شیره خرما ۴۷۰ گرمی شفاء
شفاء

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 470 گرم - نوع بسته بندی : پلاستیکی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۳ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۶۴۰ تومان

شیره انگور ۴۷۰ گرمی شفاء
شفاء

ویژگی ها نوع : انگور - وزن : 470 گرم - نوع بسته بندی : پلاستیکی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۸ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۵۶۰ تومان

شیره چهارشیره ۴۷۰ گرمی شفاء
شفاء

ویژگی ها نوع : ممتاز - وزن : 470 گرم - مدت ماندگاری : 12 - نوع بسته بندی : پلاستیکی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۸ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۵۶۰ تومان

شیره سه شیره ۴۷۰ گرمی شفاء
شفاء

ویژگی ها نوع : ممتاز - وزن : 470 گرم - مدت ماندگاری : 12 - نوع بسته بندی : پلاستیکی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

عسل بهار نارنج ۴۷۰ گرمی شفاء
شفاء

ویژگی ها نوع : بهارنارنج - وزن : 470 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۲,۲۵۰ تومان

عسل رازیانه ۴۷۰ گرمی شفاء
شفاء

ویژگی ها نوع : رازیانه - وزن : 470 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۲,۲۵۰ تومان

عسل یونجه ۴۷۰ گرمی شفاء
شفاء

ویژگی ها نوع : یونجه - وزن : 470 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۴ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۲,۸۰۰ تومان

عسل اسطوخدوس ۴۷۰ گرمی شفاء
شفاء

ویژگی ها نوع : اسطوخودوس - وزن : 470 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۹ %
تخفیف

۸۵,۰۰۰ تومان

۷۷,۳۵۰ تومان

عسل سیاهدانه ۴۷۰ گرمی شفاء
شفاء

ویژگی ها نوع : معجون عسل و سیاه دانه - وزن : 470 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۸۵,۰۰۰ تومان

۸۰,۷۵۰ تومان

شیره خرما ۹۰۰ گرمی شفاء
شفاء

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 - نوع بسته بندی : پلاستیکی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

شیره انگور ۹۰۰ گرمی شفاء
شفاء

ویژگی ها نوع : انگور - وزن : 900 گرم - نوع بسته بندی : پلاستیکی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

شیره توت ۹۰۰ گرمی شفاء
شفاء

ویژگی ها نوع : توت - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 - نوع بسته بندی : پلاستیکی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

شیره چهارشیره ۹۰۰ گرمی شفاء
شفاء

ویژگی ها نوع : ممتاز - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 - نوع بسته بندی : پلاستیکی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین