ۷۰۰ گرمی
شارین

ویژگی ها نوع : فیله حسون - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 4737/3

۲۰ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۳۹,۶۰۰ تومان

قزل سالمون ایرانی منجمد شارین ۳۰۰ گرمی
شارین

ویژگی ها نوع : سالمون - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, HACCP - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۵۱,۰۰۰ تومان

۴۰,۸۰۰ تومان

قزل سالمون دودی منجمد شارین ۲۰۰ گرمی
شارین

ویژگی ها نوع : سالمون - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۵۱,۰۰۰ تومان

۴۰,۸۰۰ تومان

فیله ماهی سارم ممتاز منجمد شارین ۵۰۰ گرمی
شارین

ویژگی ها نوع : سارم - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۶۲,۴۰۰ تومان

۴۹,۹۲۰ تومان

استیک قزل سالمون منجمد شارین ۵۰۰ گرمی
شارین

ویژگی ها نوع : سالمون - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۶۳,۰۰۰ تومان

۵۰,۴۰۰ تومان

فیله ماهی تیلاپیا منجمد شارین ۶۰۰ گرمی
شارین

ویژگی ها نوع : تیلاپیا - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, HACCP - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۶۴,۰۰۰ تومان

۵۱,۲۰۰ تومان

میگو پلویی منجمد شارین ۵۰۰ گرمی
شارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 25706

۲۰ %
تخفیف

۷۴,۱۰۰ تومان

۵۹,۲۸۰ تومان

فیله قزل سالمون ایرانی منجمد شارین ۵۰۰ گرمی
شارین

ویژگی ها نوع : سالمون - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

۲۰ %
تخفیف

۷۷,۰۰۰ تومان

۶۱,۶۰۰ تومان

فیله ماهی شوریده جنوب منجمد شارین ۷۰۰ گرمی
شارین

ویژگی ها نوع : شوریده - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۲۰ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۷۶,۰۰۰ تومان

استیک ماهی شیر خلیج ۷۰۰ گرمی منجمد شارین
شارین

ویژگی ها نوع : شیر - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311150

۲۰ %
تخفیف

۱۰۶,۳۰۰ تومان

۸۵,۰۴۰ تومان

فیله میگو سوخاری منجمد شارین ۳۵۰ گرمی
شارین

ویژگی ها نوع : میگوسوخاری - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : فیله میگو - آرد سوخاری - ادویه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

فاقد برنامه تأمین

فیله میگو سوخاری پروانه ای منجمد شارین ۳۰۰ گرمی
شارین

ویژگی ها نوع : میگوسوخاری - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : میگو - آرد سوخاری - ادویه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

فاقد برنامه تأمین

فیله ماهی گیش ممتاز منجمد شارین ۵۰۰ گرمی
شارین

ویژگی ها نوع : گیش - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 4737/3

فاقد برنامه تأمین

قزل آلا منجمد وکیوم آبشش زده شکم خالی منجمد شارین ۱ کیلویی
شارین

ویژگی ها نوع : قزل آلا - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

فاقد برنامه تأمین

فیله ماهی کوتر ممتاز منجمد شارین ۵۰۰ گرمی
شارین

ویژگی ها نوع : کوتر - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

میگو ۹۰-۷۱ رگ گیری شده PD پاکتی منجمد شارین ۵۰۰ گرمی
شارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

فاقد برنامه تأمین

میگو ۷۰-۶۱ رگ گیری شده PD پاکتی منجمد شارین ۵۰۰ گرمی
شارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 61-70 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

فاقد برنامه تأمین

میگو ۶۰-۵۱ رگ گیری شده PD پاکتی منجمد شارین ۵۰۰ گرمی
شارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 51-60 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

فاقد برنامه تأمین

میگو ۵۰-۴۱ رگ گیری شده PD پاکتی منجمد شارین ۵۰۰ گرمی
شارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 41-50 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

فاقد برنامه تأمین

میگو ۶۰-۵۱ رگ گیری شده PD پاکتی منجمد شارین ۱ کیلویی
شارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 1000 گرم - سایز : 51-60 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

فاقد برنامه تأمین

میگو ۵۰-۴۱ رگ گیری شده PD پاکتی منجمد شارین ۱ کیلویی
شارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO22000, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 311654

فاقد برنامه تأمین