سبزی مریم گلی ۲۰۰ گرمی آبان
آبان

ویژگی ها نوع : مریم گلی - فرآوری : پاک شده - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

سبزی شیسو ۲۰۰ گرمی آبان
آبان

ویژگی ها نوع : شیسو - فرآوری : پاک شده - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

سبزی به لیمو ۲۰۰ گرمی آبان
آبان

ویژگی ها نوع : به لیمو - فرآوری : پاک شده - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

سبزی سورل ۲۰۰ گرمی آبان
آبان

ویژگی ها نوع : سورل - فرآوری : پاک شده - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

سبزی روکولا ۲۰۰ گرمی آبان
آبان

ویژگی ها نوع : روکولا - فرآوری : پاک شده - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

سبزی کیل سبز ۲۰۰ گرمی آبان
آبان

ویژگی ها نوع : کیل - فرآوری : پاک شده - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

سبزی ریحان ایتالیایی ۲۰۰ گرمی آبان
آبان

ویژگی ها نوع : ریحون - فرآوری : پاک شده - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

سبزی انسولین پلنت ۲۰۰ گرمی آبان
آبان

ویژگی ها نوع : انسولین پلنت - فرآوری : پاک شده - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

سبزی نعنا موهیتو ۵۰۰ گرمی آبان
آبان

ویژگی ها نوع : نعنا - فرآوری : پاک شده - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین