عرق کاسنی ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق کاسنی - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق شاه تره ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق شاه تره - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق پونه کوهی ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق پونه - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق اسطوخودوس ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق اسطوخودوس - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق بابا آدم ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق بابا آدم - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق بابونه ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق بابونه - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق بادرنجبویه ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق بادرنجبویه - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق برگ گردو ارگانیک ژیک ۱ لیتری
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق برگ گردو - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق بوقنات ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق بوقناق - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق بومادران ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق بومادران - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق بید ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق بید - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق خارخاسک ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق خارخاسک - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق خارمریم ارگانیک ژیک ۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق خارمریم - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق رازیانه ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق رازیانه - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق زنیان ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق زنیان - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق زیره کوهی ارگانیک ژیک ۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق زیره - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق فراسیون ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق فراسیون - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق کاکوتی ارگانیک ژیک ۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق کیالک ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق کیالک - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق گزنه ارگانیک ژیک۱۰۰۰ سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق گزنه - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق یونجه ارگانیک ژیک ۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق یونجه - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

عرق تصفیه کبد ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : کبدی - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۱,۷۰۰ تومان

عرق ترکیبی معده ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : ترکیبی معده - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۱,۷۰۰ تومان

عرق آنتی دیابت ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : قندی - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۱,۷۰۰ تومان

عرق چهل گیاه ارگانیک ژیک ۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق چهل گیاه - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۱,۷۰۰ تومان

عرق نعناع ۲ اتیشه ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق نعناع - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

عرق نسترن ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : عرق نسترن - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

عرق ریوی ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : ریوی - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, گواهی ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

گلاب اعلاء ارگانیک ژیک۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : گلاب - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

عرق تصفیه کبد ارگانیک ژیک(پک ۶ عددی)۱۰۰۰سی سی
عرقیات ژیک

ویژگی ها نوع : کبدی - وزن : 1000 سی سی - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین