سوسیس هات داگ ممتاز گوشت و مرغ ۷۰% وکیوم ۲۳۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : هات داگ - درصد گوشت : 70 - وزن : 230 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

سوسیس گوشت هات داگ طلائی ۸۰% وکیوم ۲۳۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : هات داگ - درصد گوشت : 80 - وزن : 230 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

سوسیس کوکتل لوکس گوشت ۸۰% وکیوم ۲۳۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 80 - وزن : 230 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

ژامبون مرغ پرسی ۹۰ % وکیوم ۲۵۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : ژامبون - درصد گوشت : 90 - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

ژامبون مرغ دودی ۹۰ % وکیوم ۲۵۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : ژامبون - درصد گوشت : 90 - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

سوسیس کوکتل ممتاز گوشت و مرغ ۷۰% وکیوم ۳۳۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 70 - وزن : 330 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

سوسیس کوکتل طلائی گوشت ۸۰% وکیوم ۳۳۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 80 - وزن : 330 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

سوسیس شکاری گوشت ۹۵% وکیوم ۲۶۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : گوشت - درصد گوشت : 95 - وزن : 260 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

ژامبون گوشت دودی ۹۰ % وکیوم ۲۵۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : ژامبون - درصد گوشت : 90 - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

سوسیس مرگز گوشت ۹۵% وکیوم ۳۰۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : گوشت - درصد گوشت : 95 - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

ژامبون گوشت نوروزی ۹۰ % وکیوم ۲۵۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : ژامبون - درصد گوشت : 90 - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

سوسیس بلغاری ممتاز گوشت و مرغ ۷۰% توری ۶۰۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : بلغاری - درصد گوشت : 70 - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

سوسیس هات داگ ممتاز گوشت و مرغ ۷۰% توری ۶۰۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : هات داگ - درصد گوشت : 70 - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

سوسیس کوکتل ممتاز گوشت و مرغ ۷۰% توری ۶۰۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 70 - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

سوسیس کوکتل طلائی گوشت ۸۰% توری ۶۰۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 80 - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

سوسیس هات داگ طلائی گوشت ۸۰% توری ۶۰۰ گرمی میکائیلیان
میکائیلیان

ویژگی ها نوع : هات داگ - درصد گوشت : 80 - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین