توت ارگانیک بیونیک ۲۵۰گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۴,۱۵۵ تومان

مویز هسته دار ارگانیک بیونیک ۲۵۰ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : مویز - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۵,۲۰۰ تومان

غنچه گل ارگانیک بیونیک ۷۵ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : غنچه گل - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

کشمش ارگانیک بیونیک ۲۵۰ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : کشمش - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

توت ارگانیک بیونیک ۵۰۰ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۲۷,۸۰۰ تومان

۲۶,۴۱۰ تومان

مویز هسته دار ارگانیک بیونیک ۵۰۰ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : مویز - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۸,۵۰۰ تومان

زرشک ارگانیک بیونیک ۲۵۰ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : زرشک - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۵,۵۰۰ تومان

۳۳,۷۲۵ تومان

زعفران ارگانیک بیونیک ۲ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 2 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۳۷,۵۰۰ تومان

۳۵,۶۲۵ تومان

کشمش ارگانیک بیونیک ۵۰۰ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : کشمش - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۶,۱۰۰ تومان

زرشک ارگانیک بیونیک ۵۰۰گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : زرشک - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۶۹,۰۰۰ تومان

۶۵,۵۵۰ تومان

زعفران ارگانیک بیونیک ۱ مثقالی
بیونیک

ویژگی ها نوع : زعفران - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۷۷,۵۰۰ تومان

۷۳,۶۲۵ تومان

انجیر ارگانیک بیونیک ۲۵۰ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

انجیر ارگانیک بیونیک ۵۰۰ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین