میگو بدون پوست با رگ منجمد سایز ۱۵۰-۱۰۰ بیستون ۲۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 200 گرم - سایز : 100-150 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۲۸,۵۲۰ تومان

۲۲,۸۱۶ تومان

میگو بدون پوست با رگ منجمد سایز ۱۰۰-۸۱ بیستون ۲۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 200 گرم - سایز : 81-100 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۳۴,۶۵۰ تومان

۲۷,۷۲۰ تومان

فیله ماهی حسون منجمد بیستون ۶۰۰گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : فیله حسون - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۳۶,۰۰۰ تومان

۲۸,۸۰۰ تومان

فیله ماهی سلطان ابراهیم منجمد بیستون ۶۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : سلطان ابراهیم - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۳۷,۶۰۰ تومان

۳۰,۰۸۰ تومان

میگو بدون پوست و رگ منجمد سایز ۹۰-۷۱ بیستون ۲۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۳۷,۷۰۰ تومان

۳۰,۱۶۰ تومان

فیله ماهی شوریده چشم درشت منجمد بیستون ۶۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : شوریده - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۵ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۳۳,۷۵۰ تومان

فیله ماهی تیلاپیا منجمد بیستون ۶۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : تیلاپیا - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : ISO10002, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۵۶,۰۰۰ تومان

۴۴,۸۰۰ تومان

میگو بدون پوست و رگ منجمد سایز ۳۰-۲۱ بیستون ۲۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 200 گرم - سایز : 21-30 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۵۶,۶۰۰ تومان

۴۵,۲۸۰ تومان

میگو پلویی منجمد سایز ۲۰۰-۱۵۰ بیستون ۵۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 150-200 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۶۲,۸۰۰ تومان

۵۰,۲۴۰ تومان

ماهی قزل آلا شکم خالی منجمد بیستون ۱۰۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : قزل آلا - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۶۵,۵۰۰ تومان

۵۲,۴۰۰ تومان

فیله ماهی سارم بدون استخوان منجمد ۶۰۰ گرمی بیستون
بیستون

ویژگی ها نوع : سارم - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۵ %
تخفیف

۷۴,۹۰۰ تومان

۵۶,۱۷۵ تومان

فیله ماهی گیش بدون استخوان منجمد بیستون ۶۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : گیش - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۵ %
تخفیف

۷۶,۰۰۰ تومان

۵۷,۰۰۰ تومان

فیله ماهی سنگسر منجمد بیستون ۶۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : سنگسر - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۷۳,۰۰۰ تومان

۵۸,۴۰۰ تومان

فیله ماهی کوتر بدون استخوان منجمد بیستون ۶۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : کوتر - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۵ %
تخفیف

۸۳,۰۰۰ تومان

۶۲,۲۵۰ تومان

فیله ماهی سی باس بدون استخوان منجمد بیستون ۶۰۰گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : سی باس - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۸۰,۱۰۰ تومان

۶۴,۰۸۰ تومان

فیله ماهی حلوا سیاه منجمد بیستون ۶۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : حلوا سیاه - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۵ %
تخفیف

۹۰,۳۶۰ تومان

۶۷,۷۷۰ تومان

فیله قزل سالمون بدون استخوان منجمد بیستون ۶۰۰گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : قزل سالمون - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۵ %
تخفیف

۹۲,۴۰۰ تومان

۶۹,۳۰۰ تومان

میگو بدون پوست و رگ منجمد سایز ۱۱۰-۹۱ بیستون ۵۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 91-110 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۸۷,۴۰۰ تومان

۶۹,۹۲۰ تومان

استیک ماهی شیر منجمد بیستون ۶۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : شیر - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۹۰,۰۰۰ تومان

۷۲,۰۰۰ تومان

میگو بدون پوست و رگ منجمد سایز ۹۰-۷۱ بیستون ۵۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 71-90 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۹۲,۷۰۰ تومان

۷۴,۱۶۰ تومان

میگو پلویی منجمد سایز ۲۰۰-۱۵۰ بیستون ۸۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 800 گرم - سایز : 150-200 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۸۰,۰۰۰ تومان

میگو بدون پوست و رگ منجمد سایز ۲۰-۱۱ بیستون ۲۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 200 گرم - سایز : 11-20 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۲۰ %
تخفیف

۱۰۰,۲۰۰ تومان

۸۰,۱۶۰ تومان

میگو بدون پوست و رگ منجمد سایز ۷۰-۶۱ بیستون ۵۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 61-70 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۱۰۲,۴۰۰ تومان

۸۱,۹۲۰ تومان

فیله ماهی شوریده بدون استخوان منجمد بیستون ۶۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : شوریده - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۵ %
تخفیف

۱۱۷,۰۰۰ تومان

۸۷,۷۵۰ تومان

میگو بدون پوست و رگ منجمد سایز ۶۰-۵۱ بیستون ۵۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 51-60 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۱۱۰,۳۰۰ تومان

۸۸,۲۴۰ تومان

فیله ماهی هامور بدون استخوان منجمد بیستون ۶۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : هامور - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۱۱۷,۰۰۰ تومان

۹۳,۶۰۰ تومان

میگو رگ گیری شده منجمد۵۰۰ گرمی سایز ۵۰-۴۱ بیستون
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 41-50 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۱۱۹,۵۰۰ تومان

۹۵,۶۰۰ تومان

میگو رگ گیری شده منجمد ۵۰۰ گرمی سایز ۴۰-۳۶ بیستون
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 36-40 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۱۲۴,۳۰۰ تومان

۹۹,۴۴۰ تومان

میگو بدون پوست و رگ منجمد سایز ۹۰-۷۱ بیستون ۸۰۰ گرمی
بیستون

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 800 گرم - سایز : 71-90 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 061475

۲۰ %
تخفیف

۱۴۷,۶۰۰ تومان

۱۱۸,۰۸۰ تومان