عسل ارگانیک گون اورازان ۲۵۰ گرمی
اورازان

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک

۵ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۳۰,۸۷۵ تومان

عسل ارگانیک چهل گیاه اورازان ۲۵۰گرمی
اورازان

ویژگی ها نوع : چهل گیاه - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک

۵ %
تخفیف

۳۸,۵۰۰ تومان

۳۶,۵۷۵ تومان

عسل ارگانیک آویشن اورازان ۲۵۰ گرمی
اورازان

ویژگی ها نوع : آویشن - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک

۵ %
تخفیف

۳۸,۵۰۰ تومان

۳۶,۵۷۵ تومان

عسل ارگانیک کنار اورازان ۲۵۰ گرمی
اورازان

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک

۵ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۲,۷۵۰ تومان

عسل ارگانیک گون اورازان ۳۶۰ گرمی
اورازان

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک

۵ %
تخفیف

۴۶,۵۰۰ تومان

۴۴,۱۷۵ تومان

عسل ارگانیک آویشن اورازان ۳۶۰ گرمی
اورازان

ویژگی ها نوع : آویشن - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک

۵ %
تخفیف

۵۵,۵۰۰ تومان

۵۲,۷۲۵ تومان

گرده گل ارگانیک اورازان ۱۵۰ گرمی
اورازان

ویژگی ها نوع : گرده گل - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک

۵ %
تخفیف

۵۹,۵۰۰ تومان

۵۶,۵۲۵ تومان

عسل ارگانیک کنار اورازان ۳۶۰ گرمی
اورازان

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک

۵ %
تخفیف

۶۵,۰۰۰ تومان

۶۱,۷۵۰ تومان

عسل ارگانیک گون اورازان ۱۰۰۰ گرمی
اورازان

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک

۵ %
تخفیف

۱۱۷,۵۰۰ تومان

۱۱۱,۶۲۵ تومان

عسل ارگانیک آویشن اورازان ۱۰۰۰گرمی
اورازان

ویژگی ها نوع : آویشن - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک

۵ %
تخفیف

۱۳۵,۵۰۰ تومان

۱۲۸,۷۲۵ تومان

عسل ارگانیک چهل گیاه اورازان ۱۰۰۰ گرمی
اورازان

ویژگی ها نوع : چهل گیاه - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک

۵ %
تخفیف

۱۳۵,۵۰۰ تومان

۱۲۸,۷۲۵ تومان

عسل ارگانیک رس اورازان ۹۶۰ گرمی
اورازان

ویژگی ها نوع : رس - وزن : 960 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک

۵ %
تخفیف

۱۴۹,۵۰۰ تومان

۱۴۲,۰۲۵ تومان

عسل ارگانیک کنار اورازان ۱۰۰۰ گرمی
اورازان

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک

۵ %
تخفیف

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۱۴۷,۲۵۰ تومان

عسل ارگانیک اوریات اورازان ۱۰۰۰ گرمی
اورازان

ویژگی ها نوع : اوریات - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک

۵ %
تخفیف

۲۴۵,۰۰۰ تومان

۲۳۲,۷۵۰ تومان