غنچه گل برند بیونیک ارگانیک وزن ۷۵ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : غنچه گل - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

زرشک ارگانیک برند بیونیک وزن ۲۵۰ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : زرشک - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۵,۵۰۰ تومان

۳۳,۷۲۵ تومان

زعفران ارگانیک برند بیونیک وزن ۲ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 2 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۳۷,۵۰۰ تومان

۳۵,۶۲۵ تومان

زرشک ارگانیک برند بیونیک وزن ۵۰۰گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : زرشک - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۶۹,۰۰۰ تومان

۶۵,۵۵۰ تومان

زعفران ارگانیک برند بیونیک وزن ۱ مثقالی
بیونیک

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 1 مثقال - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۷۷,۵۰۰ تومان

۷۳,۶۲۵ تومان

مویز هسته دار برند بیونیک ارگانیک وزن ۲۵۰ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : مویز - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

کشمش ارگانیک برند بیونیک وزن ۲۵۰ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : کشمش - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

توت ارگانیک برند بیونیک وزن ۲۵۰ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

مویز هسته دار برند بیونیک ارگانیک وزن ۵۰۰ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : مویز - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

انجیر ارگانیک برند بیونیک وزن ۲۵۰ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

کشمش ارگانیک برند بیونیک وزن ۵۰۰ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : کشمش - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

توت ارگانیک برند بیونیک وزن ۵۰۰ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

انجیر ارگانیک برند بیونیک وزن ۵۰۰ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین