۵ شاخه گل لیسین توس بنفش به همراه گلدان گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - اجزاء : لیسین توس - سایز : متوسط

فاقد برنامه تأمین

۵ شاخه گل لیسین توس صورتی به همراه گلدان گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - اجزاء : لیسین توس - سایز : متوسط

فاقد برنامه تأمین

۵ شاخه گل لیسین توس سفید به همراه گلدان گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - اجزاء : لیسین توس - سایز : متوسط

فاقد برنامه تأمین

۱۰ شاخه ژربرا به همراه گلدان گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - اجزاء : ژربرا - سایز : متوسط - تعداد گل : 10 شاخه

فاقد برنامه تأمین

۲۰ شاخه رزهلندی مینیاتوری با تزیین قیف کناف گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - اجزاء : رز هلندی مینیاتوری درشت - سایز : بزرگ - تعداد گل : 20شاخه

فاقد برنامه تأمین

۵ شاخه رز مینیاتوری ریز به همراه گلدان گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - اجزاء : رز مینیاتوری - سایز : متوسط - تعداد گل : 5شاخه

فاقد برنامه تأمین

۱۰ شاخه گل آلسترومریا گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - اجزاء : آلسترومریا - سایز : متوسط - تعداد گل : 10شاخه

فاقد برنامه تأمین

۲۰ شاخه رزهلندی درجه یک گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - اجزاء : رزهلندی درجه یک - سایز : متوسط - تعداد گل : 20 شاخه

فاقد برنامه تأمین

باکس گل حروف گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : لیسین توس- داوودی - سایز : متوسط - تعداد گل : 20 شاخه

فاقد برنامه تأمین

باکس گل خوابیده گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : رز هلندی - سایز : متوسط - تعداد گل : 10 شاخه

فاقد برنامه تأمین

باکس گل استوانه ای گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : رز هلندی ریز - سایز : متوسط - تعداد گل : 20 شاخه

فاقد برنامه تأمین

باکس گل رزهلندی استوانه ای گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : رز هلندی ریز - سایز : متوسط - تعداد گل : 20 شاخه

فاقد برنامه تأمین

باکس گل آلسترومریا استوانه ای گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : آلسترومریا - سایز : متوسط - تعداد گل : 20 شاخه

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ترحیم ۱طبقه ۲متری گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایول- ژربرا- آلسترومریا - سایز : بزرگ - تعداد گل : ۵۰ شاخه گلایول- ۱۰ شاخه ژربرا- ۲۰ شاخه آلسترومریا

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ترحیم ۱طبقه ۲متری گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایول- لیلیوم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : ۵۰ شاخه گلایول- ۱۰ شاخه لیلیوم معمولی

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ترحیم ۱طبقه ۲متری گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایول- لیلیوم- آلسترومریا - سایز : بزرگ - تعداد گل : ۵۰ شاخه گلایول- ۵ شاخه لیلیوم اورینتال- ۲۰ شاخه آلسترومریا

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ترحیم ۱طبقه ۲متری گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایول- لیلیوم- آلسترومریا - سایز : بزرگ - تعداد گل : ۵۰ شاخه گلایول- ۵ شاخه لیلیوم اورینتال- ۲۰ شاخه آلسترومریا

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ترحیم ۱طبقه ۲متری گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایول- لیلیوم- آلسترومریا - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : ۵۰ شاخه گلایول- ۱۰ شاخه لیلیوم معمولی- ۲۰ شاخه آلسترومریا

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ترحیم ۱طبقه ۲متری گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایول- آنتریوم- آلسترومریا - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : ۵۰ شاخه گلایول- ۱۵ شاخه آنتریوم- ۲۰ شاخه آلسترومریا

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ترحیم ۱طبقه ۲متری گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : آنتریوم- لیلیوم اورینتال- آلسترومریا - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : ۱۵ شاخه آنتریوم - ۵ شاخه لیلیوم اورینتال -۲۰ شاخه آلسترومریا

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ترحیم ۱طبقه ۲متری گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : آنتریوم- لیلیوم اورینتال- آلسترومریا - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : ۱۵ شاخه آنتریوم- ۵ شاخه لیلیوم اورینتال- ۲۰ شاخه آلسترومریا

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ترحیم ۱طبقه ۲متری گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : آنتریوم- لیلیوم اورینتال- آلسترومریا - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : ۱۵ شاخه آنتریوم- ۵ شاخه لیلیوم اورینتال- 20 شاخه گل آلسترومریا

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ترحیم ۱طبقه ۲متری گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایول- آنتریوم- لیلیوم- آلسترومریا - سایز : بزرگ - تعداد گل : ۵۰ شاخه گلایول- ۱۵ شاخه آنتریوم- ۵ شاخه لیلیوم اورینتال- ۲۰ شاخه آلسترومریا

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ترحیم ۱طبقه ۲متری گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایول- آنتریوم- لیلیوم- آلسترومریا - سایز : بزرگ - تعداد گل : ۵۰ شاخه گلایول- ۱۵ شاخه آنتریوم- ۵ شاخه لیلیوم اورینتال- ۲۰ شاخه آلسترومریا

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ترحیم ۱طبقه ۲متری گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایول- آنتریوم- لیلیوم- آلسترومریا - سایز : بزرگ - تعداد گل : ۵۰ شاخه گلایول- ۱۵ شاخه آنتریوم- ۵ شاخه لیلیوم اورینتال- ۲۰ شاخه آلسترومریا

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ترحیم ۱طبقه ۲متری گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : آنتریوم- لیلیوم اورینتال- آلسترومریا - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : ۳۰ شاخه آنتریوم- ۵ شاخه لیلیوم اورینتال- ۲۰ شاخه آلسترومریا

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ترحیم ۱طبقه ۲متری گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : آنتریوم- لیلیوم- آلسترومریا - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : ۳۰ شاخه آنتریوم- ۵ شاخه لیلیوم اورینتال- ۲۰ شاخه آلسترومریا

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ترحیم ۱طبقه ۲متری گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : آنتریوم- لیلیوم اورینتال- آلسترومریا - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : ۳۰ شاخه آنتریوم- ۵ شاخه لیلیوم اورینتال- ۲۰ شاخه آلسترومریا

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ترحیم ۱طبقه ۲متری گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : آنتریوم- لیلیوم اورینتال- آلسترومریا - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : ۳۰ شاخه آنتریوم- ۵ شاخه لیلیوم اورینتال- ۲۰ شاخه آلسترومریا

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ترحیم ۱طبقه ۲متری گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : آنتریوم- لیلیوم- آلسترومریا- مریم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : ۳۰ شاخه آنتریوم- ۵ شاخه لیلیوم اورینتال- ۲۰ شاخه آلسترومریا- ۲۵ شاخه مریم

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ترحیم ۱طبقه ۲متری گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : آنتریوم- لیلیوم اورینتال- آلسترومریا- مریم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : ۳۰ شاخه آنتریوم- ۵ شاخه لیلیوم اورینتال- ۲۰ شاخه آلسترومریا- ۲۵ شاخه مریم

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ترحیم ۱طبقه ۲متری گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : آنتریوم- لیلیوم- آلسترومریا- مریم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : ۳۰ شاخه آنتریوم- ۵ شاخه لیلیوم اورینتال- ۲۰ شاخه آلسترومریا- ۲۵ شاخه مریم

فاقد برنامه تأمین