پیاز درهم باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : وزن تقریبی بین 30تا35 کیلو - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

خیارگلخانه ای دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : خیار - وزن : 500 گرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

طالبی دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : طالبی - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

گوجه فرنگی سبدی درهم باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : وزن تقریبی بین 15 تا 20 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

خربزه دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : خربزه - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

پیاز زرد دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : پیاز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

گوجه دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 500 گرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

خیار بوته ای دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : خیار - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

سیب زمینی درهم باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : وزن تقریبی بین 30تا 35 کیلو - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

سیب زمینی دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

لیمو ترش درهم باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : وزن تقریبی بین 10الی15 کیلو گرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

آلو شابلون دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : آلو - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

انگور عسگری دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : انگور - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

انگور سیاه درشت دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : انگور - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

هلو دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : هلو - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

هلو انجیری دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : هلو - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

شلیل دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : شلیل - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

سیب گلاب دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 500 گرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

لیمو ترش دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 500 گرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

گلابی دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : گلابی - وزن : 500 گرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

گیلاس دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : گیلاس - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین