آرد گندم ارگانیک دارامان ۷۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : آرد گندم - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۱۵۰ تومان

گندم سبوس دار ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : گندم - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۳,۰۵۰ تومان

جو پرک ارگانیک دارامان ۶۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : جوپرک - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۸۰۰ تومان

۱۳,۳۲۰ تومان

بلغور گندم ارگانیک دارامان ۸۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : بلغور گندم - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

بلغور جو ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : بلغور جو - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

گندم پوست کنده ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : گندم پوست کنده - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

آرد جو دوسر ارگانیک دارامان ۶۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : آرد جو دوسر - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۴,۷۵۰ تومان

برنج نیم دانه ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : برنج - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۲۸,۸۰۰ تومان

نخود ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : نخود - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۳۳,۷۰۰ تومان

۳۰,۳۳۰ تومان

عدس ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : عدس - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۵,۵۵۰ تومان

برنج سفید ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : برنج - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۵,۵۵۰ تومان

لپه ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : لپه - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۷۰۰ تومان

۳۵,۷۳۰ تومان

لوبیا سفید ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : لوبیا سفید - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۸۰۰ تومان

۳۵,۸۲۰ تومان

لوبیا چشم بلبلی ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : لوبیا چشم بلبلی - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۸۰۰ تومان

۳۵,۸۲۰ تومان

لوبیا قرمز ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : لوبیا قرمز - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۸۰۰ تومان

۳۵,۸۲۰ تومان

لوبیا چیتی ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : لوبیا چیتی - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۸۰۰ تومان

۳۵,۸۲۰ تومان

برنج قهوه ای ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : برنج - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۷,۸۰۰ تومان

عرق گل ختمی ارگانیک دارامان ۸۵۰ سی سی
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق گل ختمی - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : گواهی ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

عرق زوفا ارگانیک دارامان ۸۵۰ سی سی
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق زوفا - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : گواهی ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

عرق نعناع ویژه ارگانیک دارامان ۱ لیتری
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق نعناع - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

عرق اترنج ارگانیک ۸۵۰ سی سی دارامان
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق اترنج - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت, گواهی ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1441/ظ/40

فاقد برنامه تأمین

عرق اکالیپتوس ارگانیک ۸۵۰ سی سی دارامان
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق اکالیپتوس - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : گواهی ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

عرق آلوئه ورا ارگانیک ۱ لیتری دارامان
دارامان

ویژگی ها نوع : آلوئه ورا - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت, گواهی ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1441/ظ/40

فاقد برنامه تأمین

عرق باباآدم ارگانیک ۸۵۰ سی سی دارامان
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق بابا آدم - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : گواهی ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

عرق بابونه ارگانیک ۸۵۰ سی سی دارامان
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق بابونه - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت, گواهی ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1441/ظ/40

فاقد برنامه تأمین

عرق بادرنجبویه ارگانیک ۱ لیتری دارامان
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق بادرنجبویه - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت, گواهی ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1441/ظ/40

فاقد برنامه تأمین

عرق برگ چنار ارگانیک ۸۵۰ سی سی دارامان
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق برگ چنار - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : گواهی ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

عرق برگ زیتون ارگانیک ۸۵۰ سی سی دارامان
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق برگ زیتون - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : گواهی ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

عرق برگ گردو ارگانیک ۸۵۰ سی سی دارامان
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق برگ گردو - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : گواهی ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

عرق بوقناق ارگانیک دارامان ۱ لیتری
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق بوقناق - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت, گواهی ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1441/ظ/40

فاقد برنامه تأمین

عرق بولاغ اوتی ارگانیک دارامان ۸۵۰ سی سی
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق بولاغ اوتی - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : گواهی ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

عرق بومادران ارگانیک دارامان ۸۵۰ سی سی
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق بومادران - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت, گواهی ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1441/ظ/40

فاقد برنامه تأمین

عرق بید ارگانیک ۸۵۰ دارامان سی سی
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق بید - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت, گواهی ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1441/ظ/40

فاقد برنامه تأمین

عرق پنیرک ارگانیک دارامان ۸۵۰ سی سی
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق پنیرک - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : گواهی ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

عرق پونه ارگانیک دارامان ۸۵۰ سی سی
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق پونه - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : گواهی ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

عرق خارخاسک ارگانیک دارامان ۸۵۰ سی سی
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق خارخاسک - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : گواهی ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

عرق خارمریم ارگانیک دارامان ۸۵۰ سی سی
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق خارمریم - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : گواهی ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

عرق دارچین ارگانیک دارامان ۸۵۰ سی سی
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق دارچین - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت, گواهی ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1441/ظ/40

فاقد برنامه تأمین

عرق رازیانه ارگانیک دارامان ۱ لیتری
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق رازیانه - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت, گواهی ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1441/ظ/40

فاقد برنامه تأمین

عرق رزماری ارگانیک دارامان ۸۵۰ سی سی
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق رزماری - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

عرق زنیان ارگانیک دارامان ۸۵۰ سی سی
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق زنیان - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت, گواهی ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1441/ظ/40

فاقد برنامه تأمین

عرق شاهتره ارگانیک دارامان ۱ لیتری
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق شاه تره - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت, گواهی ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1441/ظ/40

فاقد برنامه تأمین

عرق شاهسپرم ارگانیک دارامان ۱ لیتری
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق شاهسپرم - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 246 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت, گواهی ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1441/ظ/40

فاقد برنامه تأمین

عرق شنبلیله ارگانیک دارامان ۸۵۰ سی سی
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق شنبلیله - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : گواهی ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

عرق شوید ارگانیک دارامان ۸۵۰ سی سی
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق شوید - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : گواهی ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

عرق شیرین بیان ارگانیک دارامان ۸۵۰ سی سی
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق شیرین بیان - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت, گواهی ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1441/ظ/40

فاقد برنامه تأمین

عرق طارونه ارگانیک دارامان ۸۵۰ سی سی
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق طارونه - وزن : 850 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : گواهی ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

عرق کاسنی ارگانیک دارامان ۱ لیتری
دارامان

ویژگی ها نوع : عرق کاسنی - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین