عسل ارگانیک گون ۲۵۰ گرمی اورازان
اورازان

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۲,۰۰۰ تومان

عسل ارگانیک آویشن ۲۵۰ گرمی اورازان
اورازان

ویژگی ها نوع : آویشن - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
تخفیف

۳۴,۵۰۰ تومان

۲۷,۶۰۰ تومان

عسل ارگانیک چهل گیاه ۲۵۰گرمی اورازان
اورازان

ویژگی ها نوع : چهل گیاه - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
تخفیف

۳۴,۵۰۰ تومان

۲۷,۶۰۰ تومان

عسل ارگانیک گون ۳۶۰ گرمی اورازان
اورازان

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک

۲۰ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۱,۶۰۰ تومان

عسل ارگانیک کنار ۲۵۰ گرمی اورازان
اورازان

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
تخفیف

۴۱,۰۰۰ تومان

۳۲,۸۰۰ تومان

عسل ارگانیک آویشن ۳۶۰ گرمی اورازان
اورازان

ویژگی ها نوع : آویشن - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک

۲۰ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۳۹,۶۰۰ تومان

گرده گل ارگانیک ۱۵۰ گرمی اورازان
اورازان

ویژگی ها نوع : گرده گل - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
تخفیف

۵۹,۵۰۰ تومان

۴۷,۶۰۰ تومان

عسل ارگانیک کنار ۳۶۰ گرمی اورازان
اورازان

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
تخفیف

۵۹,۵۰۰ تومان

۴۷,۶۰۰ تومان

عسل ارگانیک گون ۱۰۰۰ گرمی اورازان
اورازان

ویژگی ها نوع : گون-انگبین - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
تخفیف

۹۸,۵۰۰ تومان

۷۸,۸۰۰ تومان

عسل ارگانیک آویشن ۱۰۰۰گرمی اورازان
اورازان

ویژگی ها نوع : آویشن - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
تخفیف

۱۱۸,۵۰۰ تومان

۹۴,۸۰۰ تومان

عسل ارگانیک چهل گیاه ۱۰۰۰ گرمی اورازان
اورازان

ویژگی ها نوع : چهل گیاه - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک

۲۰ %
تخفیف

۱۱۸,۵۰۰ تومان

۹۴,۸۰۰ تومان

عسل ارگانیک کنار ۱۰۰۰ گرمی اورازان
اورازان

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
تخفیف

۱۳۹,۵۰۰ تومان

۱۱۱,۶۰۰ تومان