سوسیس هات داگ ممتاز گوشت و مرغ ۷۰% وکیوم ۲۳۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : هات داگ - درصد گوشت : 70 - وزن : 230 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۲۱,۰۵۷ تومان

۲۰,۰۰۴ تومان

سوسیس گوشت هات داگ طلائی ۸۰% وکیوم ۲۳۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : هات داگ - درصد گوشت : 80 - وزن : 230 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۲۱,۸۱۸ تومان

۲۰,۷۲۷ تومان

سوسیس کوکتل لوکس گوشت ۸۰% وکیوم ۲۳۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 80 - وزن : 230 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۲۱,۸۶۵ تومان

۲۰,۷۷۲ تومان

ژامبون مرغ پرسی ۹۰ % وکیوم ۲۵۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : ژامبون - درصد گوشت : 90 - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۲۳,۶۱۹ تومان

۲۲,۴۳۸ تومان

ژامبون مرغ دودی ۹۰ % وکیوم ۲۵۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : ژامبون - درصد گوشت : 90 - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۲۴,۹۱۳ تومان

۲۳,۶۶۸ تومان

سوسیس کوکتل ممتاز گوشت و مرغ ۷۰% وکیوم ۳۳۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 70 - وزن : 330 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۲۷,۲۹۶ تومان

۲۵,۹۳۱ تومان

سوسیس کوکتل طلائی گوشت ۸۰% وکیوم ۳۳۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 80 - وزن : 330 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۲۸,۲۸۲ تومان

۲۶,۸۶۸ تومان

سوسیس شکاری گوشت ۹۵% وکیوم ۲۶۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : گوشت - درصد گوشت : 95 - وزن : 260 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۳۳,۰۷۴ تومان

۳۱,۴۲۰ تومان

ژامبون گوشت دودی ۹۰ % وکیوم ۲۵۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : ژامبون - درصد گوشت : 90 - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۳۵,۳۱۸ تومان

۳۳,۵۵۲ تومان

سوسیس مرگز گوشت ۹۵% وکیوم ۳۰۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : گوشت - درصد گوشت : 95 - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۳۵,۹۲۰ تومان

۳۴,۱۲۴ تومان

ژامبون گوشت نوروزی ۹۰ % وکیوم ۲۵۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : ژامبون - درصد گوشت : 90 - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۴۱,۰۳۸ تومان

۳۸,۹۸۶ تومان

سوسیس کوکتل ممتاز گوشت و مرغ ۷۰% توری ۶۰۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 70 - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۴۲,۴۷۱ تومان

۴۰,۳۴۷ تومان

سوسیس هات داگ ممتاز گوشت و مرغ ۷۰% توری ۶۰۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : هات داگ - درصد گوشت : 70 - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۴۲,۴۷۱ تومان

۴۰,۳۴۷ تومان

سوسیس بلغاری ممتاز گوشت و مرغ ۷۰% توری ۶۰۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : بلغاری - درصد گوشت : 70 - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۴۲,۴۷۱ تومان

۴۰,۳۴۷ تومان

سوسیس کوکتل طلائی گوشت ۸۰% توری ۶۰۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 80 - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۵۲,۲۷۲ تومان

۴۹,۶۵۸ تومان

سوسیس هات داگ طلائی گوشت ۸۰% توری ۶۰۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : هات داگ - درصد گوشت : 80 - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۵۲,۲۷۲ تومان

۴۹,۶۵۸ تومان